Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eugeniusz
Nazwisko: Borek
Miejsce urodzenia: Dzikowiec
Data urodzenia: 30-01-1923
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Julia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne dotyczące śledztwa prowadzonego przez WUBP we Wrocławiu w 1951 roku w sprawie o "przynależność do nielegalnej organizacji >Rzeczpospolita Polska Walcząca<", przeciwko Eugeniuszowi Borkowi. IPN Wr 024/89 (361/II).
Eugeniusz Borek występował w sprawie operacyjnej złożonej w archiwum przez Wydz. III WUdsBP we Wrocławiu w roku 1955, dotyczącej "nieleg.[alnej] org.[nizacji] Rz.P.W. [Rzeczpospolita Polska Walcząca]". Sprawa liczyła 80 teczek. Materiały o sygn. 522/II zniszczono w roku 1971. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego przez WUBP we Wrocławiu w 1951 roku w sprawie o "przynależność do nielegalnej organizacji >Rzeczpospolita Polska Walcząca<", przeciwko m.in. Eugeniuszowi Borkowi. Sprawę zakończono sporządzeniem w dniu 27.12.1951 aktu oskarżenia i przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 039/307 (10392/III).
Eugeniusz Borek występował w sprawie śledczej prowadzonej przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu, zakończonej w 1952 roku, dot. "Rz.P.W." (Rzeczpospolita Polska Walcząca). Materiały o sygn. 11301/III zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad śledztwem prowadzonym przez WUBP we Wrocławiu dot. przynależności m.in. Eugeniusza Borka do "nielegalnej organizacji". W dniu 07.01.1951 prokurator wojskowy zatwierdził akt oskarżenia, sporządzony przez oficera śledczego WUBP we Wrocławiu i skierował go do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. Ww. został oskarżony o to iż, "w okresie od stycznia 1951 do 13 października 1951 na terenie Wrocławia i Kątów Wrocławskich pow. Wrocław był czynnym członkiem nielegalnej organizacji >Rz.P.W< mającej na celu zmianę demokratycznego ustroju Państwa Polskiego w drodze przemocy, przy czym działalność jego polegała na ścisłej współpracy z przywódcą tejże organizacji (...) i na udziale w zebraniach organizacyjnych", oraz "od czerwca 1951 do 15 listopada 1951 w swym mieszkaniu w Kątach Wrocławskich (...) w celu rozpowszechniania przechowywał prasę nielegalnej organizacji nawołującą do zmiany demokratycznego ustroju Państwa Polskiego oraz zawierającą fałszywe wiadomości, mogące wyrządzić istotną szkodę interesom Polski Ludowej". IPN Wr 155/288 (Pr II 337/51).
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu - wyrokiem z dnia 31.01.1952 Eugeniusz Borek został uznanym winnym czynów zarzucanych mu w akcie oskarżenia i skazany na karę łączną 7 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat, wraz z przepadkiem mienia. Na poczet orzeczonej kary więzienia zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 13.10.1951. Dnia 07.09.1953 WSR wydał Postanowienie o zastosowaniu amnestii i złagodził ww. karę więzienia do 4 lat i 8 miesięcy, a Postanowieniem z 24.09.1954 zwolnił warunkowo Eugeniusza Borka z odbycia reszty kary więzienia. Ww. karę pozbawienia wolności odbywał w Więzieniu Nr 2 we Wrocławiu, Więzieniu w Sztumie (od 10.07.1952), Więzieniu w Sosnowcu I (od 15.03.1953), Ośrodku Pracy Więźniów w Bytomiu (od 16.03.1953), Ośrodku Pracy Więźniów w Jelczu (od 09.06.1953), skąd został zwolniony 28.09.1954. Dnia 29.11.1991 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec Eugeniusza Borka z dnia31.01.1952.. IPN Wr 21/4773 (Sr 16/52), IPN Wr 400/369.
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w roku 1980. Charakterystyka dotycząca "reakcyjnej nielegalnej organizacji występującej pod nazwą >Kresowiak< /do 1950 roku/, następnie >Rzeczpospolita Polska Walcząca<, działającej na terenie b. woj. wrocławskiego". Eugeniusz Borek występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 049/172 (F-172), IPN BU 0179/172 (Charakterystyka Nr 172, p. 441).
.