Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Jan
Nazwisko: Jeliński
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 31-05-1935
Imię ojca: Jan
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjno-śledcze dot. "nielegalnej org.[anizacji] młodzieżowej pod nazwą >K.R.O.< (Krajowy Ruch Oporu grupy Romana)", której członkiem był Stanisław Jeliński. Stanisław Jeliński był członkiem tejże organizacji. Sprawę w 1953 roku założył Ref. III PUBP w Jeleniej Górze, a 12.02.1953 wszczęte zostało śledztwo przez Ref. Śledczy. Sprawę zakończono sporządzeniem 12.04.1953 aktu oskarżenia i przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. Ww. został oskarżony o to, że "w okresie od czerwca 1952 r. do dnia 12 lutego 1953 r. w Cieplicach pow. Jelenia Góra był członkiem nielegalnej organizacji K.R.O. usiłującej przemocą zmienić ustrój Państw Polskiego pełniąc w niej funkcje sekretarza i działalność jego polegała na tym, że zgodził się prowadzić ewidencje członków organizacji, oraz brał czynny udział w dwóch zebraniach organizacyjnych". Członkowie organizacji byli poddani kontroli po odbyciu kar pozbawienia wolności. Sprawę złożono w archiwum w 1957 roku pod sygn. 90080/II - "z uwagi na brak materiałów obciążających odnośnie ich obecnej postawy". IPN Wr 024/6254 (90080/II).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu, na sesji wyjazdowej w Jeleniej Górze, z dnia 20.05.1953 Stanisław Jeliński został uznany winnym tego, że "od czerwca 1952 r. do 13 listopada 1952 r. w Cieplicach pow. Jelenia Góra, usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego przez to, że był członkiem związku kontrrewolucyjnego pod nazwą >Krajowy Ruch Oporu<", i skazany na 6 lata pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat oraz przepadek mienia. Na zasadzie ustawy o amnestii z 22.11.1952 karę więzienia złagodzono o połowę, tj. do 3 lat, z zaliczeniem okresu tymczasowego aresztowania od 12.02.1953. Postanowieniem WSR z 09.04.1955 zwolniony warunkowo z reszty pozostałej do odbycia kary więzienia. Ww. karę pozbawienia wolności odbywał w Więzieniu w Jeleniej Górze, Więzieniu Nr 1 we Wrocławiu, Więzieniu w Jaworznie (od 12.07.1953), skąd został zwolniony 13.04.1955. Dnia 22.04.1998 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec Stanisława Jelińskiego z dnia 20.05.1953. IPN Wr 21/5510 (Sr 194/53), IPN Wr 400/1554.
Akta operacyjne z lat 1956-1958 dotyczące zagadnienia młodzieżowego na terenie miasta i powiatu Jelenia Góra. Stanisław Jeliński występuje w notatce służbowej dot. "byłych członków nielegalnej organizacji >Krajowy Ruch Oporu<" z 27.03.1957 oraz w "Notatce informacyjnej z realizacji kierunkowego planu po zagadnieniu młodzieżowym i byłych kontrrewolucyjnych organizacji młodzieżowych działających w latach 1945-1957 na terenie miasta i powiatu Jelenia Góra" z 04.12.1957. IPN Wr 024/6259 (90097/II).
Materiały różne KW MO we Wrocławiu. W aktach zachowała się notatka pt. "Nielegalna organizacja pn. >Okręgowy Ruch Oporu< (przemianowana na >Krajowy Ruch Oporu<) powstała na terenie Cieplic pow. Jelenia Góra we wrześniu 1951 roku", opracowana przez Biuro "C" MSW w 1979 roku. Stanisław Jeliński występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 054/258 (282/295).
.