Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogusław
Nazwisko: Filarowicz
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 28-03-1956
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Albina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W aktach znajduje się postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Bogusława Filarowicza wydane przez Sąd Powiatowy w Szczecinie Wydział III Karny za popełnienie przestępstwa w dniu 20.07.1973 (znieważył funkcjonariusza MO). Bogusław Fiilarowicz został osadzony w areszcie śledczym jako tymczasowo aresztowany w dniu 23.07.1973, zwolniony 28.07.1973. IPN Sz 49/665 (211/VII/18/73).
Materiały zawierają między innymi postanowienie z dnia 11.01.1982 wydane przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Szczecinie o wszczęciu śledztwa i prowadzeniu sprawy w trybie doraźnym przeciwko Bogusławowi Filarowiczowi z uwagi, iż sporządził i kolportował ulotki nawołujące do strajku w dniach 18-19 grudnia 1981 na terenie Zakładów Chemicznych „Police”, które zawierały w swej treści nieprawdziwe dane dotyczące sytuacji w Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie i innych zakładach. Sprawę aktem oskarżenia przeciwko w/w Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie skierowała do Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. Zgodnie z wyrokiem Sądu z dnia 26.02.1982 w/w został skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i obciążył go kosztami postępowania. Wyrok z dnia 27.03.1992 Sąd Najwyższy – Izba Wojskowa w uwzględnieniu rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego uniewinnił Bogusława Filarowicza od przypisanego mu czynu. IPN Sz 372/196 (Pg śl II 14/82).
W dniu 11.01.1982 Wojskowy Prokurator Garnizonowy w Szczecinie wszczął śledztwo przeciwko Bogusławowi Filarowiczowi, zlecone Wydz. Śledczemu KWMO w Szczecinie - nr rej. 3/82, z uwagi na fakt, iż w dniach 18-19.12.1981 podczas obowiązującego stanu wojennego sporządził w celu rozpowszechnienia pisma zawierające w swej treści fałszywe wiadomości dotyczące sytuacji w stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie i innych zakładów mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy. Ww. został aresztowany tymczasowo. W dniu 10.02.1982 został skierowany akt oskarżenia przeciwko w/w do Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. Zgodnie z wyrokiem Sądu w/w został skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i obciążył go kosztami postępowania. Ponadto w materiałach znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata w okresie od 01.03.1982 do odwołania. Dnia 11.03.1982 zdjęty z ewidencji. IPN Sz 0013/238 (14357/III , Pr.śl II 14/82, SoW 88/82).
Akta sądowe. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy w dniu 26.02.1982 wydał wyrok (sygn. akt SOW.88/82) skazując Bogusława Filarowicza na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności na mocy art. 48. ust.3 Dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym. Osadzony był w zakładzie karnym w Stargardzie Szczecińskim, zakładzie karnym we Wrocławiu). Sąd Najwyższy Izby Wojskowej w Warszawie ponownie rozpatrzył sprawę i utrzymał w mocy wyrok wydany przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. Z dniem 07.02.1983 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu wydał postanowienie o warunkowym przedterminowym zwolnieniu Bogusława Filarowicza z zakładu karnego. Wyrokiem z dnia 27 marca 1992 Bogusław Filarowicz został uniewinniony od przypisanego mu czynu. IPN By 51/53 (SoW 88/82, Pg Śl II 14/82, SoW 240/82, SoW 329/82).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Stempel" nr rejestr. Sz 22952 prowadzona w okresie 5.01.1982-02.02.1983 przez Wydz. V KWMO w Szczecinie. Bogusław Filarowicz był podejrzany o przynależność do nielegalnej organizacji politycznej. Zdjęty z ewidencji 02.02.1983. Materiałów o sygn. 14521/II zostały zniszczone protokołem brakowania akt. 3/90. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Kondor"- nr rej. Sz 32027 prowadzonej w okresie 03.07.1985-15.04.1989 przez Grupę VI RUSW w Policach i Wydz. V WUSW w Szczecinie. Bogusław Filarowicz był inwigilowany jako osoba, która "wraz z głównym figurantem sprawy przygotowywała ulotki i dokumenty o treściach antypaństwowych (...)". Sprawę zakończono po "kompromitacji i neutralizacji głównego figuranta". IPN Sz 0053/616 (17425/2) mikrofilm.
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Bolero" nr rej. Sz 35051 prowadzonej w okresie 04.03.1987-10.11.1987 przez Wydz. V WUSW w Szczecinie. Bogusław Filarowicz, zarejestrowany do sprawy pod nr. Sz 37166, występuje w niej jako członek "nielegalnego wydawnictwa NSZZ >Solidarność<, zajmujący się drukiem i kolportażem ww. wydawnictwa". Sprawę zakończono z powodu "zaprzestania wrogiej działalności". W dniu 02.02.1983 zdjęty z ewidencji. IPN Sz 0053/384 (16833/2) mikrofilm.
Bogusław Filarowicz w okresie 9.03.1988-12.09.1989 był rozpracowywany przez Pion V RUSW w Policach w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Gambit" (nr rej. Sz 38938). Materiały zostały wycofane decyzją jednostki rejestrującej i zniszczone w 1989 roku. Materiały SOR "Gambit" zostały zniszczone w 1989 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W materiałach darowizny osoby prywatnej ,,Ankiety z okresu stanu wojennego dot. osób internowanych, tworzone w Biskupim Komitecie Społeczno-Charytatywnym w Szczecinie", znajdują się dane osobowe Bogusława Filarowicza. IPN Sz 512/4.
W aktach paszportowych oraz w zapisie kartotecznym znajduje się informacja o zastrzeżeniu wyjazdów do WKŚ wobec Bogusława Filarowicza na okres od 01.03.1982 do odwołania - "za działalność antysocjalistyczną w strukturach >Solidarności<". IPN Sz 468/118152 (EASz 118152).
Prokurator Generalny w Rewizji Nadzwyczajnej z dnia 15.02.1992 od wyroku Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego z dnia 26.02.1982 i wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21.05.1982, zaskarżył oba wyroki i wniósł o zmianę zaskarżonych orzeczeń i uniewinnienie Bogusława Filarowicza od przypisanego mu czynu. IPN BU 738/2 (RN VI 630/93/91).
Materiały zawierają dokumenty dotyczące ubiegania się o odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę Bogusława Filarowicza, skazanego wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 02 lutego 1982 roku, za przestępstwo z art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981. Z dniem 24.11.1992 Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy wydał postanowienie w sprawie Bogusława Filarowicza, dotyczące wypłaty odszkodowania za niesłuszne skazanie ww. wyrokiem z dnia 26 lutego 1982. IPN By 311/205 (Żo.197/92).
.