Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Artur
Nazwisko: Pierzchała
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 04-05-1954
Imię ojca: Bogusław
Imię matki: Aldona
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Janusz Pierzchała został zarejestrowany 20.06.1977 pod nr Kr 18566 przez Wydział III KWMO w Krakowie do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Maj". Od 05.10.1977 sprawę prowadził Wydział III-1 KWMO w Krakowie. SOS krypt. "Maj" przekwalifikowano 08.12.1980 na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o tym samym kryptonimie. Objęty kontrolą operacyjną jako rzecznik krakowskiego Studenckiego Komitetu Solidarności, inicjator i założyciel krakowskich struktur "Ruchu Młodej Polski" oraz kolporter wydawnictw opozycyjnych. Materiały zakończono 05.09.1983 w związku z deklaracją zakończenia działalności opozycyjnej i staraniami o wyjazd emigracyjny. Materiały SOR krypt. "Maj" złożono 09.09.1983 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16184/II. Materiały SOR w znacznej części wybrakowano 21.09.1989 w WUSW w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 010/12090 (16184/II).
Materiały dot. internowanego prowadzone przez Wydział Śledczy KWMO w Krakowie. Ukrywający się po wprowadzeniu stanu wojennego Janusz Pierzchała został zatrzymany przez SB 24.02.1982. Internowany 26.02.1982 decyzją nr 12 KWMO w Krakowie. Przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Kielcach, zwolniony 23.07.1982 z OO w Łupkowie. Materiały skomasowano z aktami SOR krypt. "Maj" i złożono w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16184/II. Akta o sygn. IPN Kr 076/139 (16184/II), oraz mikrofilm IPN Kr 0102/137 (16184/II).
Akta internowanego. Internowany 26.02.1982 decyzją nr 12/82 KWMO w Krakowie. Osadzony od 13.03.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach, a następnie od 08.07.1982 w OO w Łupkowie. Zwolniony 23.07.1982 decyzją KWMO w Krakowie nr 179/82. Akta o sygn. IPN Rz 56/154.
Materiały administracyjne Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie dotyczące działań w ramach akcji "Klon". Zawierają dokumentację związaną z wprowadzeniem stanu wojennego, akty prawne, wykazy internowanych, korespondencję pomiędzy jednostkami SB, notatki na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych, informacje o przeprowadzonych rozmowach operacyjnych i profilaktyczno-ostrzegawczych z nieinternowanymi działaczami NSZZ "Solidarność". Janusz Pierzchała jest wymieniony w dokumentacji osób internowanych. Materiały złożono 14.04.1983 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 15952/II. Akta o sygn. 010/12080 t. 1-10 (15952/II).
Janusz Pierzchała jest wymieniony w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim "Wasale" - dotyczącej inwigilacji aktywistów Studenckiego Komitetu Solidarności (SKS) w ośrodkach akademickich na terenie całego kraju, a następnie Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS), w którego skład w większości weszli czołowi działacze SKS. Sprawa ta była prowadzona w latach 1977-1987 przez Departament III MSW. Akta o sygn. IPN BU 0222/701 (54100/II).
Materiały Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Arka" nr rejestr. 56436, w ramach której SB (Departament III MSW) rozpracowywała środowisko i działalność Ruchu Młodej Polski w kilkunastu miastach w latach 1979-1988. Janusz Pierzchała występuje w materiałach z uwagi na zaangażowanie w tworzenie i działalność struktur RMP w Krakowie. Akta o sygn. IPN BU 0716/217 (54427/II), IPN GD 340/1 t. 1-3.
Materiały administracyjne Wydziału III-1 KWMO w Krakowie z lat 1978-1982, zawierające m.in.: plany przedsięwzięć operacyjnych, oceny sytuacji operacyjnej w środowisku studentów i pracowników naukowych uczelni krakowskich - działalność SKS, informacje o prowadzonych sprawach operacyjnych, plany działań operacyjnych wobec działaczy NSZZ "Solidarność", wykaz osób do przeprowadzenia rozmów profilaktycznych, listę osób wytypowanych do internowania. Akta o sygn. IPN Kr 056/92 (140/K).
Janusz Pierzchała figuruje w materiałach administracyjnych KWMO w Krakowie - kierunkowe plany pracy operacyjnej oraz sprawozdania Wydziału III KWMO w Krakowie z lat 1977-1982. Sytuacja operacyjno-polityczna na terenie województwa, analiza zagrożeń - sytuacja na krakowskich uczelniach, działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów, kolportaż nielegalnych wydawnictw, informacje o prowadzonych sprawach operacyjnych. Roczne plany i sprawozdania Wydziału III KWMO w Krakowie za okres 1977-1982. Dokumentacja analityczna dotycząca pracy operacyjnej Wydziału III. Akta o sygn. IPN Kr 056/93 (141/K).
.