Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Adamus
Miejsce urodzenia: Chruszczyna
Data urodzenia: 03-12-1941
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tadeusz Adamus został objęty rozpracowaniem SB w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) nr rej. KI 19398 krypt. "Pływalnia". W ramach SOS krypt. "Pływalnia" SB zbierała informacje przy pomocy miejscowej agentury o działalności Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" w Kazimierzy Wielkiej. Sprawę od 28.02.1981 prowadził Wydział III A, a następnie od 17.03.1981 do 15.02.1982 Wydz. IV KWMO w Kielcach. Rozpracowanie dotyczyło członków związku (w tym T. Adamusa), którzy składali petycje i wnioski dotyczące m.in. budowy pływalni, niegospodarności i niejasnych rozliczeń finansowych, kradzieży materiałów budowlanych przez działaczy partyjnych oraz występowali z postulatem przekazania budynku KMiG PZPR na cele społeczne. Sprawę zakończono po wprowadzeniu stanu wojennego i internowaniu Adamusa. Materiały SOS "Pływalnia" złożono 15.02.1982 w archiwum Wydziału "C" KWMO w Kielcach pod sygn. 2280/IV. Akta o sygn. IPN Ki 014/1277 (2280/IV).
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Kielcach dot. internowanego Tadeusza Adamusa, przewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność" w Cukrowni "Łubna". Internowany 14.12.1981 decyzją nr 360/81 KWMO w Kielcach. Zarejestrowany 22.12.1981 przez Wydział Śledczy KWMO w Kielcach do akcji "Jodła" pod nr KI 20176. Osadzony w OO w Kielcach. Zwolniony 29.04.1982 decyzją nr 208/82 KWMO w Kielcach. Akta o sygn. IPN Ki 07/1 (IV/2346/1), IPN Ki 028/2 (IV/2346/1) mikrofilm.
Akta internowanego. Internowany 14.12.1981 decyzją nr 360/81 KWMO w Kielcach. Osadzony w OO w Kielcach. Zwolniony 29.04.1982 decyzją nr 208/82 KWMO w Kielcach. Akta o sygn. IPN Ki 45/2 (5/I/81).
Zarejestrowany 27.05.1982 do numeru KI 21208 przez Wydział IV KWMO w Kielcach. Po zakończeniu internowania, został objęty kontrolą operacyjną z uwagi na działalność w strukturach NSZZ "Solidarność", jako były przewodniczącym KZ w Cukrowni "Łubna" w Kazimierzy Wielkiej oraz organizator i uczestnik akcji protestacyjnych i strajkowych. Rozpracowywany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) przez Wydział IV KWMO w Kielcach, a następnie przez RUSW w Kazimierzy Wielkiej w okresie od 27.05.1982 do 29.11.1983. Rozpracowanie zakończono z powodu wyjazdu emigracyjnego. Materiały złożono 02.12.1983 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Kielcach pod sygn. 11929/II. Akta nie zachowały się. Akta KE o sygn. 11929/II nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa nr 17/83, prowadzona przez Wydział Śledczy KWMO w Kielcach wobec Tadeusza Adamusa oskarżanego o "znieważenie" pomnika wdzięczności żołnierzy radzieckich oraz publiczne wyrażanie negatywny opinii dotyczących władz PRL i jej ustroju. Aresztowany tymczasowo w okresie od 17.06.1983 do 17.07.1983. Prokurator PR w Kielcach 15.07.1983 skierował do sądu akt oskarżenia. Sąd Rejonowy w Pińczowie wyrokiem z 28.07.1983 umorzył postępowanie na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983 o amnestii. Akta sprawy nr 17/83 Wydziału Śledczego nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta tymczasowo aresztowanego. Aresztowany 17.06.1983 decyzją prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kielcach. Osadzony w Areszcie Śledczym w Kielcach. Zwolniony 17.07.1983. Akta o sygn. IPN Ki 290/1.
.