Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bonifacy Ryszard
Nazwisko: Hagedorny
Miejsce urodzenia: Doziny
Data urodzenia: 08-07-1929
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Konrnelia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Bonifacy Hagedorny został zarejestrowany 23.04.1959 w Wydz. Ewidencji Operacyjnej KWMO w Warszawie przez Referat ds. Bezpieczeństwa KPMO w Mławie do Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej krypt. „Szumiciel” (nr 2680). Jako były działacz ZSL objęty inwigilacją za „prawicowe odchylenia w ruchu ludowym”, kontakty z dawnymi działaczami PSL, wrogi stosunek do PRL i członków PZPR. W zainteresowaniu SB znalazł się już w marcu 1958. W aktach sprawy odnotowano, że za swoje poglądy w lutym 1959 został usunięty z funkcji sekretarza Komitetu Powiatowego ZSL w Mławie, a 20 marca wykluczony z tej partii. Sprawę przerejestrowano 21.11.1960 na Sprawę Operacyjnej Obserwacji pod nr. 246. Inwigilację zakończono 4.04.1961 uznając, że po przywróceniu w październiku 1959 członkostwa w ZSL „zaprzestał wrogiej działalności” i „nie udziela się” politycznie. Materiały złożone 13.04.1961 w archiwum Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod nr 62930/II, zostały we wrześniu 1976 przekazane do archiwum Wydz. „C” KWMO w Ciechanowie, gdzie otrzymały sygn. 60/II. IPN BU 0904/36 (60/II), IPN BU 01329/36 (60/2) mikrofilm.
Inwigilowany od 30.12.1970 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Wichrzyciel” zarejestrowanego 14.01.1971 pod nr 5982 w Wydz. „C” KWMO w Warszawie przez Referat ds. SB KPMO w Mławie. Objęty kontrolą operacyjną po doniesieniu agenturalnym, że prowadzi w ruchu ludowym działalność opozycyjną i kwestionuje decyzje mławskiego Komitetu Powiatowego PZPR, a swoje działania uaktywnia „w okresach napięć społeczno-politycznych w kraju i na świecie”. W aktach odnotowano, że w latach 1956–1959 jako sekretarz Komitetu Powiatowego ZSL w Mławie „wszczął działalność prawicową w kierunku rozerwania więzi PZPR z ZSL”. Po reformie administracyjnej prowadzenie sprawy przejął 1.06.1975 Wydz. III KWMO w Ciechanowie i zarejestrował ją 9.07.1975 w Wydz. „C” KWMO w Ciechanowie pod nr. 18. Funkcjonariusz SB przeprowadził z nim w punkcie paszportowym 4.09.1975 rozmowę „operacyjno-rozpoznawczą”, po której wnioskował, aby nie udzielić zgody na wyjazd do ZSRR ze względu na jego postawę polityczną i że po powrocie „może w sposób demagogiczny, złośliwy przedstawiać warunki życia i sytuację społeczno-polityczną ZSRR”. Decyzja odmowna została zmieniona 2 dni później po rozmowie z zastępcą komendanta powiatowego MO ds. SB. W sprawie wykorzystywano agenturę. Inwigilację zakończono 9.10.1976 po uznaniu, że zaprzestał „wrogiej działalności”, ale uzgodniono z mławskim posterunkiem MO, aby „kontrolował go operacyjnie w okresie ważnych wydarzeń politycznych i napięć społecznych w kraju” i informował SB o „negatywnym zachowaniu”. Materiały sprawy złożono 22.10.1976 w archiwum Wydz. „C” KWMO w Ciechanowie pod sygn.. 113/II. IPN BU 0904/89 (113/II), IPN BU 01329/89 (113/2) mikrofilm.
W aktach paszportowych odnotowano odmowę wydania paszportu na wyjazd w 1968 roku do Stanów Zjednoczonych. Powodem zakazu wyjazdu była „postawa polityczna”. IPN BU 0919/2432 (EACI 002432).
.