Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Marian
Nazwisko: Selwesiuk
Miejsce urodzenia: Stargard
Data urodzenia: 21-12-1952
Imię ojca: Marian
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta o sygnaturze IPN Sz 0053/190 to materiały Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia o kryptonimie „Hektograf” (nr rejestracyjny 30284), prowadzonej w latach 1984-1986 przez WUSW w Szczecinie. Sprawa dotyczyła zagrożeń „wrogiej działalności w środowiskach” i nadzorowana była przez Wydział III Departamentu V MSW. Wspomniane zagrożenia dotyczyły głównie kolportażu wydawnictw sygnowanych przez „Solidarność” („Jedność” oraz „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca”) na terenach zakładów pracy w Stargardzie Szczecińskim. Henryk Selwesiuk był jednym z figurantów sprawy, zarejestrowanym w wykazie osób (s. 7). W notatce sporządzonej z rozmowy operacyjnej z jednym z pracowników Rejonu Energetycznego Stargardu Szczecińskiego (notatka z dnia 30.10.1984, s. 41) Henryk Selwesiuk został wskazany jako osoba kierująca kolportażem nielegalnych wydawnictw na terenie zakładu. Wg rozmówcy oficera prowadzącego miał on je pobierać w centrali Zakładu Energetycznego w Szczecinie. W trakcie prowadzenia sprawy ujawniono 13 „faktów kolportażu” i posiadania nielegalnych wydawnictw, w większości przypadków o zaistniałych sytuacjach informowały „osobowe źródła informacji” (wg wykazu OZI zamieszczonego na s. 6 w trakcie prowadzenia SOS wykorzystano sześciu TW) na terenie zakładów pracy. Z uwagi na wyjaśnienie przypadków kolportażu sprawę postanowiono zakończyć za wnioskiem z 15.12.1986 i złożyć w archiwum WUSW pod sygnaturą 16570/II. IPN Sz 0053/190 (16570/II).
Henryk Selwesiuk został zarejestrowany 07.09.1989 pod nr. 41429 przez RUSW w Stargardzie Szczecińskim do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie "Duet" (nr rej. 41428). Sprawa wszczęta na podstawie materiałów agenturalnych dotyczyła działalności H. Selwesiuka w stargardzkich strukturach "Solidarności Walczącej", co zostało zakwalifikowane jako "terroryzm polityczny". Materiały zostały przejęte 17.01.1990 przez Wydział Studiów i Analiz WUSW w Szczecinie, a następnie włączone do sprawy "KDH". Wpis na podstawie zachowanych materiałów ewidencyjnych. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
Akta Sprawy Problemowej o kryptonimie „KDH” prowadzonej przez WUSW w Szczecinie w roku 1990. Sprawę założono w związku z działalnością osób zaangażowanych w „Solidarność Walczącą” na terenie Szczecina i okolic. We wniosku o założenie sprawy z 20.01.1990 znajdują się informacje - sięgające roku 1988 - nt. kolportażu ulotek i wydawnictw sygnowanych przez „SW” oraz zakłócania porządku publicznego – w tym niszczenia mienia. Według obowiązujących przepisów działania te „naruszają porządek prawny RP i wyczerpują znamiona zagrożenia konstytucyjnego porządku państwa oraz terroryzmu politycznego”. Henryk Selwesiuk przechodzi w powyższych materiałach jako aktywny członek stargardzkiej grupy „Solidarności Walczącej”. Wskazują na to informacje uzyskane od TW „Opal” (notatka z 14.12.1989, s. 41), opisujące demonstrację przeprowadzoną w rocznicę wybuchu stanu wojennego na szczecińskim pl. Grunwaldzkim, podczas której doszło do starć z MO oraz doszło do aktów wandalizmu. W dn. 07.09.1989 Henryk Selwesiuk został zarejestrowany (wraz z inną figurantką sprawy) do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o kryptonimie „Duet” (nr 41428) dotyczącej działalności w strukturach regionalnych „SW”. Sprawę o krypt. "KDH" zamknięto 26.03.1990 i przekazano do archiwum Wydz. "C" pod sygnaturą 17684/II. IPN Sz 0011/2034 (17684/II).
.