Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jadwiga
Nazwisko: Stalińska
Nazwisko rodowe: Kuczyńska
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 13-11-1933
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa m.in. przeciwko Jadwidze Stalińskiej (wówczas Kuczyńskiej) prowadzonego w latach 1950-1951 przez PUBP Kłodzko dot. "przynależności do nielegalnej organizacji >Sosna<". Sprawę zakończono sporządzeniem w dniu 04.11.1952 aktu oskarżenia i jego przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu (znak sprawy Pr II 706/50). Ww. została oskarżona o to, że "w okresie czasu od dnia 27. do 30 października 1950 r. w Nowej Rudzie pow. Kłodzko była członkiem i pełniła funkcję sanitariuszki w nieleg.[alnej] org.[anizacji] pod krypt.[onimem] >Sosna<, mającej na celu usunięcie przemocą ustanowionych Organów Władzy Zwierzchnich Narodu i zagarnięcie ich władzy, oraz zmianę Ustroju Państwa Polskiego". IPN Wr 039/7425 t. 1 (18516/III).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 15.03.1951 Jadwiga Kuczyńska (Stalińska) została uznana winną tego, że "od dnia 23 do 30 października 1950 r. na terenie Nowej Rudy pow. Kłodzko należała do związku zbrodniczego pod kryptonimem >Sosna< mającego na celu zmianę przemocą ustroju Państwa Polskiego biorąc udział w jego zebraniach (...) na których omawiano kwestie dotyczące przestępczej działalności (...)", i skazana na 5 lat więzienia. Postanowieniem z 29.05.1951 Najwyższy Sąd Wojskowy złagodził zasądzoną karę pozbawienia wolności do 1 roku. Z akt wynika, iż ww. karę więzienia odbywała w Więzieniu w Kłodzku oraz w Więzieniu Nr 1 we Wrocławiu, skąd dnia 21.11.1951 została zwolniona. Dnia 29.01.1992 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec Jadwigi Stalińskiej z dnia 15.03.1951. IPN Wr 21/4412 (Sr 120/51), IPN Wr 400/258 (III Ko 388/91/un).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO Wrocław w roku 1977. Charakterystyka "reakcyjnej organizacji młodzieżowej pn. >Sosna< działającej na terenie b. powiatu kłodzkiego w 1950", której członkiem była Jadwigi Kuczyńska (Stalińska). IPN Wr 049/215 (F-217).
.