Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Salmonowicz
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 03-07-1925
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna brata Jerzego Salmonowicza zatrudnionego na UMK w Toruniu w Katedrze Państwa i Prawa Polskiego, który w swoich komentarzach i postępowaniu wyrażał "wrogi" stosunek do ustroju PRL. 18.06.1970 Dep. III MSW wystosował prośbę do KWMO w Gdańsku o aktywne rozpracowanie operacyjne Jerzego Salmonowicza dotychczas kontrolowanego przez Wydz. III KWMO w Gdańsku w ramach KE krypt. "Rewizjonista" nr rej. 7905 z powodu nadawania przez Radio Wolna Europa audycji dot. zagadnień morskich z terenu Gdańska i Gdyni. Ww. jako pracownik Morskiego Instytutu Rybackiego mógł być autorem audycji. 24.06.1970 w miejscu pracy i zamieszkania ww. zainstalowano PP (Podsłuch Pokojowy). W materiałach znajdują się plany przedsięwzięć operacyjnych w sprawie krypt. "Rewizjonista". IPN By 081/267 t. 1-6 (412/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/[KE] Kontrolowany operacyjnie w związku z prowadzeniem na Politechnice Gdańskiej działalności antykomunistycznej oraz propagowaniem "wrogiego" stosunku do PRL. Krytycznie odniósł się do stanowiska władz potępiającego agresję Izraela na Bliskim Wschodzie. Solidaryzował się z marcowymi wystąpieniami studentów na PG. Z inspiracji SB w 1969 został zwolniony z uczelni, w marcu 1970 podjął pracę w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni. 25.06.1970 KE "Rewizjonista" przekwalifikowano na SOS o tym samym kryptonimie w celu ustalenia czy Jerzy Salmonowicz przekazywał informacje na temat obiektów gospodarki narodowej Wybrzeża do Radia Wolna Europa. W miejscu zamieszkania i miejscu pracy ww. zainstalowano Podsłuch Pokojowy (PP). 25.09.1970 przeszukano mieszkanie i miejsce pracy ww. Tego samego dnia przesłuchany. 28.03.1974 SOS przekwalifikowano ponownie na KE. Kontrolę zakończono 30.10.1974. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 14854/II. Materiałów o sygn. 14854/II brak. Wpis na podstawie akt IPN By 081/267 i zapisów kartoteczno-ewid.
Akta żeglarskie 14.11.1972 Jerzemu Salmonowiczowi odmówiono wydania książeczki żeglarskiej, ponieważ pozostawał on w zainteresowaniu operacyjnym Wydz. III KWMO w Gdańsku. Ww. był rozpracowywany w ramach SOS krypt. "Rewizjonista" nr rej. 7905. Posiadał zastrzeżenie wyjazdu za granicę do KK (Kraje Kapitalistyczne), Jugosławii i NRD w okresie 26.07.1971-16.07.1973 z powodu "wrogiego" stosunku do ustroju PRL oraz poparcia udzielonego studentom w marcu 1968. Istniało prawdopodobieństwo, że będzie w dalszym ciągu prowadził nielegalną działalność polityczną. IPN Gd 219H/16998 (H-17870)
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". W aktach znajduje się arkusz ewidencyjny osoby podlegającej internowaniu dotyczący Jerzego Salmonowicza sporządzony 28.02.1980 przez Wydz. III "A" KWMO w Gdańsku. Ww. był przewodniczącym KZ NSZZ «Solidarność» w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni, inicjatorem akcji protestacyjnych na terenie instytutu oraz autorem artykułów zamieszczonych w Biuletynie Informacyjnym MIR-u. Z internowania ww. zrezygnowano. 20.11.1981 Wydz. III "A" KWMO w Gdańsku opracował plan dotyczący przeprowadzenia z ww. rozmowy ostrzegawczej. IPN Gd 0207/10 t. 1 cz. 1, 3, IPN Gd 340/2 t. 1 (IPN 01439/53, IPN 0754/10,156/10, 911/2)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Jerzy Salmonowicz, inspirator strajku w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni, przewodniczący KZ NSZZ «Solidarność» w MIR w Gdyni, figuruje w «wykazie osób przewidzianych do izolacji na wypadek poważnego zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa». IPN Gd 003/166 t. 1, 8, 10 (185/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rozpracowywany jako inspirator strajku w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni. Sprawę zakończono poinformowaniem władz politycznych i administracyjnych. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 17799/II. Materiałów o sygn. 17799/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rozpracowywany w związku z "wykorzystywaniem związków zawodowych do prowadzenia nielegalnej działalności". Materiały złożono do archiwum pod sygn. 18104/II. Materiałów o sygn. 18104/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Dokumentacja ewidencyjna "Przechodzi w wywiadzie" za osobą obserwowaną przez Wydz. "B" KWMO w Gdańsku. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.