Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Zagożdżon
Miejsce urodzenia: Stężyca
Data urodzenia: 03-12-1955
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Longina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały administracyjne KWMO/WUSW Radom z lat 1981-1986 dotyczące kontroli przeprowadzonych w jednostkach Służby Bezpieczeństwa oraz plany pracy Wydziału Inspekcji KWMO/WUSW Radom. Józef Zagożdżon widnieje w sprawozdaniu (dotyczącym kontroli przez piony operacyjne SB tworzących się ogniw ruchu związkowego i samorządu pracowniczego przed próbami infiltracji ze strony opozycji politycznej) Wydziału Inspekcji KW MO Radom z dnia 30.06.1983 jako jeden z dwóch "figurantów" SOR krypt. "Mistrz" (nr rej. 8653). Sprawa Operacyjnego Rozpracowania "Mistrz" została założona w dniu 6.12.1982 po rozkolportowaniu przez "figurantów" w dniu 26.11.1982 ok. 20 ulotek "ośmieszających nabór do nowych związków zawodowych oraz osoby wchodzące w skład grupy inicjatywnej zakładającej nowe związki zawodowe (członków PZPR)". Ustalono, że Józef Zagożdżon w dniu 25.01.1983 brał udział w spotkaniu z byłym przewodniczącym MKR NSZZ "Solidarność" Ziemi Radomskiej, który polecił zbieranie podpisów pod petycją do Sejmu PRL o przywrócenie legalnej działalności "Solidarności" oraz zwrotu jej funduszy, tworzenia konspiracyjnych komórek związku opartych na systemie piątkowym. Józef Zagożdżon miał nakłaniać pracowników biorących udział w wyborach do Samorządu Pracowniczego do skreślania kandydatur PZPR, a głosować na wskazanych przez siebie, tak aby do samorządu weszli członkowie podziemnych struktur "Solidarności". SB odnotowała, że w wyborach do samorządu w dniu 19.02.1983 Józefowi Zagożdżonowi udało się zrealizować plan, gdyż w liczącym sześć osób SP/R, aż czterech było członkami podziemnych struktur "Solidarności". Akta o sygn. IPN Ra 02/160 (237/Ad).
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Mistrz" (nr rej. 8653) prowadzonej przez Wydział III WUSW Radom w okresie od 7.12.1982 do 16.05.1984 dotyczącej wykonywania i kolportażu ulotek zawierających "wrogie treści". Józef Zagożdżon został zarejestrowany do sprawy w dniu 17.12.1982 pod numerem 8670. W latach 1982-1983 z jego inicjatywy prowadzona była produkcja i kolportaż ulotek, prowadzono zbiórki pieniędzy na pomoc osobom internowanym w czasie stanu wojennego i ich rodzinom, a także na rozwój działalności poligraficznej, a on sam rozprowadzał podziemne czasopisma. Z ustaleń SB wynikało, że wszelkie działania Józefa Zagożdżona prowadzone w ramach podziemnych struktur "Solidarności" były przez niego kontynuowane poprzez legalnie działający Samorząd Pracowniczy/Robotniczy w Radomskim Przedsiębiorstwie Inżynieryjnym i Zmechanizowanych Robót Ziemnych, w którym pracował. W aktach znajduje się informacja, że był przesłuchiwany 26.04.1983. Ponadto kilkakrotnie przeprowadzono z nim rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze (m.in w dniach 22.08.1983 i 27.10.1983), podczas których zaprzeczał swojej działalności w podziemnych strukturach "Solidarności" oraz odmawiał podawania nazwisk współpracujących z nim działaczy związku. W dniu 16.05.1984 złożono do archiwum pod sygn. 520/II. Akta o sygn. IPN Ra 05/445 (520/II).
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Grześ" prowadzonej w latach 1983-1985 przez Wydział III WUSW Radom, dotyczącej działalności podziemnych struktur "Solidarności" i kolportażu "wrogich" ulotek. Józef Zagożdżon był rozpracowywany w ramach sprawy jako jeden z działaczy zdelegalizowanej "Solidarności" w Radomskim Przedsiębiorstwie Inżynieryjnym i Zmechanizowanych Robót Ziemnych, w którym pracował. W dniu 23.05.1984 dokonano przeszukania domu Józefa Zagożdżona, w wyniku czego znaleziono kilkanaście druków i zdjęć wskazujących na działalność w "Solidarności". Dnia 24.05.1984 został przesłuchany i potwierdził, że w październiku 1983 ujawnił swoją podziemną działalność, ale jej nie kontynuuje. W dniu 1.06.1984 został wytypowany do rozpracowania pod kątem swoich kontaktów z jednym z aresztowanych figurantów. Z pisma WUSW w Radomiu do RUSW w Zwoleniu z 18.06.1984 wynika, że Józef Zagożdżon, podejrzewany o działalność w podziemnych strukturach "Solidarności", przyjeżdżał służbowo na budowę w Zwoleniu. Akta o sygn. IPN Ra 05/530, t. 1 (619/II).
Materiały administracyjne WUSW Radom z 1983 roku zawierające meldunki do gabinetu ministra spraw wewnętrznych. W meldunku z dnia 31.10.1983 znajduje się informacja, że tego dnia ujawnił się Józef Zagożdżon, który prowadził działalność w podziemnych strukturach związkowych. Józef Zagożdżon wyjaśnił, że "w okresie obowiązywania ustawy o związkach zawodowych wykonywał i kolportował ulotki o wrogiej treści, tematycznie związane z tym zagadnieniem oraz rozprowadzał wśród załogi tzw. cegiełki na pomoc byłym działaczom >Solidarności< i ich rodzinom". Po złożeniu wyjaśnień został zwolniony. Akta o sygn. IPN Ra 02/47 t. 5 (100/Ad).
Akta kontrolne postępowania amnestyjnego w sprawie prowadzonej przez WUSW Radom dot. zastosowania ustawy z dnia 21.07.1983 o amnestii. W aktach znajduje się pismo z dnia 4.11.1983 WUSW Radom do Biura Śledczego MSW dotyczące Józefa Zagożdżona, który 31.10.1983 ujawnił się jako członek podziemia "solidarnościowego"; jego działania polegały na wytwarzaniu i kolportowaniu ulotek o "antypaństwowej" treści oraz zbieraniu funduszy na nielegalnie działający związek. W dniu 23.11.1983 odpis protokołu przesłuchania Józefa Zagożdżona (z dnia 31.10.1983) został przesłany przez Wydział Śledczy do Wydziału III WUSW Radom do wykorzystania w prowadzonej Sprawie Operacyjnego Rozpracowania. Józef Zagożdżon podczas przesłuchania potwierdził swoją działalność w zdelegalizowanym związku od listopada 1982 roku, ale korzystając z przysługującego mu prawa odmówił podania nazwisk wszystkich osób, z którymi wiązały się jego działania. Akta o sygn. IPN Ra 04/299 (301/III).
Akta kontrolne postępowania przygotowawczego w sprawie posiadania w dniu 23.05.1984 w Radomiu ulotek o treści antypaństwowej z zamiarem ich rozpowszechniania przeciwko innej osobie, prowadzonej przez WUSW Radom w 1984 roku. W dniu 23.05.1984 w wyniku przeszukania znaleziono u Józefa Zagożdżona znaczne ilości materiałów o treści antypaństwowej, w związku z tym został on zatrzymany. W uzasadnieniu podano, że istnieje uzasadnione podejrzenie uczestnictwa Józefa Zagożdżona w produkcji i kolportażu antypaństwowych ulotek. W dniu 24.05.1984 Józef Zagożdżon został przesłuchany i zeznał, że w październiku 1983 ujawnił swoją działalność w podziemnych strukturach "Solidarności" na mocy ustawy o amnestii z 22.07.1983 i od tej pory nie prowadzi żadnej tego typu działalności. Został zwolniony tego samego dnia. Akta o sygn. IPN Ra 04/343 (345/III).
Materiały administracyjne Wydziału "C" WUSW Radom zawierające notatki z przeglądu spraw operacyjnych dotyczących działalności NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska. Józef Zagożdżon figuruje w dokumentach jako "figurant" sprawy krypt. "Mistrz" (sygn. arch. 520/II) prowadzonej przez Wydział III KW MO/WUSW Radom w latach 1982-1984 w związku z kontrolą operacyjną osób, które podjęły działalność związkową w Radomskim Przedsiębiorstwie Inżynieryjnym. Akta o sygn. IPN Ra 017/4 (270/Ad).
.