Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Marian
Nazwisko: Wileńczyc
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 08-12-1958
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Feliksa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o numerze rej. 1648, prowadzonej przez Wydział III KW MO Radom w 1976 roku, dotyczącej „przerwy w pracy”, jaka miała miejsce w dniu 25.06.1976 w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Radomiu, w związku z protestem robotniczym. W znajdującej się w aktach notatce funkcjonariusza SB z dnia 12.07.1976 wymieniono Janusza Wileńczyca wśród trzech pracowników, których zwolniono z WPKM z dniem 26.06.1976, z powodu „nieobecności w pracy” tego dnia. Akta zawierają też informację, że Kolegium ukarało J. Wileńczyca aresztem (jako wymiar kary podano 3 miesiące). Został on zatrzymany przez MO w dniu 25.06.1976, podczas zajść w Radomiu. Akta o sygn. IPN Ra 08/44 (45/IV).
Materiały Wydziału III oraz Wydziału Śledczego KW MO Radom odnoszące się do wydarzeń "Radomskiego Czerwca" 1976 roku. Znajdują się tu również dokumenty i wzmianki dotyczące Janusza Wileńczyca, obejmujące lata 1976-1977, w tym Karta ewidencyjna, sporządzona w związku jego zatrzymaniem oraz wpis w Rejestrze spraw o wykroczenia. Janusz Wileńczyc został zatrzymany 25.06.1976, w okolicach Urzędu Wojewódzkiego, z powodu „udziału w zajściach ulicznych w Radomiu”. W dniu 27.06.1976 Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie miasta Radomia, w trybie przyspieszonym, ukarało go jednym miesiącem pozbawienia wolności, z podaniem tego do wiadomości publicznej oraz powiadomieniem zakładu pracy (nr sprawy 1580/76). Informację o takim wymiarze kary wobec J. Wileńczyca oraz o „karach dodatkowych” zawarto m.in. w „Wykazie osób ukaranych przez K[olegium] A[dministracyjne] w trybie odwoławczym w dniu 27.06.1976 r.”. Część dokumentów podaje 3 miesiące aresztu jako wymierzoną mu pierwotnie karę, tak wpisano np. w zestawieniu pn. „Sprawy rozpatrywane przez Kol.[egium] Kar.[no] Adm.[inistracyjne] w Radomiu w dniu 27.06.1976 r.”. (nr sprawy: 22/76, 1580/76). Akta zawierają również wnioski odwoławcze KW MO Radom w sprawie Janusza Wileńczyca, w związku z ukaraniem go jednym miesiącem aresztu, tj. pismo z dnia 27.06.1976 do Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Radomskim oraz pismo z dnia 29.06.1976 do Sądu Rejonowego w Radomiu (przesyłane za pośrednictwem Kds.W przy Prezydencie m. Radomia) - z uzasadnieniem, że kara wymierzona Januszowi Wileńczycowi „jest niewspółmiernie niska w stosunku do zarzucanego mu czynu”. W dniu 23.07.1976, w związku ze zbliżającym się terminem zwolnienia J. Wileńczyca z aresztu, funkcjonariusz SB przeprowadził z nim rozmowę - celem „ostrzeżenia” go przed ponownym „zakłócaniem ładu i porządku publicznego” oraz chcąc pozyskać informacje o ewentualnych kontaktach i pomocy dla J. Wileńczyca ze strony KOR. Rozmowę udokumentowano Notatką służbową z 25.07.1976. W tej kwestii indagowano też Janusza Wileńczyca w późniejszym okresie (Notatki służbowe z 15.12.1976 i 24.02.1977). Materiały w sprawie „Czerwca’ 76” złożono w archiwum Wydziału „C” KW MO Radom pod sygn. 108/IV (pierwszy wpis w inwentarzu dotyczący ich archiwizacji ma datę 02.12.1977, dokumenty te składał Wydział III, jednak zapewne później dołączano kolejną dokumentację, ostatni tom obejmuje 1985 rok; łącznie to 452 tomy akt). Akta o sygn. IPN Ra 08/107 t. 8, 9, 39, 61 (108/IV), zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego, dotyczące Janusza Wileńczyca, przekazane przez Areszt Śledczy w Radomiu. Został on zatrzymany w dniu 25.06.1976, jako uczestnik zajść na ulicach Radomia. Dnia 27.06.1976 Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie miasta Radomia orzekło wobec niego karę jednego miesiąca aresztu (od 25.06.1976 do 25.07.1976). W dniu 28.06.1976 przetransportowano go do Aresztu Śledczego w Białymstoku. Dnia 22.07.1976 został przewieziony do Aresztu Śledczego w Radomiu. Zwolniono go po odbyciu kary - 25.07.1976. Akta o sygn. IPN Ra 33/187.
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Niewinni" (nr rej. 7284), prowadzonej przez Wydział III KW MO Radom w okresie 04.02.1981 - 02.02.1982, dotyczącej działalności tzw. Komisji Rehabilitacyjnej przy MKZ NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska, powołanej dla umożliwienia „rehabilitacji, przywrócenia praw robotniczych i wyrównania strat materialnych pracowników poszkodowanych w wyniku tzw. >wydarzeń czerwcowych 1976 r.<”. Do materiałów włączono kopie wniosków i dokumentacji złożonej do Komisji przez poszczególne osoby. Znajduje się tu również wniosek Jana Wileńczyca z dnia 15.01.1981, w którym opisał okoliczności zatrzymania go 25.06.1976 w Radomiu, sposób osądzenia, wielokrotne pobicia po zatrzymaniu (tzw. ścieżki zdrowia), inne represje i szykany stosowane wobec niego i innych zatrzymanych, pobyt w aresztach. Jednym z przedłożonych przez niego dokumentów było Zaświadczenie z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Radomiu (wydane w 1981 roku), stwierdzające, że Janusz Wileńczyc został zwolniony z WPKM (w dniu 26.06.1976) z powodu "samowolnego porzucenia pracy". Jak wynika z relacji J. Wileńczyca, zawartej we wniosku do Komisji Rehabilitacyjnej, o utracie pracy dowiedział się po odbyciu kary i wyjściu z aresztu, zaś uzasadnienie zwolnienia go „porzuceniem pracy” utrudniło mu późniejsze znalezienie zatrudnienia. Akta o sygn. IPN Ra 08/703 (704/IV).
.