Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Kazimierz
Nazwisko: Owczarek
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 22-01-1957
Imię ojca: Jan
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Młodzieżowiec" (nr rej. 1675) prowadzonej przez KW MO Radom w latach 1976-1979, dotyczącej anonimowego listu wysłanego na adres Komendanta Wojewódzkiego MO Radom, którego autor w imieniu radomskiej młodzieży groził funkcjonariuszom MO zemstą (m.in. spaleniem budynków KW MO Radom i KM MO Radom) za bicie uczestników protestu robotniczego w dniu 25.06.1976 w Radomiu. W związku z działaniami operacyjnymi prowadzonymi przez SB w powyższej sprawie Zbigniew Owczarek został wymieniony w notatce służbowej z 8.07.1976, w której wskazano osoby mieszkające wokół KW MO Radom "które mogły widzieć doprowadzanie zatrzymanych w dniu 25.06.1976 biorących udział w zajściach na terenie miasta Radomia. Osoby te mogły być autorami anonimu adresowanego do Komendanta Wojewódzkiego MO". Akta o sygn. IPN Ra 08/240 (241/IV).
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Mistrz" (nr rej. 8653) prowadzonej przez Wydział III KW MO/WUSW Radom w okresie od 7.12.1982 do 16.05.1984 dotyczącej wykonywania i kolportażu ulotek zawierających "wrogie treści". Zbigniew Owczarek został zarejestrowany do sprawy w dniu 17.12.1982 (nr rej. 8653) ze względu na kolportowanie, na terenie Radomskiego Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego i Zmechanizowanych Robót Ziemnych, ulotek dotyczących grupy inicjatywnej nowych związków zawodowych. Ponadto miał przechowywać w swojej piwnicy petardy wojskowe i amunicję. Inwigilowano jego oraz członków jego rodziny, wykorzystując osobowe źródła informacji (KO, TW), za pomocą pionu "B" (obserwacja). Ustalono, że Zbigniew Owczarek należy do grupy (tzw. piątka) działaczy podziemnych struktur "Solidarności", którzy w wyniku wyborów do Samorządu Robotniczego (w dniu 19.02.1983) dokonali jego przejęcia. Ponadto kolportowali na terenie zakładu pracy m.in. znaczki "Solidarności", literaturę bezdebitową, prowadzili zbiórki pieniędzy na potrzeby udzielenia pomocy członkom rodzin osób internowanych. W materiałach znajduje się notatka z rozmowy przeprowadzonej w dniu 22.08.1983, podczas której Zbigniew Owczarek nie przyznał się do działalności w nielegalnych strukturach podziemnej "Solidarności". Sprawę zakończono w dniu 24.03.1984 z powodu "zaniechania wrogiej działalności". Materiały złożono do w archiwum w dniu 16.05.1984 pod sygn. 520/II. Akta o sygn. IPN Ra 05/445 (520/II).
Materiały administracyjne Wydziału Inspekcji KW MO/WUSW Radom zawierające dokumenty z kontroli przeprowadzonych w jednostkach Służby Bezpieczeństwa oraz plany pracy Wydziału Inspekcji KW MO/WUSW Radom zawierające informacje z lat 1981-1986. Zbigniew Owczarek jest wymieniony w sporządzonym w dniu sprawozdaniu z dnia 30.06.1983 z kontroli dotyczącej działalności pionów operacyjnych SB w "zabezpieczeniu nowopowstających ogniw ruchu związkowego i samorządów pracowniczych przed próbami infiltracji ze strony opozycji politycznej". Z zapisów wynika, że Wydział III KW MO założył Sprawę Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Mistrz" ze względu na "nielegalne wydawanie komunikatów, biuletynów, deklaracji i świadczeń politycznych na podstawie uzyskanej informacji od KO". Ustalono, że Zbigniew Owczarek, pracownik Radomskiego Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego "wykonywał i kolportował ulotki o wrogiej treści". Akta o sygn. IPN Ra 02/160 (237/Ad).
Materiały administracyjne Wydziału III KW MO/WUSW Radom zawierające notatki z przeglądu spraw operacyjnych dot. działalności NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska prowadzone w okresie 7.12.1982 - 24.03.1984. Zbigniew Owczarek figuruje w wykazie spraw operacyjnych jako jeden z "figurantów" Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Mistrz" (sygn. 520/II) wszczętej w związku z kontrolą operacyjną "figurantów, którzy podjęli działalność związkową w RPInż w Radomiu". Akta o sygn. IPN Ra 017/4 (270 Ad).
Akta kontrolne postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Wydział Śledczy WUSW Radom w 1984 roku w sprawie posiadania w Radomiu w dniu 23.05.1984 ulotek o treści antypaństwowej z zamiarem ich rozpowszechnienia. Zbigniew Owczarek jest wymieniony na sporządzonym w dniu 23.05.1984 wykazie osób, u których w związku z ww. sprawą dokonano przeszukań. W dniu 23.05.1984 odnaleziono u niego broszurę J. J. Lipskiego oraz kalendarz NSZZ "Solidarność" z wizerunkiem Lecha Wałęsy. Zatrzymano go na 48 godzin ze względu "na konieczność wyjaśnienia źródeł pochodzenia antypaństwowych wydawnictw zakwestionowanych podczas przeszukania". Został zwolniony z aresztu w dniu 24.05.1984. Zbigniew Owczarek figuruje w planie czynności operacyjno-śledczych w ww. sprawie (w dniach 29.05.1984, 05.06.1984), jako zwolniony po przesłuchaniu ze względu na posiadanie pojedynczych egzemplarzy nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez rozwiązaną NSZZ "Solidarność". Znalezione wydawnictwa postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Radomiu (Ds.2185/84/S) zostały w dniu 20.07.1984 zaliczone do dowodów rzeczowych w sprawie. Śledztwo zostało umorzone w dniu 30.07.1984 na podstawie ustawy o amnestii z 21.07.1984. Akta o sygn. IPN Ra 04/343 (345/III).
Akta Wydziału Śledczego WUSW Radom z lat 1988-1990 w sprawie zwalczania wszelkich prób tworzenia struktur NSZZ "Solidarność" na terenie województwa radomskiego na podstawie wytycznych Dyrektora Biura Śledczego MSW w Warszawie z dnia 24.09.1988. Zbigniew Owczarek jest wymieniony jako jeden z sygnatariuszy petycji wręczonej 26.09.1988 władzom Radomskiego Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego, którego był pracownikiem oraz Lechowi Wałęsie, Czesławowi Kiszczakowi, Zbigniewowi Romaszewskiemu oraz Sejmowi PRL, w której domagali się reaktywowania NSZZ "Solidarność" oraz przywrócenia do pracy osób zwolnionych i szykanowanych w latach 1981-1988 za przekonania i działalność związkową. Wydział Śledczy WUSW Radom w piśmie z dnia 18.10.1988 do Prokuratury Rejonowej w Radomiu wymienił wszystkich sygnatariuszy informując o konieczności przeprowadzenia z nimi rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych w celu nakłonienia ich do odstąpienia od sprzecznej z prawem działalności. Akta o sygn. IPN Ra 04/461 (463/III).
Akta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Maszynista" (nr rej. 12483) prowadzonej przez WUSW Radom w latach 1988-1989 dot. utworzenia TKZ NSZZ "Solidarność" przy Radomskim Przedsiębiorstwie Inżynieryjnym. Z informacji zawartych w materiałach wynika, że Zbigniew Owczarek był jednym z sygnatariuszy (i zbierającym podpisy) petycji pracowników Radomskiego Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego z dnia 26.09.1988 wręczonej dyrektorowi przedsiębiorstwa, przesłanej także Lechowi Wałęsie, Czesławowi Kiszczakowi, Zbigniewowi Romaszewskiemu oraz Sejmowi PRL, w której domagali się m.in. reaktywowania NSZZ "Solidarność" oraz przywrócenia do pracy osób zwolnionych i szykanowanych w latach 1981-1988 za przekonania i działalność związkową. Wydział Śledczy WUSW Radom wystąpił do Prokuratury Rejonowej w Radomiu o przeprowadzenie rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z tymi osobami "w celu spowodowania odstąpienia tych osób od sprzecznej z prawem działalności". Rozmowy te odbyły się w listopadzie 1988 roku. Akta o sygn. IPN Ra 05/948 (1095/II).
.