Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław Tadeusz
Nazwisko: Mrozowicz
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 01-04-1957
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego, prowadzone przez Areszt Śledczy w Kielcach, dotyczące Wiesława Mrozowicza. Został on zatrzymany w związku z udziałem w zajściach w Radomiu dnia 25.06.1976. Pierwotnie umieszczono go w Areszcie Śledczym w Radomiu. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Radomiu z dnia 27.06.1976 zastosowano wobec niego areszt tymczasowy (sygn. akt: II Kp 983/76) i w dniu 28.06.1976 przeniesiono go do Aresztu Śledczego w Kielcach. W książeczce zdrowia włączonej do akt odnotowano (w opisie badania wstępnego z 29.06.1976): "zasinienie na plecach". Z pisma Sądu Wojewódzkiego w Radomiu z 13.08.1976, przesłanego do Naczelnika Aresztu Śledczego w Kielcach wynika, że wyrokiem z dnia 10.08.1976 Sąd ten skazał Wiesława Mrozowicza na 2 miesiące aresztu z zaliczeniem aresztu tymczasowego od 25.06.1976 (sygn. akt: II Kr 489/76). Został uwolniony w dniu 25.08.1976 – „po odbyciu kary”. Akta o sygn. IPN Ki 46/8 (106/76).
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Brygada" (nr rej. 1660), prowadzonej przez Wydział III KW MO Radom w 1976 roku, dotyczącej "przerwy w pracy w dniu 25.06.1976 w Zakładach Metalowych >Predom-Łucznik< im. gen. Waltera w Radomiu w związku z protestem robotniczym". Wiesław Mrozowicz został wymieniony w wykazie osób skazanych w związku wydarzeniami "Czerwca' 76". Akta o sygn. IPN Ra 08/69 (70/IV).
Materiały dotyczące protestu robotniczego z dnia 25.06.1976 w Radomiu. Znajdują się tu również dokumenty i wzmianki odnoszące się do Wiesława Mrozowicza, obejmujące lata 1976-1977. Został on m.in. wymieniony w wykazie osób skazanych w trybie przyspieszonym na 2 miesiące aresztu oraz jako jeden z odbierających przedmioty z depozytu Aresztu Śledczego w Radomiu. Tom 295 akt stanowi dokumentacja personalna W. Mrozowicza, w tym karta ewidencyjna z informacją o dacie i godzinie jego zatrzymania, a następnie osadzenia oraz o stawianych mu zarzutach, jak też udokumentowanie rozmów przeprowadzanych z nim przez funkcjonariuszy KW MO w Radomiu. Materiały odnoszące się do wydarzeń „Czerwca’ 76” złożono w archiwum Wydziału „C” KW MO Radom pod sygn. 108/IV (pierwszy wpis w inwentarzu dotyczący ich archiwizacji ma datę 02.12.1977, składał je Wydział III, jednak zapewne później dołączano kolejną dokumentację, ostatni tom obejmuje rok 1985, łącznie to 452 tomy akt). Akta o sygn. IPN Ra 08/107 t. 7, 38, 295 (108/IV) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Maniacy" (nr rej. 2031), prowadzonej przez Wydział III KW MO Radom w okresie od 08.11.1976 do 18.06.1979, dotyczącej wydarzeń czerwcowych w 1976 roku oraz środowiska KOR w Radomiu. Wiesław Mrozowicz został wymieniony (pod poz. 15) w piśmie Naczelnika Wydziału III KW MO Radom z dnia 28.10.1977, przy którym przesyłano do archiwum Wydziału "C" "podręczne teczki osób represjonowanych za udział w wydarzeniach czerwcowych kontrolowanych w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. >Maniacy<", w tym, jak wynika z pisma, teczkę dotyczącą W. Mrozowicza. Materiały SOR "Maniacy" złożono w archiwum Wydziału "C" KW MO Radom pod sygn. 262/II. Akta o sygn. IPN Ra 05/226, t. 5 (262/II).
.