Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Stanisław
Nazwisko: Czajkowski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 10-01-1953
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Czesława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Ryszard Czajkowski figuruje w notatce służbowej z 27.10.1980 jako jedna z osób wylegitymowanych i doprowadzonych na komisariat za rozdawanie ulotek. Po sprawdzeniu danych w kartotekach MO wszyscy zostali zwolnieni, zwrócono również zatrzymane materiały. Ww. figuruje ponadto w notatce służbowej z 09.09.1981, według której miał być współautorem listu do Zarządu KPP poruszającego problemy w "Dziale Rozpowszechniania Propagandy" NSZZ "Solidarność". Ww. wymieniony jest również w notatce służbowej z 12.05.1982 jako aktywny uczestnik mszy w Kościele Mariackim w dniu 03.05.1982. Zgodnie z pismem MSW z 18.08.1982 Ryszard Czajkowski brał w lipcu 1982 udział w spotkaniu, którego celem było "udzielenie pomocy grupom podziemia NSZZ >Solidarność<". IPN GD 003/166 (IV-185)
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Ryszard Czajkowski figuruje na wykazach sporządzonych przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku z 13.12.1981 dotyczącym "internowanych osób z województwa gdańskiego". IPN GD 340/2 t. 1, IPN GD 0207/10 t. 1 (911/2), mat. 911/19 t. 2 zniszcz. 24.08.1989
Akta internowanego Ryszard Czajkowski internowany 14.12.1981 w OO. w Strzebielinku na mocy decyzji nr 543 Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku z 13.12.1981. 29.04.1982 zwolniony na mocy decyzji nr 116 Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku z 29.04.1982. IPN Gd 159/110
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Ryszard Czajkowski figuruje na wykazie z 31.12.1981, dotyczącym osób internowanych na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Gdańsku. Ww. figuruje również na wykazie osób zatrudnionych w Zarządzie Regionu NSZZ "Solidarność" w Gdańsku, jako "samodzielny pracownik Działu Rozpowszechniania Informacji". IPN GD 003/176 (IV-200)
Akta kontrolne śledztwa Akta sprawy dotyczącej kolportowania "nielegalnych wydawnictw i ulotek". 31.08.1985 w wyniku podejrzenia "o podejmowanie działań zmierzających do wywołania niepokoju publicznego" zatrzymano Ryszarda Czajkowskiego i dokonano przeszukania mieszkania. 02.09.1985 został zwolniony z aresztu. 10.09.1985 Prokurator Rejonowy w Gdańsku zatwierdził przeszukanie. Sprawa prowadzona przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku pod sygn. 4 Ds. 111/84. IPN Gd 013/110 t. 5, 7, 9, 11 (8517/III)
Akta prokuratorskie Akta sprawy dotyczącej kolportowania "nielegalnych ulotek, wydawnictw oraz bezdebitowych publikacji" na terenie Trójmiasta. 10.07.1984 Prokurator Prokuratury Rejonowej w Gdańsku wszczął śledztwo na wniosek Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku z 09.07.1984. Z powodu niewykrycia sprawców 10.10.1984 Prokurator umorzył dochodzenie, a akta sprawy odesłał do WUSW w Gdańsku, który nadal kontynuował śledztwo (RSD 67/84). W dniach 28-31.08.1985 dokonano przeszukań mieszkań, m.in. Ryszarda Czajkowskiego. 10.09.1985 Prokurator zatwierdził przeszukanie mieszkania ww. z 31.08.1985. IPN Gd 460/1 (4 Ds. 111/84)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR]/Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Ryszard Czajkowski zarejestrowany 20.08.1982 pod nr 44855 do SOR "Bagno" (nr rej 44733). 24.10.1984 przerejestrowany i kontrolowany operacyjnie w ramach kwestionariusza jako "aktywista byłej >S[olidarności]< w Gdańsku". Kontrolę zakończono z powodu "zaprzestania wrogiej działalności". Materiały o nr rej. 44855 złożono do archiwum 06.07.1988 pod sygn. II-19615 i zniszczono protokołem brakowania nr 7/89. Materiały o nr rej. 44733 złożono do archiwum 05.06.1985 pod sygn. II-18832. Materiałów o sygn. II-18832 i II-19615 brak. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Osoba Zabezpieczona [OZ] Ryszard Czajkowski zarejestrowany w kategorii Osoby Zabezpieczonej. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Akta Ryszarda Czajkowskiego. 19.12.1981 otrzymał odmowę wydania paszportu do Francji na mocy art. 4 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dn. 17.06.1959 o paszportach. W dokumentach wzmianka o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do "wszystkich krajów świata" [WKŚ], wydanym przez Wydz. III WUSW w Gdańsku, na okres 31.03.1985-31.03.1987, następnie na okres 09.10.1986-30.09.1988. Z uwagi na zastrzeżenie nie wydano paszportu na wyjazd do ZSRR. EAGd 207598
.