Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ireneusz Zenon
Nazwisko: Opuchlik
Miejsce urodzenia: Potęgowo
Data urodzenia: 25-04-1959
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa dotyczącego nielegalnych struktur związkowych pn. Okręgowych i Zakładowych Komitetów Oporu "Solidarność" w Słupsku. 30.11.1982 przeszukano i zatrzymano ww. 02.12.1982 tymczasowo aresztowano. 18.12.1982 sporządzono akt oskarżenia, gdzie ww. przedstawiono zarzuty: "od sierpnia do 30.11.1982 wszedł w skład tzw. Zakładowego Komitetu Oporu przy Fabryce Maszyn Rolniczych "Agromet-Famarol" w Słupsku oraz w Grąsinie i Słupsku powielał druki ulotne w postaci biuletynów "Słupska Solidarność" od nr 7 do nr 11, po czym je rozpowszechniał". IPN Gd 012/52 t. 1-2 (III-76)
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa wszczętego 17.12.1982 na wniosek Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie (Pg.Śl.II-141/82) w sprawie zorganizowania i prowadzenia w okresie od marca do 30 listopada 1982 na terenie Słupska nielegalnych struktur związkowych w postaci Okręgowego i Zakładowych Komitetów Oporu „Solidarności”. I. Opuchlik był członkiem związku i kolportował nielegalne wydawnictwa. Śledztwo dotyczące ww. prowadzono pod nr RSD-18/82. W aktach znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów do "krajów demokracji ludowej" [KDL] i "krajów kapitalistycznych" [KK] w okresie 5.01.1983-5.01.1985 wniesione 6.01.1983 przez Wydz. Śledczy KWMO w Słupsku w związku z toczącym się śledztwem RSD-18/82. IPN Gd 012/53 (77/III)
Akta prokuratorskie Dokumenty dotyczące działalności Regionu Słupskiego NSZZ "Solidarność". Akt oskarżenia w sprawie Pg.Śl.II-141/82 prowadzonej przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Koszalinie sporządzony 28.12.1982 przeciwko m.in. Ireneuszowi Opuchlikowi, w którym został oskarżony o to, że "od sierpnia do 30.11.1982 w Grąsinie i Słupsku powielał druki ulotne m.in. biuletyn "Solidarność Słupska" od nr 7 do 11, który sporządził, po czym rozpowszechniał (...), od sierpnia do 30.11.1982 działał w składzie podziemnych struktur b. NSZZ "Solidarność" powstałych przy Fabryce Maszyn Rolniczych "Agromet-Famarol" tzw. Zakładowego Komitetu Oporu, będącego jednostką organizacyjną Okręgowego Komitetu Oporu-Region Słupsk, którego istnienie, ustrój oraz cel miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych". IPN Sz 385/128, IPN Gd 397/2
Akta sądowe Wyrok Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z 11.02.1983 w sprawie postępowania prokuratorskiego Pg.Śl.II-141/82 skazujący Ireneusza Opuchlika na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w warunkowym zawieszeniu na okres 3 lat oraz karę grzywny. Wyrokiem Sądu Najwyższego-Izba Wojskowa w Warszawie (Rw.462/83) z 13.06.1983 wobec ww. uchylono orzeczenie o warunkowym zawieszeniu wykonania wymierzonej kary pozbawienia wolności i kary grzywny. Postanowieniem Sądu POW w Bydgoszczy z 11.08.1983 darowano ww. karę pozbawienia wolności na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983. IPN By 51/232-235
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 6.12.1982 pod nr 6988 przez Wydz. V KWMO w Słupsku do SOR krypt. "Frezer" nr rej. 6611, prowadzonej w okresie 17.08.1982-09.12.1983, jako "aktywny członek grupy konspiracyjnej prowadzącej wrogą działalność". Sprawę zakończono przekazaniem do sądu. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 599/II zniszczono protokołem brakowania nr 18/89 z 20.11.1989. Materiałów o sygn. 599/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie podjęcia działań w celu "wywołania niepokoju publicznego" przez kilku aktywistów byłej „Solidarności” na terenie Słupska w 1984. Ww. przechodzi w aktach jako pracownik wydziału W-3 Fabryki Maszyn Rolniczych "Agromet-Famarol" w Słupsku, skazany w marcu 1982 przez Sąd Wojskowy na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu za udział w wydawaniu i kolportowaniu nielegalnego biuletynu "Solidarności" p.t. "Oko". IPN Gd 012/76 t. 1 (116/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 3.09.1984 pod nr 8729 przez Wydz. V WUSW w Słupsku, od 04.12.1985 rozpracowywany jako osoba do SOR krypt. "Struktura" nr rej. 8879 prowadzonej w okresie 26.10.1984-28.09.1987 przez Wydz. V, a od 01.10.1985 Wydz. III WUSW w Słupsku. Był "kolporterem nielegalnej organizacji Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ >Solidarność<". W 1985 brał udział "w nielegalnej akcji obliczania frekwencji wyborczej w lokalach wyborczych na terenie Słupska". Rozpracowanie zakończono przekazaniem sprawy do prokuratury. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 940/II zniszczono protokołem brakowania nr 16/89 z 2.11.1989. Materiałów o sygn. 940/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne dochodzenia Akta w sprawie osoby podejrzanej o zorganizowanie i kierowanie strajkiem w Fabryce Maszyn Rolniczych "Agromet-Famarol" w Słupsku w dniu 01.07.1985 w związku z podwyżką cen artykułów mięsnych. Ireneusz Opuchlik został zwolniony dyscyplinarnie z pracy i zatrzymany 1.07.1985 za udział w strajku. W dn. 2.07.1985 przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą na okoliczność udziału w działalności podziemnych struktur byłej "Solidarności" na terenie Słupska, rozpowszechniania pism bezdebitowych i udział w strajku. IPN Gd 012/86 (128/III)
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa prowadzonego w okresie 28.10.1985-28.01.1986 w sprawie rozpowszechniania na terenie miasta i zakładów pracy Słupska nielegalnych wydawnictw pn. "Solidarność Słupska" sygnowanych przez Regionalną Komisję Koordynacyjną w Słupsku. Ireneusz Opuchlik 12.11.1985 był przesłuchiwany w powyższej sprawie w charakterze świadka. Przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą. IPN Gd 012/93 (135/III)
Akta operacyjne Akta dotyczą ujawnienia i rozwiązywania nielegalnych grup i struktur na terenie woj. słupskiego. Ireneusz Opuchlik figuruje w wykazie osób proponowanych do objęcia rozmowami profilaktyczno-ostrzegawczymi w ramach akcji "Brzoza" sporządzonym 1.09.1986 przez Wydz. III WUSW Słupsk z dopiskiem "kolportaż materiałów antysocjalistycznych". Ww. odmówił rozmowy. IPN Gd 002/34 (49/IV)
Sprawa Obiektowa [SO]/Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany 29.02.1988 pod nr 11855 jako osoba do SO krypt. "Kuter" dotyczącej zabezpieczenia operacyjnego Stoczni "Ustka", 12.05.1989 przerejestrowany pod tym samym numerem jako osoba do SOS krypt. "Związek" nr rej. 12271 prowadzonej w okresie 27.09.1988-12.01.1990 (w okresie 27.09.1988-28.11.1988 jako SOS, następnie od 28.11.1988 do 12.05.1989 jako SOR, a od 12.05.1989 ponownie jako SOS), dotyczącej "wrogiej działalności w środowisku załogi określonych zakładów pracy" w Ustce. Rozpracowanie zakończono z powodu "nie stwierdzenia wrogiej działalności". Akta sprawy "Związek" nie zachowały się. Zachowane akta sprawy obiektowej "Kuter" o sygn. IPN Gd 002/23 (24/IV) nie obejmują lat rejestracji Ireneusza Opuchlika. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajduje się doniesienie z 30.10.1986 dotyczące Ireneusza Opuchlika. IPN Gd 008/647 t. 1 (5743/I)
Dokumentacja ewidencyjna Zastrzeżenie wyjazdów za granicę nr Z-I-9/83 do "krajów demokracji ludowej" [KDL] i "krajów kapitalistycznych" [KK] w okresie 5.01.1983-5.01.1985 na mocy art. 4 ust.2 pkt 1 ustawy o paszportach z 17.06.1959 wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO w Słupsku oraz zastrzeżenie wyjazdów za granicę nr Z-I-42/85 do "wszystkich krajów świata" [WKŚ] w okresie 10.05.1985-5.05.1987 na mocy art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o paszportach z 17.06.1959 wniesione przez Wydz. V WUSW w Słupsku zarejestrowane 14.05.1985 pod nr 9474. Zastrzeżenie anulowano 30.04.1988. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.