Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Aleksander
Nazwisko: Boguta
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 24-10-1952
Imię ojca: Aleksander
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Grzegorz Boguta otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata (WKŚ), wniesione przez Wydział III KSMO. Zastrzeżenie o nr. Z-I-A/81/79 wniesiono na okres od 19.02.1977, jednak było ono wielokrotnie przedłużane - aż do 15.01.1989. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych Biura Paszportów MSW. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
Grzegorz Boguta został zarejestrowany 02.03.1977 przez Wydział III-2 SUSW do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie "Alek" (nr rejestracyjny 16928). Wg. zachowanej karty ewidencyjnej podstawą do wszczęcia postępowania była "negatywna inicjatywa polityczna wobec władz państwowych - polit. petycja". 26.03.1981 materiały przekazano do Wydziału III-2 KSMO. Zniszczono 21.12.1989 jako nie posiadające wartości operacyjnej. Wpis na podstawie zachowanych materiałów ewidencyjnych: zapisów kartotecznych oraz dziennika rejestracyjnego SUSW. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjnej.
Materiały o sygnaturze IPN BU 0787/46 to akta internowanego Grzegorza Boguty, zatrzymanego na podstawie nakazu z 13.12.1981. Osadzony w areszcie śledczym Warszawa-Białołęka na mocy decyzji o nr 5/8/81 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO, a następnie przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Darłówku. Przewidziany do internowania od 27.01.1981. Wniosek skierowany do z-cy Komendanta Wojewódzkiego MO zawiera informacje nt. działalności Grzegorza Boguty, opisanego jako „członek NSZZ >Solidarność< – region >Mazowsze<. Główny organizator druku i kolportażu literatury antysocjalistycznej wydawanej przez KSS KOR”. W materiałach znajduje się także notatka urzędowa z 10.11.1980 sporządzona przez inspektora Komendy Stołecznej (s. 7) w której opisana jest działalność G. Boguty (kolportaż, powielanie, działalność w ramach nielegalnego wydawnictwa „NOWA”, ścisłe kontakty z czołowymi przedstawicielami KOR-u). Decyzję o internowaniu uchylono 07.12.1982 decyzją Komendanta Stołecznego MO, zwolniony 10.12.1982. Materiały złożono do archiwum pod sygnaturą 3460/III. IPN BU 0787/46 (3460/III).
Materiały o sygnaturze IPN BU 003189/97 (t. 1-2) to akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania SOR) o kryptonimie „Fala” (nr rejestracyjny 75611), prowadzonej od 24.12.1982 do 12.12.1096 przez Wydział VI Departamentu II MSW. Grzegorz Boguta, wraz z innymi osobami, został zarejestrowany do sprawy w związku z „prowadzeniem wrogiej działalności w ramach podziemnych struktur >S<”. SOR (założona na podstawie doniesień agenturalnych oraz informacji uzyskanych z podsłuchów telefonicznych pozyskanych w trakcie prowadzenia sprawy „Stacja”) dotyczyła kontaktów figurantów z zagranicznymi ośrodkami powiązanymi z Solidarnością, głównie na terenie Szwecji, skąd pozyskiwano wysokiej klasy sprzęt elektroniczny (radiostację nadawczo-odbiorczą). Podczas prowadzenia sprawy usiłowano ustalić skład osobowy grupy, rozpracować kanał przerzutowy z zagranicą i umiejscowienie na terenie kraju zdeponowanej radiostacji. Głównym źródłem informacji podczas trwania sprawy był TW o ps. „John”, pływający na promach kursujących do Szwecji, który działał jako kurier i łącznik pomiędzy osobami zaangażowanymi w pomoc dla „Solidarności” (szwedzki ośrodek kierowany przez M. Kaletę) a polskim podziemiem. Grzegorz Boguta został zarejestrowany do sprawy (s. 4, pozycja 12 wykazu osób) jako jeden z figurantów będących w zainteresowaniu Wydziału III KSMO w ramach sprawy „Lato-80”. Według notatki z 04.01.1983 roku (s. 138) - dotyczącej rozpracowywania przez Wydział III środowiska związanego z nielegalnym wydawnictwem „NOW-a” - G. Boguta stał na jego czele. Według instrukcji przekazanych TW „Johnowi” przez Mariana Kaletę (a następnie dostarczonych funkcjonariuszom Dep. II, notatka z 03.05.1983) Grzegorz Boguta (w wyż. wspomnianej instrukcji wskazany pod ps. „Krasnal”) miał zajmować się stroną techniczną – obsługą offsetu oraz maszyny drukarskiej. Jak wynika z planu przedsięwzięć operacyjnych z 28.05.1983 (s. 53-58) w ramach sprawy „Fala” funkcjonariusze Dep. II MSW próbowali ustalić lokalizację przesyłki skierowanej do Zbigniewa Bujaka. Jeden z figurantów sprawy - Marek Borowik – został objęty obserwacją miejsca zamieszkania. Wśród osób wytypowanych do odnotowania jako odwiedzających był też wskazany Grzegorz Boguta. 03.11.1983 został on objęty kontrolą korespondencji („W”) na podstawie wniosku do Wydziału III Biura „W” MSW (strona 97). 07.11.1986 sporządzono wniosek o zamknięcie sprawy, w którym wskazano skuteczność podjętych działań operacyjnych – wytypowanie łączników oraz podważenie ich wiarygodności, co skutkowało ich eliminacją z dalszej działalności. Sprawę zamknięto 12.12.1986, a materiały zdeponowano w archiwum wydziału „C” pod sygnaturą 53723/II. IPN BU 003189/97 (53723/II).
.