Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Żochowski
Miejsce urodzenia: Łapy
Data urodzenia: 25-02-1952
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Ślusarz” (nr rej. Bk-34101) został założony 13.02.1985 przez Pion V RUSW w Łapach w celu kontroli operacyjnej Henryka Żochowskiego. Wyżej wymieniony w latach 1980-1981 był przewodniczącym NSZZ „Solidarność” w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego (ZNTK) w Łapach, następnie podjął działalność konspiracyjną w strukturach Solidarności. Organizował wyjazdy na Msze za Ojczyznę do Suchowoli i Warszawy, utrzymywał kontakty z aktywnymi działaczami podziemia, brał udział w uroczystościach organizowanych z okazji rocznic postawienia krzyża Solidarności przed ZNTK w Łapach. KE prowadził Pion V RUSW w Łapach w okresie 13.02.1985 – 21.03.1989. Podczas prowadzenia sprawy ustalono, że Henryk Żochowski podpisał petycję skierowaną do Ministerstwa Obrony Narodowej PRL w sprawie zmiany tekstu dotychczasowej przysięgi wojskowej i wprowadzenia dobrowolności jej składania, uczestniczył w Ogólnopolskich Pielgrzymkach Kolejarzy na Jasną Górę oraz w uroczystościach pogrzebowych ks. Stanisława Suchowolca, w 1989 roku został przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZNTK Łapy. Prowadzenie KE „Ślusarz” zakończono w związku z przeprowadzeniem rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej, a dalsza kontrola operacyjna miała być prowadzona w ramach SOS „Powrót”. Materiały o sygn. IPN Bi 4228/II zniszczono w 1990 roku. W aktach IPN Bi 012/1374 zachowały się same meldunki operacyjne. IPN Bi 012/1374 (4228/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Powrót" (nr rej. Bk- 41486) dotyczy reaktywowania NSZZ "Solidarność" w ZNTK w Łapach. Sprawa prowadzona była w okresie od 05.12.1988 do 10.08.1989 przez Pion V RUSW w Łapach. Henryk Żochowski został zarejestrowany do sprawy jako inicjator reaktywowania NSZZ "Solidarność" na terenie ZNTK w Łapach oraz przewodniczący Komisji Zakładowej. Sprawę zakończono z powodu legalizacji związku. Materiały o sygn. 4284/II zniszczono w 1990 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Przekora” (nr rej. Bk-41644) dotyczy pogotowia strajkowego zorganizowanego przez pracowników ZNTK w Łapach w dniach 17-28.02.1989. Głównym powodem protestu były żądania płacowe. Celem prowadzenia sprawy była kontrola operacyjna pogotowia strajkowego, ustalenie ewentualnych dodatkowych żądań oraz niedopuszczenie do ingerowania w tę akcję działaczy Solidarności z terenu zakładu. Sprawę prowadził Pion V RUSW Łapy w okresie o d 20.02.1989 do 28.12.1989. Henryk Żochowski wymieniany w sprawie jako przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy ZNTK w Łapach, zajmował się zapisywaniem pracowników do Solidarności oraz organizowaniem dla nowo wstępujących członków deklaracji Solidarności. Sprawę zakończono z powodu uzyskania funduszy na podwyżkę płac i zakończenia pogotowia strajkowego. IPN Bi 012/1416 (4397/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Zapłon” (nr rej. Bk-41757) została założona w związku z pożarem, który wybuchł w dn. 22.03.1989 w ZNTK w Łapach. Celem prowadzenia sprawy było określenie strat i źródła pożaru oraz ustalenie, czy z przyczyną pożaru nie są związane osoby wywodzące się z kręgów opozycyjnych. Sprawę prowadził Pion V RUSW w Łapach w okresie 25.03.1989-12.06.1989. Henryk Żochowski jest wymieniony w sprawie jako przewodniczący „Solidarności” w ZNTK w Łapach. Prowadzenie sprawy zakończono w związku ze stwierdzeniem, że przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. IPN Bi 012/1349 (4277/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Konflikt” (nr rej. Bk-41996) została założona z powodu zorganizowania strajku okupacyjnego w dn. 18.08.1989 przez pracowników ZNTK w Łapach. Sprawę prowadził Pion V RUSW Łapy w okresie 24.08.1989-01.12.1989. Celem prowadzenia sprawy było ustalenie motywu powstania konfliktu, inspiratorów i przywódców strajku oraz kontrola i niedopuszczenie do działalności sprzecznej z obowiązującym prawem. Głównym powodem rozpoczęcia strajku były żądania płacowe pracowników. Po rozmowach Komitetu Strajkowego z kierownictwem zakładu i uzgodnieniu podwyżek płac w dn. 01.11.1989 strajk został zakończony. Henryk Żochowski – przewodniczący NSZZ „Solidarność” w ZNTK w Łapach - był rozpracowywany w sprawie jako inspirator i przewodniczący Komitetu Strajkowego. Sprawę zakończono w związku ze zrealizowaniem postulatów płacowych i zakończeniem strajku. IPN Bi 012/1419 (4405/II).
.