Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Andrzej
Nazwisko: Sikorski
Miejsce urodzenia: Kalisz
Data urodzenia: 12-11-1935
Imię ojca: Marian
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Sikorski, dawny kleryk Metropolitarnego Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie, figuruje w aktach operacyjnych UB i SB z lat 1950-ch. W dniu 29.10.1962 Wydział IV KS MO złożył materiały dotyczące alumnów Wyższych Seminariów Duchownych – w tym Jana Sikorskiego - do archiwum. W kwietniu 1987 r. te materiały zostały zniszczone. Akta o sygn. 22987/SK zniszczono w 1987 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Występuje w aktach administracyjnych PUBP/ PUds.BP i KP MO w Skierniewicach. Akta stanowią kontrwywiadowcze charakterystyki z terenu powiatu skierniewickiego za lata 1950-1963. W treści „Charakterystyki kontrwywiadowczej dot. zagadnienia kleru w pow. Skierniewickim” - z datą 10.08.1958 - sporządzonej przez zastępcę komendanta powiatowego MO ds. bezpieczeństwa i skierowanej do Wydziału III KW MO w Łodzi, występuje ks. Jan Sikorski; cytat: „Ks[iądz] Sikorski Jan – Andrzej (…) przybył z Warszawy. Z uwagi na krótki okres jego pobytu na naszym terenie nie jest on bliżej nam znany. Jednak z tego, co zdołano ustalić, to raczej należy go zaliczyć do grupy niezadowolonych z władzy ludowej pomimo, że posiada w sobie cechy postępowości”. Akta te umieszczono w archiwum pod sygn. 366/X. IPN Ld Pf 10/348 (366/X) t. 1.
Występuje w aktach administracyjnych PUBP/PUds.BP/KPMO w Skierniewicach z lat 1948-1960. Akta te zawierają m. in. meldunki dotyczące: sytuacji w okresie wyborów do Rad Narodowych w 1958 r. oraz grup opozycyjnych działających na terenie powiatu w okresie od października 1956 do 1959 roku. W odpowiedzi (z datą 27.03.1959) skierowanej przez zastępcę komendanta powiatowego MO ds. SB w Skierniewicach do naczelnika Wydziału III KW MO w Łodzi, ks. Jan Sikorski występuje jako osoba niezadowolona z „władzy ludowej”. Materiały te zarchiwizowano pod sygn. 384/X. IPN Ld Pf 10/364 (384/X).
Akta administracyjne KW MO w Łodzi z roku 1961 dotyczą m. in. sytuacji na terenie województwa łódzkiego w okresie wyborów do Sejmu i Rad Narodowych w 1961 roku. Ksiądz Jan Sikorski – wówczas wikariusz w parafii pw. św. Jakuba w Skierniewicach – występuje w tych aktach jako osoba, która nie uczestniczyła w głosowaniu. Materiały te zarchiwizowano pod sygn. 489/X. IPN Ld Pf 10/420 (489/X) t. 4
Akta administracyjne Wydz. IV KW MO w Łodzi z roku 1962 zawierają m. in. sprawozdania powiatowych Referatów ds. Służby Bezpieczeństwa z terenu województwa łódzkiego kierowane do Wydziału IV KW MO w Łodzi. W treści sprawozdania zastępcy komendanta powiatowego MO ds. SB w Skierniewicach (z datą 29.09.1962) ks. Jan Sikorski występuje jako wikariusz wzywający wiernych do modlitw w intencji ludzi szykanujących księży i zakonników. Materiały te zarchiwizowano pod sygn. 55/X. IPN Ld Pf 10/53 (55/X) t. 2.
Występuje w kwartalnych sprawozdaniach Wydziału IV KW MO w Łodzi za rok 1964. W informacji kierownika Wydziału „C” KW MO w Łodzi z dnia 18.02.1964 - dotyczącej zarejestrowanych przez powiatowe jednostki MO i SB księży i parafii - ks. Jan Sikorski jest określony jako „wrogo ustosunkowany do PRL”. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 615/X. IPN Ld Pf 10/527 (615/X).
Ks. Jan Sikorski występuje w aktach kontrolnych śledztwa Wydz. I Biura Śledczego MSW z lat 1982-1984 skierowanego przeciwko członkom kierownictwa NSZZ „Solidarność”. W załączniku do informacji dziennej z dnia 11.10.1982 występuje jako duszpasterz internowanych w Ośrodku Odosobnienia (Areszcie Śledczym) Warszawa-Białołęka. Postępowanie umorzono na mocy amnestii ogłoszonej w ustawie z 21.07.1984. IPN BU 010092/1 (7596/3) t. 4.
Występuje w aktach administracyjnych Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych w teczce akt zatytułowanej „Korespondencja władze - biskupi 1982–1987”. Zawiera ona m. in. odpowiedź z dnia 18.05.1983 na list skierowany do MSW w dn. 27.04.1983 przez ks. Jana Sikorskiego. Z treści pisma wynika, że ksiądz zwracał się w sprawie pewnej interwencji MO i zatrzymania „osób zakłócających porządek publiczny, poprzez udział w nielegalnym zgromadzeniu”. Zarzucił w nim MO, że „funkcjonariusze MO uniemożliwili udzielenie pomocy lekarskiej osobie poszkodowanej, a Pogotowie Ratunkowe odmówiło przyjazdu”. MSW podtrzymało swoje wcześniejsze stanowisko (z treści dokumentu wynika, że było to już drugie pismo do ks. Jana Sikorskiego w opisywanej sprawie) uznając, że funkcjonariusze milicji mieli obowiązek interweniować, a ingerencja księdza w tej sprawie jest bezzasadna. Funkcjonariusz MSW napisał też m.in.: „ksiądz ignoruje fakty i lekceważąco odnosi się do obowiązujących przepisów prawa, natomiast daje się ponieść emocjom, poprzez które fałszywie interpretuje opisywane zajście”. IPN BU 0713/336 (32/90).
Występuje w meldunkach sporządzonych w Departamentach III i IV MSW w roku 1983. W treści Informacji nr 259 z 19.09.1983 zapisano, że dnia 18.09.1983 w warszawskim kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP (kościeleMetropolitarnego WSD) ks. Jan Sikorski odprawił Mszę Świętą w intencji internowanych w okresie stanu wojennego. W trakcie nabożeństwa odczytał list byłych internowanych skierowany do przewodniczącego Rady Państwa. Zaapelował o zbieranie pieniędzy na rzecz byłych internowanych. A w czasie modlitwy wiernych wznoszono intencje za osoby represjonowane w PRL z przyczyn politycznych i religijnych. IPN BU 1585/4630.
Występuje w aktach administracyjnych Departamentu IV MSW. W Informacji nr 258 z dnia 16.09.1984 zapisano, że tego dnia „w kościele seminaryjnym w Warszawie zostało odprawione nabożeństwo w intencji uwolnionych na mocy amnestii i 4 rocznicy powstania >Solidarności<. Wśród zebranych w kościele ok[oło] 2 tys[ięcy] osób stwierdzono obecność amnestionowanych i b[yłych] internowanych, przedstawicieli opozycji (…). Na zakończenie [Mszy Świętej] ks. [Jan] Sikorski w komunikatach odczytał list b[yłych] internowanych, amnestionowanych i ukrywających się [skierowany do] prymasa i [Lecha] Wałęsy, w którym informują, iż nie mogą powrócić do pracy na dawnych stanowiskach i proszą o wsparcie. Poinformował o pielgrzymce robotników organizowanej na Jasną Górę w dniu 30 bm. Powiedział też, że ks. [Jerzy] Popiełuszko został ogłoszony kapelanem świata pracy >za swoje zasługi<”. IPN BU 1585/4633 (3947).
W dniu 3.10.1985 ks. Jan Sikorski – wówczas pracujący w kościele seminaryjnym pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie – został zarejestrowany na podstawie „materiałów agenturalnych” jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. „Rudy”, nr rejestr. 43355. Przyczyna rejestracji: „wroga działalność przeciwko podstawowym interesom społ[eczno]-polit[ycznym] PRL”. „Fig[urant] prowadził działalność w nielegalnych strukturach zdelegalizowanej >S[olidarności]<”. Dnia 21.08.1989 prowadzenie tej Sprawy zakończono, a 15.09.1989 materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” SUSW pod sygn. 10261/II. Akta o sygn. 10261/II zniszczono w grudniu 1989 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Figuruje w aktach Biura Paszportów MSW z lat 1966-1968. Wobec ks. Jana Sikorskiego Biuro Paszportów MSW wniosło tzw. zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych na okres 2 lat (nr Z-I-663/66). W zachowanych zapisach kartotecznych brak jednak informacji o przyczynie wniesienia tego zastrzeżenia. Akta te zniszczono w lutym 1975 r. Akta zniszczono w lutym 1975 r. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.