Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz
Nazwisko: Skrzypczyński
Miejsce urodzenia: Nowe Miasto
Data urodzenia: 01-06-1952
Imię ojca: Józef
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Janusz Skrzypczyński, członek KZ NSZZ "Solidarność" w Miejskim Przedsiębiorstwie Taksówkowym w Warszawie, figuruje w aktach kontrolnych śledztwa nr RSD-2051/81 prowadzonego od 15.121981 przez SB z KDMO Warszawa-Ochota. Tego dnia Janusz Skrzypczyński został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO i tymczasowo aresztowany. W dniu 16.12.1981 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota przedstawiła mu zarzut naruszenia dekretu o stanie wojennym. Dnia 17.02.1982 został uwolniony od zarzutów. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta wytworzone w związku z tzw. tymczasowym aresztowaniem Janusza Skrzypczyńskiego (z powodu "naruszenia" przez niego dekretu o stanie wojennym) zawierają m.in. zapis: „w dniu 15 grudnia 1981 r. w Warszawie będąc członkiem NSZZ >Solidarność< którego działalność została zawieszona z dniem 13 grudnia 1981 r. nie odstąpił od działalności [w tym] związku przyjmując od przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ >Solidarność< w Miejskim Przedsiębiorstwie Taksówkowym odezwę nawołującą do działań zmierzających do naruszenia porządku prawnego”. Dnia 4.02.1982 Janusz Skrzypczyński został zwolniony z aresztu mocą postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia poprzedniego. IPN BU 489/81 (325/81).
Figuruje w aktach postępowania Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie prowadzonego od 12.05.1982 w trybie doraźnym. To postępowanie było prowadzone w sprawie "naruszenia dekretu" o stanie wojennym poprzez „rozpowszechnianie na terenie Warszawy ulotek zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny”. Dokumentacja ta dotyczy ponad 20 osób. Janusz Skrzypczyński został wymieniony w notatce inspektora KS MO z dnia 25.05.1982 zawierającej listę 21 osób, u których „mogą się znajdować nielegalne wydawnictwa zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny”. Postanowieniem z 25.05.1982 prokuratura zarządziła przeszukanie miejsca zamieszkania Janusza Skrzypczyńskiego. Rewizji mieli dokonać funkcjonariusze Wydziału Śledczego KS MO. Materiały nie zawierają innych informacji odnoszących się do Janusza Skrzypczyńskiego. IPN BU 960/456 (Pg.Śl.II-191/82).
Akta internowania Janusza Skrzypczyńskiego. Wniosek z 23.08.1982 w sprawie internowania sporządził Wydz. V-2 KSMO: „Ob[ywatel] Skrzypczyński Janusz jest czołowym działaczem NSZZ >Solidarność<. Po wprowadzeniu Stanu Wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. Wchodzi w skład kierownictwa struktury konspiracyjnej. Jest bardzo aktywny w kolportażu materiałów bezdebitowych (…). Istnieje uzasadnione przypuszczenie, że w/w może być organizatorem akcji protestacyjnych w dniu 31.08.1982 r. Rozmowy ostrzegawcze [prowadzone] z Ob. Skrzypczyńskim są bezskuteczne”. W dniu 31.08.1982 został zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka. W opinii o internowanym Wydz. V-2 KS MO stwierdził: „Umieszczenie Ob. Skrzypczyńskiego w Ośrodku Odosobnienia wpłynęło korzystnie na stabilizację nastrojów panujących w zakładzie pracy [MPT w Warszawie] dezorganizując działalność prowadzoną w ramach struktur konspiracyjnych”. Pismo zakończono wnioskiem o uchylenie internowania. J. Skrzypczyński został zwolniony mocą decyzji komendanta stołecznego MO z 19.11.1982. IPN BU 0787/356 (3832/III) akta, IPN BU 01326/1631 (3832/3) mikrofilm.
Janusz Skrzypczyński figuruje w dokumentach wytworzonych w związku z jego internowaniem w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka z powodu jego działalności w konspiracyjnych strukturach NSZZ „Solidarność”. IPN BU 448/473 (472/11/82), IPN Po 161/1.
Figuruje w aktach sprawy prokuratorskiej prowadzonej przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie w roku 1984 przeciwko grupie osób podejrzanych o "udział w nielegalnym związku podziemnych struktur b. NSZZ "Solidarność" przy Miejskim Przedsiębiorstwie Taksówkowym, w ramach działalności którego, w celu wywołania niepokoju publicznego przechowywali, przenosili z zamiarem rozpowszechniania i kolportowali nielegalne wydawnictwa o treści lżącej, wyszydzającej i poniżającej naczelne organa władzy państwowej, a także zawierające fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". Teczka akt zawiera m.in. pisma: "Głos wolnego taksówkarza" i "Wola". IPN BU 576/149 t. 1.
W dniu 6.12.1982 Janusz Skrzypczyński – aktywny działacz KZ NSZZ „Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Taksówkowym w Warszawie – został zarejestrowany pod nr 37161 przez Wydział V-2 KS MO jako figurant do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Maska” (nr rej. 33542) na podstawie „doniesień agenturalnych od TW >Roberta< i KO >Tadeusz[a]<”. Sprawa dotyczyła „niepr[awidłowości] w funk[cjonowaniu] gospod[arki] narod[owej]”. Ponadto J. Skrzypczyński „po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach [NSZZ] >S[olidarność]<”. W dniu 17.02.1984 sprawę przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania. Dnia 10.03.1986 wyrejestrowano i zarchiwizowano w Wydz. „C” SUSW pod sygn. 9020/II. Akta o sygn. 9020/II zniszczono w styczniu 1990 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.