Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Adam
Nazwisko: Wolf
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 07-12-1959
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Krzysztof Wolf 25.02.1985 został zarejestrowany pod nr. 42145 przez Wydział V SUSW jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Seweryn" (nr rej. 41058). Powód rejestracji: "w związku z kolportażem pisma pn. >Przegląd Wiadomości Agencyjnych< sygnowanego przez NSZZ >Solidarność< Region Mazowsze. Działania operacyjne zakończono z uwagi na brak powiązań organizacyjno-technicznych z pismem >PWA<". Dnia 19.06.1986 materiały przekazano do Wydziału III-2 SUSW i włączone do SOR krypt. "Agencja" (nr rej. 44875), następnie od 8.09.1989 rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Cesarz" (nr rej. 39099). Materiały 17.01.1990 zniszczono "z powodu braku wartości operacyjnej". Zachowały się materiały SOR "Agencja" pod sygnaturą IPN BU 0258/452 (10344/2). Materiały zniszczono 17.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych oraz akt IPN BU 0258/452 (10344/II).
Akta w sprawie o wykroczenie. Zatrzymany w dniu 12.02.1987 przez funkcjonariuszy Wydział III-2 SUSW w ramach prowadzonego rozpracowania „Radia Solidarność” oraz wydawnictwa „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”. Udzielił pomocy osobom podejmującym „działania zamierzające do wywołania niepokoju publicznego” przenosząc bez wymaganego zezwolenia kasetę magnetofonową z treścią audycji Radia „Solidarność” oraz urządzenia służące do emisji programów Radia. Z uwagi na przedawnienie wspomnianych zarzutów w dniu 20.06.1988 Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa Żoliborz orzekło przepadek przedmiotów służących do emisji Radia „Solidarność”. Postanowieniem Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26.01.1989 przepadkiem objęto wszystkie przedmioty zajęte podczas rewizji. IPN BU 01326/544 (3/87).
Akta sądowe. Zatrzymany w dniu 18.09.1987 w Częstochowie pod zarzutem dokonania napaści na funkcjonariusza MO, podczas którego zostały znalezione przy K. Wolfie wydawnictwa bezdebitowe w ilości ok. 3 tys. sztuk. Oskarżony nie przyznał się do uderzenia pokrzywdzonego. Zeznał, że został pobity przez funkcjonariuszy MO oraz namawiany do współpracy z SB, której podjęcia odmówił. W dniu 23.12.1987 skazany przez Sąd Rejonowy w Częstochowie na rok pozbawienia wolności oraz zapłatę nawiązki w wysokości do 10 tys. zł na rzecz PCK i funkcjonariusza MO. Sąd Wojewódzki w Częstochowie w dniu 8.04.1988 utrzymał wyrok pierwszej instancji w mocy oraz obciążył dodatkowo oskarżonego nawiązką w wysokości 10 tys. zł na rzecz funkcjonariusza MO, PCK oraz Centrum Zdrowia Matki Polki. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 18.05.1988 został warunkowo zwolniony z odbywani kary, otrzymując okres próby do 18.05.1989 oraz dozór kuratora sądowego. IPN Ka 458/1 (IV K 1208/87), IPN Ka 458/2 (IV K 1208/87).
Akta w sprawie o wykroczenie. Zatrzymany w dniu 18.09.1987 - posiadał wydawnictwa bezdebitowe, m.in. pt. "Jesteśmy" w ilości 3 tys. sztuk. W dniu 20.09.1987 skazany przez Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie m. Częstochowy na 50 tys. zł grzywny, 1 tys. zł kosztów postępowania oraz przepadek zajętych wydawnictw na podstawie art. 52 a par. 1 pkt. 1 kw. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta penitencjarne. Dn. 23.12.1987 wyrokiem Sądu Rejonowego w Częstochowie ww. został skazany o to, że "dn. 18.09.1987 w Częstochowie na terenie dworca PKP publicznie i bez uzasadnionego powodu dokonał czynnej napaści na funkcjonariusza MO (...)", skazany został na 1 rok pozbawienia wolności. Osadzony w Areszcie Śledczym w Częstochowie, a następnie od 18.01.1988 w Zakładzie Karnym w Barczewie. Postanowieniem o warunkowym przedterminowym zwolnieniu opuścił ZK z dniem 18.05.1988 roku. IPN Ol 52/1991 (240/88).
Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa Śródmieście orzeczeniem nr A-354/88/RSOW-156/ z dnia 6.06.1988 wydanym w trybie przyspieszonym ukarało ww. grzywną w wys. 50 tys. zł za to, że w dniu 3.06.1988 o godzinie 16.20 w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu przy Prokuraturze Generalnej na rusztowaniu w miejscu do tego nie przeznaczonym wystawił na widok publiczny dwa transparenty dotyczące uwolnienia więźniów politycznych tj. za czyn z art. 63 a par. 1 pkt. 2 kw. IPN BU 01326/829 (156/88), IPN BU 0367/1 t. 37 (3421/III).
Akta w sprawie o wykroczenie. Krzysztof Wolf w dniu 22.08.1988 dostał się w nielegalny sposób na teren Huty Warszawa i nawoływał pracowników do podjęcia akcji strajkowej - tj. popełnił czyn z art. 52 a par. 1 pkt. 2 kw. Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Żoliborz orzeczeniem A-1819/88 uznało ww. winnym zarzucanego mu czynu i ukarało na karę 1 miesiąca aresztu oraz zapłatę kosztów postępowania w wysokości 1,5 tys. zł. Wyrokiem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 24.08.1988 zmieniono okres pozbawienia wolności na 21 dni. IPN BU 01326/871 (198/88).
Informacje Departamentu III MSW dotyczące sytuacji społeczno-politycznej w kraju. W teczce znajdują się informacje i meldunki dot. sytuacji społeczno-politycznej napływające z poszczególnych Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych. W dokumentach figuruje m.in. Krzysztof Wolf. IPN BU 0296/201 t. 3 (KS/4/916).
Raporty nr KZ-234/87, KZ-1121/88, KZ-1120/88, KZ-1093/88, KZ-1094/88, KZ-1092/88, KZ-1086/88, KZ-1085/88, KZ-1084/88 o zatrzymaniu osoby K. Wolfa dot. podejrzanego o działalność antypaństwową od 1987 do 1988 roku przez DUSW Warszawa-Żoliborz. IPN BU 2844/64 (201/12/2), IPN BU 2844/76 (201/13/8).
Ww. widnieje w rejestrze spraw o wykroczenia prowadzony przez Wydział Śledczy WUSW w Częstochowie w latach 1986-1988. IPN Ka 021/50 (CZ/C-54).
.