Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Barański
Miejsce urodzenia: Owsianka
Data urodzenia: 29-08-1936
Imię ojca: Jan
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Agenturalna Grupowa/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania Objęty Sprawą Agenturalną Grupową krypt. „Związek” z powodu działalności w Lidze Narodowo-Demokratycznej, określonej w kartotece jako „nielegalna grupa o zabarwieniu faszystowskim”. Zatrzymany 7.05.1960 i poddany postępowaniu sądowemu. Sprawę przekwalifikowano 15.11.1960 na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Związek”. Dalsza inwigilacja Mariana Barańskiego była prowadzona w ramach Sprawy Operacyjnej Obserwacji krypt. „Bar”. Materiały zostały zniszczone 18.12.1989. Materiały zniszczone - wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta śledcze Aresztowany 7.05.1960 i poddany śledztwu w sprawie działalności od wiosny 1959 r. do chwili zatrzymania w konspiracyjnej Lidze Narodowo-Demokratyczna”. Skazany 29.05.1961 przez Sąd Wojewódzki w Warszawie na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Karę darowano na mocy amnestii. Izba Karna Sądu Najwyższego postanowieniem z 20.01.1991 zmieniła wyrok sądu z 1961 r. w sprawie działalności w Lidze Narodowo-Demokratycznej i uniewinniła Mariana Barańskiego i innych skazanych w tym procesie (akta rewizji nadzwyczajnej). IPN BU 0235/1168 (1206/II), IPN BU 01325/13 (1206/2), IPN BU 738/1
Akta prokuratorskie Akta postępowania prokuratorskiego w sprawie o przynależność do Ligi Narodowo-Demokratycznej – „nielegalnej organizacji o charakterze endecko-narodowym, której ustrój i cel pozostawały tajemnicą wobec władzy państwowej w Warszawie od 1959 do 7 maja 1960 r.". Przesłuchiwany 20, 25.05., 13-14.06., 14.10. i 16.11.1960 r. Postępowanie zakończone 31.01.1961 skierowaniem sprawy do sądu. IPN BU 436/2
Sprawa Operacyjnej Obserwacji [SOO]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty kontrolą operacyjną poprzez SOO krypt. „Bar” (zarejestrowanej w dzienniku rejestracyjnym 22.10.1962), przekształconej ze Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Związek” jako „były członek nielegalnej organizacji młodzieżowej o zabarwieniu endeckim, przejawiający aktualnie wrogą postawę do ustroju PRL”. W następnych latach odnotowano działalność w Polskim Komitecie Obrony Życia Rodziny i Narodu oraz redagowanie i kolportowanie „nielegalnego czasopisma” Komitetu Samoobrona Polska. Sprawę przekwalifikowano 9.06.1970 na KE. Prowadzenie przejął 17.07.1978 Wydz. III-1, a 30.01.1979 Wydz. IV KSMO. W sprawie wykorzystywano perlustrację korespondencji. Inwigilację zakończono z powodu zaniechania „wrogiej działalności”. Materiały złożone 3.11.1989 w archiwum Wydz. „C” SUSW pod nr. 10476/II zostały zniszczone 18.12.1989 (protokół brakowania nr 082/89). Materiały zniszczone - wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Po doniesieniach agentury objęty sprawą dotyczącą organizowania konspiracyjnych spotkań studentów Uniwersytetu Warszawskiego, podczas których dyskutowano „problemy wznowienia nielegalnej działalności”. W toku prowadzenia sprawy 15.01.1965 złożono zlecenie perlustracji jego korespondencji, ale zostało odesłane, ponieważ kontrola listów była już prowadzona na polecenie Wydz. III KMMO m.st. Warszawy. W aktach sprawy znajduje się informacja o jego tymczasowym aresztowaniu 17.01.1965 na 3 miesiące, jako podejrzanego o udział 22.12.1964 w napadzie na konwój z pieniędzmi przy ul. Jasnej w Warszawie. Pretekstem do aresztowania były „sygnały” uzyskane przez SB, że osoby związane dawniej z Ligą Narodowo-Demokratyczną rozważają zdobywanie środków na cele organizacyjne „przy pomocy napadów rabunkowych”. W trakcie rewizji w jego mieszkaniu zarekwirowano „szereg dokumentów o wrogiej antypaństwowej treści”. Dalsze prowadzenie sprawy przekazano 1.03.1965 do Wydz. III KMMO m.st. Warszawy. IPN BU 0224/118 (2591/III)
Akta śledcze Występuje w aktach śledztwa przeciwko Karolowi Modzelewskiemu i Jackowi Kuroniowi dotyczącego sporządzenia i kolportowania „Listu otwartego do członków POP PZPR i do członków uczelnianej organizacji ZMS przy Uniwersytecie Warszawskim”. Objęty śledztwem pod zarzutem „przechowywania pism o wrogiej treści”, ponieważ podczas rewizji w jego mieszkaniu SB odnalazła „literaturę trockistowską”. IPN BU 0330/327 (6318/III), IPN BU 1251/519 (3298/3)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnej Obserwacji Występuje w aktach sprawy przejętej z Wydz. IV Dep. III MSW, dotyczącej organizowania „nielegalnej grupy młodzieży”, której członkowie podczas spotkań w prywatnych mieszkaniach omawiali kwestie polityczne i zamierzali zorganizować „nielegalny związek o zabarwieniu nacjonalistycznym”. M. Barański został określony jako inicjator i współorganizator spotkań, który starał się „wpoić słuchaczom nienawiść do ZSRR” i przestawić fałszywy „obraz stosunków istniejących w Polsce”. W ramach sprawy przeprowadzono z nim 23.11.1966 rozmowę ostrzegawczą. SOS została 23.01.1967 przekwalifikowana na Sprawę Operacyjnej Obserwacji. Sprawę zakończono po uznaniu, że działania SB (aresztowania, rozmowy profilaktyczne i informowanie uczelni i zakładów pracy) doprowadziły do ograniczenia aktywności „byłych organizatorów” i zlikwidowania niebezpieczeństwa „wznowienia nielegalnych form działalności politycznej”. W sprawie wykorzystywano agenturę i podsłuch telefoniczny. IPN BU 0224/118 (2591/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w aktach sprawy dotyczącej kolportowania w Warszawie ulotek „szkalujących władze państwowe, sugerujących opanowanie struktur rządowych przez osoby pochodzenia żydowskiego”. Marian Barański znalazł się wśród podejrzanych o „produkcję i rozpowszechnianie ulotek”. Rozpracowanie zakończono po stwierdzeniu, że „w ostatnim okresie nie odnotowano (…) działalności „godzącej w konstytucyjny porządek państwa”. W prowadzeniu sprawy była wykorzystywana agentura. IPN BU 0248/216 (55623/II)
Faktologia Wymieniony w opracowaniu Wydz. „C” KSMO z 1974 r. dotyczącym Ligi Narodowo Demokratycznej. Organizacja zajmowała się studiami nad dziejami ruchu narodowego. Marian Barański został odnotowany jako skarbnik i uczestnik zebrań tej organizacji w Warszawie od wiosny 1959 do 7.05.1960. Od kwietnia 1960 pełnił funkcję „obserwatora” i zajmował się kontrolą pracy grup niższego szczebla i pomagał w prowadzeniu zajęć takich grup. IPN BU 0644/248 (1611/R), IPN BU 0190/55
Ewidencja Wydz. VIII Dep. II odnotował w 1968 r. jego kontakt z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Materiałów brak - wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta paszportowe Odmowa wydania paszportu na wyjazd do Wielkiej Brytanii w sierpniu 1978 r. Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata od 1.09.1978 do 31.08.1980 na wniosek Wydz. III KSMO. Zastrzeżenie przedłużone do 9.07.1984. IPN BU 1002/62854 (EAGB 62854)
.