Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mirosław Błażej
Nazwisko: Łubik
Miejsce urodzenia: Międzyrzec Podlaski
Data urodzenia: 03-02-1946
Imię ojca: Józef
Imię matki: Czesława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 22.02.1965, pod nr 33171 w Biurze "C" MSW w Warszawie została zarejestrowana Teczka Ewidencji Operacyjnej Księdza (TEOK) dotycząca Mirosława Łubika. Jednostką rejestrującą była KP MO Siedlce. Wpis na podstawie zapisu w Dzienniku rejestracyjnym TEOK.
W dzienniku archiwalnym Spraw Ewidencji Operacyjnej KW MO Warszawa (późniejsze materiały sygn. II i IV) znajduje się zapis pod poz. 64522, dotyczący złożenia w archiwum, w dniu 06.08.1970, Sprawy Ewidencji Operacyjnej odnoszącej się do Mirosława Łubika. Dokumentację przekazała jednostka z Siedlec (brak bliższych danych). Według zapisu inwentarzowego, dnia 17.10.1973 materiały przesłano do Wydziału „C" KW MO Lublin. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjnego.
Zapis dotyczący Mirosława Łubika figuruje w prowadzonej w latach 1965-1989 ewidencji TEOK, otrzymywanych przez KW MO/WUSW Lublin z innych jednostek i województw. W zestawieniu za 1973 rok, pod poz. 54, znajduje się informacja, z której wynika, iż 20.10.1973 KW MO Lublin otrzymała z Białej Podlaskiej materiały TEOK-33171, prowadzonego w odniesieniu do Mirosława Łubika. Pięć kart rejestracyjnych dotyczących TEOK-33171, obejmujących lata 1965-1989, zniszczono w WUSW Siedlce za Protokołem brakowania akt z dnia 08.11.1989. Nie odnaleziono informacji na temat losów dokumentacji aktowej TEOK-33171. Materiałów TEOK-33171 brak. Wpis na podstawie zapisów w aktach sygn. IPN Lu 0276/142 (265/142) oraz sygn. IPN Lu 0426/253 (AT/804).
Akta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryptonim „Spedycja” (nr rej. 4632), prowadzonej przez Wydział III KW MO Siedlce w okresie 29.10.1979 - 13.03.1980, a dotyczącej „kolportażu materiałów (broszury, książki, opracowania) opublikowanych przez nielegalne wydawnictwo w kraju”. W piśmie z dnia 31.12.1979, Naczelnik Wydziału IV KW MO Siedlce przekazał Naczelnikowi Wydziału III informację, że ks. Mirosław Łubik, w trakcie kazania wygłoszonego 16.12.1979 w kościele Przemienienia Pańskiego w Łukowie, „zapowiedział na dzień 17.12.79 r. na godz. 18 mszę świętą w intencji dusz 45 osób poległych z rąk funkcjonariuszy MO i SB w Gdańsku w grudniu 1970 r.” Powiadomiono także, iż msza została odprawiona. Informację o tych wydarzeniach zawarto również w Meldunku operacyjnym Wydziału III KW MO Siedlce z dnia 19.01.1980, w którym opisano m.in. ustalenia odnośnie kolportażu ulotek w Siedlcach i Łukowie dnia 16.12.1979. Wydział III zawiadamiał, że „kolportażu w Łukowie dokonał ks. Mirosław Łubik, pozostający w zainteresowaniu tut. Wydziału IV (...)". Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 460/II. Akta o sygn. IPN Lu 0421/263 (460/II).
Akta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryptonim „Urna” (nr rej. 4774), założonej przez Wydział III KW MO Siedlce „z uwagi na możliwość wystąpienia zagrożeń w związku z wyborami do Sejmu i Wojewódzkich Rad Narodowych, szczególnie ze strony elementów antysocjalistycznych” i prowadzonej w okresie 01.02.1980 - 21.04.1980. Według Służby Bezpieczeństwa „wroga działalność” przejawiała się m.in. w „kolportażu ulotek antywyborczych”. Z „rozpoznania” przeprowadzonego przez SB wynikało, że ksiądz Mirosław Łubik był jednym z odbiorców i kolporterów tych ulotek na terenie Łukowa. W takim kontekście został wymieniony w piśmie - notatce dla Naczelnika Wydziału III KW MO Siedlce z dnia 27.03.1980 oraz w Meldunkach operacyjnych z 28.03.1980 i 21.04.1980, w których powoływano się m.in. na informacje pozyskane na ten temat od TW ps. „Sobieski”. Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 468/II. Akta o sygn. IPN Lu 0421/270 (468/II).
Wydział IV WUSW Siedlce wystąpił o "zastrzeżenie" wyjazdów Mirosława Łubika do "WKŚ" ("wszystkich krajów świata") na okres od 30.06.1979 do 30.06.1981. "Zastrzeżenie" zarejestrowano w Wydziale "C" KW MO Siedlce dnia 18.07.1979 pod numerem 4507. Zapisy na karcie PZ-4/1 z Kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW, na karcie EO-4-A/77 z Kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW oraz w Dzienniku rejestracyjnym KW MO/WUSW Siedlce.
Akta Sprawy Obiektowej (SO) kryptonim „Solidarność Wiejska” (nr rej. 5396), prowadzonej przez Wydział III A/ Wydział IV KW MO Siedlce/ Wydział VI WUSW Siedlce w latach 1981-1985. Sprawa dotyczyła „tworzenia nieformalnych struktur samorządowych na wsi, głównie niezależnych samorządowych związków zawodowych rolników >Solidarność Wiejska<”. Ksiądz Mirosław Łubik został wspomniany w szyfrogramie z dnia 28.02.1982, skierowanym przez Naczelnika Wydziału IV KW MO Siedlce do Naczelnika Wydziału VII Departamentu IV MSW, gdzie zaliczono go do księży "znanych z negatywnych postaw, (...) którzy w głoszonych homiliach i rozmowach prywatnych zdecydowanie opowiadają się za koniecznością odnowy ruchu związkowego w takiej formie jak przed 13.12.81 r.” Jego dane umieszczono także w „Wykazie kontaktów osób internowanych ujawnionych w trakcie pobytu w Ośrodku”, sporządzonym w Siedlcach 30.09.1982. Figuruje tu jako jedna z osób, którym „udzielono widzenia” z internowanym Janem Mizikowskim. Akta sprawy zostały złożone do archiwum pod sygn. 81/IV Akta o sygn. IPN Lu 0420/66, t. 1, 3 (81/IV).
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim „Związek” (nr rej. 8774), prowadzonej przez Wydział VI WUSW Siedlce w okresie 22.09.1987 - 12.09.1989. Rozpracowanie wszczęto w związku uchwałą „o założeniu organizacji społeczno-zawodowej rolników indywidualnych pod nazwą >Solidarność Rolników Indywidualnych woj. siedleckiego<”, którą podjęła „dwudziestopięcioosobowa grupa rolników z woj. siedleckiego” na spotkaniu w dniu 23.08.1987. W 1989 roku do SOR „Związek” dołączono materiały Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia/Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOS/SOR) kryptonim „Kibic” (nr rej. 4280) Wydziału III KW MO Siedlce, założonej w dniu 24.02.1979 w odniesieniu do Jana Mizikowskiego. Dokumentacja ta zawiera wzmianki dotyczące ks. Mirosława Łubika. Wymieniono go m.in. w przekazanym do Wydziału III KW MO Siedlce „Wyciągu z meldunku operacyjnego dot. operacji >Lato-79<", opracowanego 02.06.1979 przez Wydział II. Podano tu, że ks. Łubik „utrzymuje kontakty z działaczami >KSS< KOR (…)”, którzy „dostarczają” mu „wydawnictwa KOR (…)”, zaś w dniu 28.05.1979 przywieźli mu „plakaty z Janem Pawłem II (…)”. Wzmiankę odnośnie otrzymywania przez ks. M. Łubika „literatury >korowskiej<” oraz polskojęzycznych publikacji przywożonych spoza PRL zawarto również w „Wyciągu z informacji operacyjnej od t.w. ps. >Kowalski< (…)” z 29.10.1979. Informacje te podano również w meldunkach operacyjnych do SOR „Kibic” z 05.06.1979 oraz z 22.01.1980. Ponadto w „Analizie w sprawie operacyjnego rozpracowania krypt. >Kibic<” z 20.03.1981 wymieniono ks. Mirosława Łubika w wykazie „kontaktów figuranta” SOR „Kibic”, które „rozpoznano i ujawniono” w toku prowadzenia sprawy. Z kolei w piśmie Naczelnika Wydziału II KW MO Siedlce z 09.11.1981, którego egzemplarz przekazano do Wydziału IV, powiadamiano, powołując się na „jednoźródłową sprawdzoną informację”, że ks. M. Łubik wspólnie z J. Mizikowskim „dokonują przerzutów pism kościelnych w języku ukraińskim na teren ZRSS”. W aktach SOR „Związek” znajduje się też odpis pisma Naczelnika Wydziału III KW MO Siedlce do Naczelnika Wydziału IV z dnia 27.03.1980, na temat ustaleń do sprawy „Urna” w kwestii „kolportażu ulotek antywyborczych na terenie Łukowa”. Stwierdzono, że „w przedsięwzięciu tym partycypował również ks. Łubik, któremu ulotki i czerwoną farbę w aerozolu dostarczył (…) Jan Mizikowski”. Na piśmie znajduje się odręczna adnotacja (podpis sporządzającego nieczytelny): „Włączyć do TEOK Łubik – rozpoznać kontakty”. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 1121/II. Akta o sygn. IPN Lu 0421/778, t. 2, 3, 11 (1121/II).
Informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie woj. siedleckiego, sporządzane w WUSW Siedlce w 1984 roku dla Dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych. Ksiądz Mirosław Łubik wymieniony jest w trzech Informacjach, w ramach danych odnoszących się do punktu pn. „Inicjatywy i działania kościoła rzymsko-katolickiego”. W Informacji z 12.02.1984, dotyczącej wydarzeń mających miejsce tego dnia, odnotowano m.in., że w łukowskim kościele p.w. Przemienienia Pańskiego odprawiono mszę „w intencji 3 rocznicy wprowadzenia krzyży do pomieszczeń Państwowych Zakładów Zbożowych w Łukowie, jednakże „kazanie wygłoszone przez wikariusza ks. Mirosława Łubika nie zawierało akcentów szkodliwych”. Z kolei w Informacji z 27.02.1984 wspomniano M. Łubika jako jednego z księży wzywających do „podejmowania różnych inicjatyw w celu pozostawienia emblematów religijnych w obiektach państwowych (…)”. Natomiast w Informacji z 15.04.1984 przytoczono jego wypowiedzi podczas mszy odprawionej tego dnia „w kościele parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Łukowie o godz. 9.15”. Podano, iż ks. Łubik poinformował wówczas o planie wystawienia w tym kościele dnia 17.04. „sztuki Karola Wojtyły pt. >Moja Ojczyzna<” (tak w dok., być może chodzi o poemat "Myśląc Ojczyzna"), apelował też do młodzieży, aby udała się 19.04.1984 z krzyżami do Siedlec, na mszę odprawianą przez bpa. Jana Mazura. Wzywał również do modlitwy za „prześladowanych w naszym kraju" oraz za "nasze kraje sąsiednie prześladowane politycznie i gospodarczo”. Akta o sygn. IPN Lu 0426/201 (AT/625).
.