Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mirosław
Nazwisko: Basiewicz
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 14-01-1958
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Mirosław Basiewicz od 21.09.1981 do 27.04.1984 jako były funkcjonariusz MO, został objęty rozpracowaniem operacyjnych w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Rozłam” zarejestrowanej pod nr. 31968 przez Wydział III-1 KSMO. Powód inwigilacji: ww. pełnił funkcję członka Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz przewodniczącego Warszawskiego Komitetu Założycielskiego ZZFMO. Sprawę wszczęto w związku z kolportażem w dniu 18.09.1981 ulotek sygnowanych przez powołany w czerwcu 1981 Komitet Założycielski ZZFMO, zawierających informacje o celach działania oraz żądanie rejestracji związku przez organa wymiaru sprawiedliwości. Wskutek prowadzonych działań operacyjnych, w tym rozmów ostrzegawczych prowadzących do „neutralizacji szkodliwej działalności politycznej” członków Związku, sprawę zakończono i przekazano 27.04.1984 do archiwum Wydziału „C” SUSW pod sygnaturą 8071/II. IPN BU 0247/1469 (8071/II).
Akta internowania. Ww. internowany 19.12.1981 na wniosek naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KS MO w związku z prowadzeniem "destrukcyjnej działalności politycznej" jako przewodniczący tzw. Warszawskiego Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO. Utrzymywał ponadto kontakty z "ekstremalnym odłamem kierownictwa NSZZ >Solidarność< z Regionu Mazowsza". Wspólnie z innymi osobami prowadził działalność propagandową na rzecz tworzenia ZZFMO. Uchylono internowanie 13.07.1982 decyzją nr 366 Komendanta Stołecznego MO. IPN BU 0331/457 (3445/III), IPN BU 01326/1244 (3445/3), IPN BU 1460/1.
Akta internowanego. Mirosław Basiewicz został internowany w ramach akcji "Jodła" na wniosek Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KS MO. Decyzją nr 51/B/81 z 19.12.1981 na zasadzie artykułu 42 dekretu o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego. Powód: prowadził działalność sprzeczną z obowiązującymi przepisami prawa. Internowany jako przewodniczący tzw. Warszawskiego Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO z uwagi na prowadzoną działalność polityczną i kontakty z działaczami NSZZ „Solidarność” z Regionu Mazowsza. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia Warszawa-Białołęka. Dn. 13.07.1982 uchylono internowanie. IPN BU 448/12 (12/07/82), IPN BU 0754/85 t. 1 (2601/R, D-045/82/193/82, 156/85).
Zarejestrowany w dniu 15.08.1983 pod numerem 38952 przez Wydział III-2 SUSW jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Pismo” (nr rej. 38757). Podstawą założenia sprawy było podejrzenie o druk i kolportaż nielegalnego pisma pn. „Godność” adresowanego do funkcjonariuszy MO w czerwcu 1983. W toku kontroli operacyjnej potwierdzono istnienie związku byłych funkcjonariuszy na terenie Komisariatów MO w Warszawie oraz kolportaż pisma „Godność” zawierających treści „szkalujące funkcjonariuszy MO i SB” oraz podważające pozycje Polski wśród państw Układu Warszawskiego. Sprawę zakończono w związku z ustaleniem jednorazowego kolportażu pisma „Godność” oraz zaniechaniem wrogiej działalności przez osoby rozpracowywane. Materiały złożono 29.11.1985 do archiwum Wydziału „C” SUSW pod sygnaturą 8914/II, a następnie zmikrofilmowano - 8914/2. IPN BU 0256/636 (8914/II), IPN BU 01322/3168 (8914/2) mikrofilm.
Występuje w meldunkach oraz korespondencji kierowanej przez Zastępcę Szefa SUSW ds. Służby Bezpieczeństwa do Zarządu Ochrony Funkcjonariuszy MSW w związku podejrzeniem dokonania próby kolportażu pisma „Nasza Sprawa”, wydanego przez „Komitet Przywrócenia Praw działający przy MSW” na terenie komisariatów RUSW oraz WUSW. Działania operacyjne w powyższej sprawie prowadził Wydział III-2 SUSW w ramach SOR krypt. „Etyka”. IPN BU 0859/161 (OF-II-285/85).
M. Basiewicz został objęty rozpracowaniem operacyjnym przez Wydział III-2 SUSW w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Etyka" zarejestrowanej pod numerem 42301. Prowadzonej w związku z ujawnioną w dniu 19.03.1985 próbą rozpowszechniania na terenie jednostek MO, pisma pt. „Nasza Sprawa”, sygnowanego przez „Organ Komitetu Przywrócenia Praw działający przy MSW”. Sprawę zakończono z powodu braku możliwości ustalenia autorów odezwy oraz zaniechanie "wrogiej" działalności przez osoby rozpracowywane w ramach sprawy. IPN BU 0256/633 (8911/II), IPN BU 01322/3165 (8911/2).
Mirosław Basiewicz został 16.10.1987 zarejestrowany pod numerem 103765 przez Wydział X Departamentu III MSW w kategorii kandydata na Tajnego Współpracownika (kTW). Z zachowanych materiałów ewidencyjnych nie można ustalić powodów rejestracji. W dniu 25.10.1989 zrezygnowano z dalszego opracowania. Materiałów brak. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjnego.
Ww. otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych o numerze Z-7439/87/82 do krajów kapitalistycznych, Albanii i Jugosławii oraz Kuby od 18.08.1982 na wniosek Wydziału Kadr KS MO. Zastrzeżenie anulowano 16.02.1988 roku. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Sprostowanie przekazane do zasobu archiwalnego IPN na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 o IPN przez Mirosława Eugeniusza Basiewicza odnoszące się do materiałów o sygn.: IPN BU 0754/85 t. 1 oraz IPN BU 0256/636. IPN BU 1471/238.
.