Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Włodzimierz
Nazwisko: Targalski
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 28-07-1952
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka zawiera materiały rozpracowania krypt. "Jurek" prowadzonego wobec Jerzego Targalskiego. 15.12.1976 Jerzy Targalski został zarejestrowany pod nr. 16437 przez Wydz. III KSMO w Warszawie do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Jurek". Rozpracowanie wszczęto w związku z ujawnieniem przesyłki z ulotką zatytułowaną „Apel do społeczeństwa i władz", która podpisana była imieniem „Jurek". Podjęte działania operacyjne (osobowe źródła informacji, perlustracja korespondencji i podsłuch telefoniczny) doprowadziły do ustalenia, iż autorem ulotki jest Jerzy Targalski. W związku z powyższym przeprowadzono u ww. przeszukanie mieszkania, podczas którego ujawniono kolejne materiały i ulotki. Jerzy Targalski został zatrzymany 08.01.1977 w Gorzowie Wielkopolskim na 48 godzin. Po zatrzymaniu jak i po późniejszym wezwaniu na rozmowę w dniu 7.02.1977 odmawiał odpowiedzi na stawiane mu pytania. 20.04.1978 przerejestrowano SOR na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE). Ponieważ kontrola operacyjna nie wykazała powiązań pokrzywdzonego z "nieformalnymi grupami antysocjalistycznymi" 16.5.1978 sprawę zakończono, a materiały złożono w Wydziale „C” KSMO pod sygn. 5467/II, a następnie zmikrofilmowano. IPN BU 0721/4 (5467/II) akta, IPN BU 01322/1169 (5467/2) mikrofilm.
Jerzy Targalski w latach 1979-1980 był objęty „zabezpieczeniem operacyjnym" (nr rej 56255) kryptonim „Baza", prowadzonym przez Departament III MSW wobec działaczy opozycyjnych. Rozpracowanie wiązało się z obserwacją grupy osób odpowiedzialnych za druk i kolportaż „nielegalnych wydawnictw" KSS-KOR . Jerzy Targalski został zatrzymany 06.09.1979 w trakcie drukowania czasopisma „Głos" i „Postęp". 08.09.1979 przeszukano jego mieszkanie. 13.12.1980 zakończono prowadzenie działań wobec Jerzego Targalskiego. Materiały złożono w archiwum Biura „C" MSW pod sygn. 50981/II. IPN BU 003090/30 (50981/II).
Z materiałów kartotecznych wynika, że Jerzy Targalski był objęty rozpracowaniem w związku z działalnością w wydawnictwach podziemnych. 11.09.1979 został zarejestrowany przez Wydz. III KSMO w Warszawie jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Zecer" (nr. rej 26585). 31.01.1980 materiały włączono do rozpracowania krypt. "Targ". W dn. 29.04.1980 całość materiałów z rozpracowań "Zecer" i "Targ" włączono do SOR krypt. "Głos" (nr rej 22845) prowadzonej przez KSMO od 1978 roku. Jerzy Targalski występował jako "figurant" powyższej sprawy w latach 1980-1983. Powód rozpracowania: „Drugostronnie wymieniony uczestniczył w druku antysocjalistycznych wydawnictw". 14.12.1983 został zdjęty z ewidencji z powodu „zaprzestania wrogiej działalności". Materiały dotyczące jego osoby wyłączono z SOR krypt. „Głos" i złożono w archiwum Wydz. "C" SUSW pod sygn. 7938/II, a następnie 28.12.1989 zniszczono. Materiałów o sygnaturze 7938/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Jerzy Targalski został zarejestrowany 10.07.1984 pod nr 40913 przez Wydz. III-2 SUSW w Warszawie do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Antyk" (nr rej 40230). Sprawę założono w związku z działalnością organizacji Partia Liberalno-Demokratyczna „Niepodległość” i wydawanym przez nią pismem „Niepodległość”. Jerzy Targalski był współzałożycielem pisma i jednocześnie jednym z głównych redaktorów, drukarzy i kolporterów. Współtworzył Partię Liberalno-Demokratyczną „Niepodległość”, która za główny cel powzięła walkę z komunizmem. W roku 1984 wyjechał do Francji i poprosił o azyl polityczny. Sprawę zakończono 15.06.1989 w związku ze zmianami w sytuacji politycznej w Polsce, a w dniu 11.08.1989 akta złożono w archiwum Wydz. "C" SUSW pod sygn. 10176/II, a następnie zmikrofilmowano. IPN BU 0258/381 (10176/II) akta, IPN 01322/3894 (10176/2) mikrofilm.
24.08. 1984 Jerzy Targalski został zarejestrowany przez Departament II MSW jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Bałtyk" (nr rej 87775). Rozpracowanie dotyczyło ujawnienia kanałów przerzutowych materiałów drukarskich organizowanych przez członków Partii Liberalno-Demokratycznej „Niepodległość”. Przerzut miał odbywać się drogą morską ze Szwecji. W trakcie rozpracowania uzyskano informacje, że kierownictwo ww. organizacji posiada swoją centralę w Paryżu, a przedstawicielem partii we Francji jest Jerzy Targalski. W ramach działań operacyjnych w sprawie wykorzystywano tajnych współpracowników. W dniu 8.02.1989 zakończono prowadzenie sprawy. 16.03.1989 materiały zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Biura "C" MSW pod sygn. 5664/K. IPN BU 0364/294 (5664/K).
Jerzy Targalski był rejestrowany jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Libra" (nr. rej 85097). Rozpracowanie prowadził Departament III MSW w latach 1986-1990. Sprawa została wszczęta przeciwko 3 działaczom Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość”. Jerzy Targalski wymieniony jest jako członek komitetu zagranicznego wchodzącego w skład Rady Politycznej, odpowiedzialny za kontakty z przedstawicielami emigracji wschodnioeuropejskiej. Rozpracowanie zakończono 2.05.1990 z powodu oficjalnego rozpoczęcia działalności przez partię. Materiały złożono w archiwum Biura "C" MSW pod sygn. 55624/II, a następnie zmikrofilmowano. IPN BU 0248/217 (55624/II) akta, IPN BU 01228/2594 (55624/2) mikrofilm.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 21 sierpnia 2018 r. dotyczące Jerzego Targalskiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl/Wa 615/17/1).

.