Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jarosław
Nazwisko: Lindenberg
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 09-11-1956
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jarosław Lindenberg, pracownik naukowy Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, został internowany 8.05.1982 na wniosek Wydz. III KSMO. Bezpośrednią przyczyną internowania był udział w demonstracji 3.05.1982 na Starym Mieście w Warszawie, po której został zatrzymany przez MO z biało-czerwoną flagą i ulotką „Solidarność zwycięży”. Za udział w demonstracji ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń grzywną w wysokości 5000 zł. Internowanie uzasadniono podejrzeniem, że „może on wziąć udział w innych demonstracjach”. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia Warszawa-Białołęka. Odwołanie od decyzji o internowaniu zostało odrzucone 30.06.1982. W aktach sprawy odnotowano, że 7.05.1982 r. przeprowadzono z nim rozmowę operacyjną, „w której twierdził, że nie brał udziału w zajściach”. Funkcjonariusze SB próbowali przeprowadzić kolejne rozmowy 27.05., 14. i 28.06.1982, ale Jarosław Lindenberg odmówił „wyjścia na nie”. Zwolniony z internowania 12.07.1982. Wymieniony w „Wykazie alfabetycznym osób internowanych w stanie wojennym”. Karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej SUSW; 2 karty Mkr-2 i karta E-14/1 z kartoteki internowanych MSW; karty EO-13-A i Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej MSW; karty EO-13-A i Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej MSW; dziennik archiwalny działu III SUSW, poz. 3630. Wydruk z bazy danych ZSKO; IPN BU 0787/165 (3630/III); mikrofilm IPN BU 01326/1429 (3630/3); IPN Po 161/1.
Jarosław Lindenberg, pracownik naukowy Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, po internowaniu 8.05.1982 został doprowadzony o godz. 17.00 do Ośrodka Odosobnienia Warszawa-Białołęka. Zwolniony 12.07.1982. IPN BU 448/280 (280/7/82).
Jarosław Lindenberg występuje w 2 wykazach internowanych w okresie stanu wojennego. Na liście 813 osób internowanych z województwa warszawskiego wymieniony na pozycji 587. W „Wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego” figuruje pod nr. 4656. IPN BU 01152/36, k. 120 (poz. 587), IPN BU 1460/1 (nr 4656).
Jarosław Lindenberg występuje w materiałach Centralnego Zarządu Zakładów Karnych (CZZK) Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie z 1982 dotyczących skarg i interwencji w sprawie internowanych. Jako doktorant filozofii jest odnotowany na liście 36 internowanych pracowników i studentów Uniwersytetu Warszawskiego (UW) dołączonej do pisma rektora UW z 31.05.1982 do ministra sprawiedliwości. Rektor wnosił, aby internowanym umożliwić „kontynuowanie pracy naukowej” i zapewnić „odpowiedni standard życia prowadzonego w warunkach izolacji”. Wymieniony na liście 26 internowanych pracowników i studentów UW wg stanu na 14.06.1982, znalazł się także w wykazie 23 osób takiej kategorii przesłanej z pismem rektora UW z 30.06.1982 do zastępcy dyrektora CZZK. IPN BU 529/24, s. 314, 317, 321, 330.
Jarosław Lindenberg, w trakcie internowania został 22.05.1982 objęty zabezpieczeniem operacyjnym Wydz. III KSMO zarejestrowanym pod nr. 33739. Powodem zabezpieczenia był przypuszczalnie zamiar pozyskania go do współpracy. Podjęte przez funkcjonariusza SB 27.05., 14. i 28.06.1982 w Ośrodku Odosobnienia Warszawa-Białołęka próby rozmów były nieudane, ponieważ Jarosław Lindenberg „odmówił wyjścia na rozmowę”. W aktach sprawy pismo naczelnika Wydz. III KSMO z maja 1982, że jego prośbę z 9.05.1982 o zwolnienie z internowania należy odrzucić, bo „zachodzi uzasadniona obawa, że po zwolnieniu z internowania będzie prowadził w środowisku akademickim działalność sprzeczną z postanowieniami dekretu o stanie wojennym”. W czerwcu 1982 Wydz. III KSMO nie zgodził się na konsultacje Jarosława Lindenberga z promotorem jego rozprawy doktorskiej, bo ten wedle SB był „aktywnym działaczem «Solidarności» na terenie UW” i widzenia z internowanym „mogłyby stać się okazją do przekazywania niedozwolonych informacji”. Po zwolnieniu z internowania Jarosław Lindenberg został wezwany na rozmowę ostrzegawczą 15.07.1982, podczas której stwierdził, że „został internowany nie z własnej woli, lecz dlatego, ponieważ odmówił podpisania oświadczenia o współpracy z SB”. Wniosek o zakończenie sprawy z 13.09.1982 uzasadniono brakiem zgody „na utrzymywanie kontaktu z SB” i nieprowadzeniem „wrogiej działalności”. Odmowa współpracy została zapisana jako powód formalnego zakończenia sprawy 18.10.1982 w materiałach ewidencyjnych (karty EO-4/77 i Mkr-2). Akta złożone w archiwum Wydz. „C” KSMO pod nr. 15193/I. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej MSW; karty EO-4/77 i E-16 z kartoteki odtworzeniowej MSW; dziennik rejestracyjny SUSW poz. 33739; dziennik archiwalny działu I SUSW, poz. 15193; dziennik archiwalny mikrofilmów działu I SUSW, poz. 15193. Wydruk z bazy danych ZSKO; IPN BU 00275/103 (15193/I); mikrofilm IPN BU 001121 (15193/1). W komputerowej bazie danych SB ZSKO mylnie odnotowany jako tajny współpracownik.
Jarosław Lindenberg został objęty 10.07.1984 zabezpieczeniem operacyjnym Wydz. II Dep. III MSW zarejestrowanym pod nr. 87300. Znalazł się w operacyjnym zainteresowaniu SB w kwietniu 1984 po wybraniu go w tym miesiącu na kierownika Sekcji Kultury Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Zabezpieczenie operacyjne przekwalifikowano 19.11.1984 na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Neofita”. Potrzebę rozpoczęcia inwigilacji w ramach KE uzasadniano 28.09.1984 dawną działalnością w NSZZ „Solidarność”, wspieraniem młodzieży z Niezależnego Zrzeszenia Studentów, popieraniem akcji strajkowych i protestacyjnych, „wrogim” nastawieniem do „aparatu MSW i członków PZPR”, opublikowaniem artykułu „Światopogląd policyjny” w biuletynie białostockiej „Solidarności” z 2.06.1981 „szkalującego organy MO i SB”, udziałem w demonstracji 3.05.1982, a następnie internowaniem i w końcu udziałem w organizacji Tygodnia Kultury Żydowskiej w czerwcu 1984, w trakcie którego „padały wypowiedzi aluzyjne godzące w ustrój państwowy”. Prowadzenie KE przejął 30.01.1985 Wydz. V Dep. IV. Wedle pisma naczelnika Wydz. III WUSW w Białymstoku z 2.09.1986 z inicjatywy SB kierownictwo Instytutu Nauk Społecznych Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku „podjęło szereg działań dyscyplinujących”, w rezultacie czego Jarosław Lindenberg zrezygnował z pracy w tymże instytucie. Wniosek o zakończenie sprawy z 28.12.1987 z powodu braku „negatywnej politycznie działalności”, powtórzony 4.01.1988 został zatwierdzony 8.01.1988. W sprawie wykorzystano podsłuch telefoniczny, perlustrację korespondencji i agenturę. Materiały złożone 27.01.1988 w archiwum Biura „C” MSW pod nr. 54128/II. W trakcie prowadzenia KE sprawdzały Jarosława Lindenberga inne jednostki MSW: w kwietniu 1985, czerwcu i sierpniu 1986 oraz kwietniu 1987 DUSW Warszawa-Śródmieście, w lutym 1986 Wydz. I Biura Ochrony Rządu, w lipcu 1986 Wydz. III, a w marcu 1987 Wydz. I Biura Studiów SB, we wrześniu 1987 Wydz. III-1 SUSW, w listopadzie 1987 Wydz. VIII Dep. I, natomiast w 1987 także Wojskowa Służba Wewnętrzna. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej MSW; dziennik rejestracyjny MSW, poz. 87300; dziennik archiwalny działu II MSW, poz. 54128; dziennik archiwalny mikrofilmów działu II MSW, poz. 54128; dziennik koordynacyjny MSW za 1987, poz. 1487, 1918, 2941, 7879; wydruk z bazy danych ZSKO; IPN BU 0222/713 (54128/II), mikrofilm IPN BU 01228/1183 (54128/2).
Jarosław Lindenberg występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Siwy” prowadzonej w latach 1987-1989 przez Wydz. III-1 SUSW pod nr. 48073. Sprawa dotyczyła adwokata z Warszawy podejrzewanego o „działalność antysocjalistyczną”. Jarosław Lindenberg jest wymieniony w notatce służbowej z 11.09.1987 jako sąsiad z piętra osoby kontrolowanej w ramach tej sprawy. Z tego powodu został sprawdzony 14.09.1987 w pionie ewidencyjnym MSW. Ze sprawdzenia wynikało, że był wówczas zarejestrowany pod nr. 87300 do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) przez Wydz. V Dep. IV MSW. Funkcjonariusz prowadzący KE 19.11.1987 osobiście poinformował o sprawie i przekazał kopie notatek służbowych dotyczących Jarosława Lindenberga z 15.06. i 28.09.1984. IPN BU 0285/515 (10471/II), s. 90, 134-135, 159-162.
Akta paszportowe. Karta PZ-35 (d. Pz-4/1) z kartoteki paszportowej SUSW; karta PZ-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; IPN BU/15594 ( sygn. wytwórcy EAGP 015594, EAWA 231574).
.