Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-06-2021 09:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Marian
Nazwisko: Ciarski
Miejsce urodzenia: Płock
Data urodzenia: 08-12-1936
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania. Ryszard Ciarski został internowany 13.12.1981 decyzją nr 72 Komendanta Wojewódzkiego MO w Płocku. W związku z pracą dyspozytora w Przedsiębiorstwie Ekspozytury Rurociągu Naftowego "Przyjaźń" w Płocku. Powód: obawiano się, że "(...) podjętą działalnością doprowadziłby do przerwania toku produkcji poprzez zorganizowanie strajku (...)". Dnia 29.04.1982 uchylono internowanie. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku. Odnotowany w "Wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego" i "Wykazie Osób Internowanych w ZK we Włocławku". IPN BU 02944/34 t. 1-2 (52/III-62/III), IPN By 080/432 (33/9), IPN BU 1460/1.
Akta internowanego. Ryszard Ciarski był internowany od dnia 13.12.1981 do dnia 29.04.1982. W ramach akcji "Jodła" na wniosek Wydziału V KW MO w Płocku. Powód: prowadził wrogą działalność na terenie Przedsiębiorstwa Ekspozytury Rurociągu Naftowego "Przyjaźń" w Płocku. Przetrzymywany w okresie 13.12.1981-29.04.1982 w ZK Włocławek-Mielęcin. Decyzją nr 60 z dnia 29.04.1982 uchylono internowanie. IPN By 88/139 (31/82/79).
Ryszard Ciarski 10.02.1981 został zarejestrowany pod numerem 5513 przez Wydział III "A" KW MO w Płocku. Powód rejestracji: "podejrzany o działalność antypaństwową i kolportaż nielegalnych wydawnictw". Następnie przerejestrowany do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Strzelec" (nr rej. 8371), która była prowadzona od 7.05.1984 roku przez Wydział V WUSW w Płocku. SOR zakończono z powodu "zaprzestania wrogiej działalności". Materiały złożono 1.06.1987 do archiwum Wydziału "C" WUSW w Płocku pod sygnaturą 1283/II. Materiały zniszczono. Materiały o sygnaturze 1283/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta w sprawie karnej dot. Ryszarda Ciarskiego, który został skazany z artykułu 282 "a" paragraf 1 kk i z artykułu 45 Prawa prasowego w związku z artykułem 10 paragraf 2 kk – rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw celem wywołania niepokoju publicznego w Płocku. Aresztowany w okresie 1.08.-8.11.1985 pod zarzutem, że "1.08.1985 w Płocku rozpowszechniał bez wymaganego zezwolenia 40 szt. >Tygodnika Mazowsze< nr 135 i 136 i 10 szt. miesięcznika >Baza<. Podejmując przez to działania w celu wywołania niepokoju publicznego". W dniu 4.02.1986 Sąd Rejonowy w Płocku skazał ww. na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności. W dniu 22.09.1986 Sąd Wojewódzki w Płocku umorzył postępowanie karne. IPN BU 02944/131 (162/III), IPN 517/17 t. 1-2 (II K. 1356/85).
Ww. został zarejestrowany 31.01.1987 pod numerem 11594 jako figurant do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Anioł" przez Wydział V WUSW w Płocku. Rozpracowywany w związku z prowadzeniem "wrogiej działalności" w środowisku związkowym w Płocku. Materiały złożono 5.07.1989 w archiwum Wydziału "C" WUSW w Płocku pod sygnaturą 1851/II, a następnie zniszczono komisyjnie. Materiały 1851/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne wykroczenia. Oskarżony o to, że "14.06.1988 w Płocku podjął działania w celu wywołania niepokoju publicznego lub rozruchów poprzez zgromadzenie do rozkolportowania ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do Rad Narodowych". Dnia 16.06.1988 Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie miasta Płocka skazało pokrzywdzonego na 25 tys. zł. grzywny, przepadek ulotek i obciążenie kosztami postępowanie w kwocie 1500 zł. Dnia 6.07.1988 Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Płockim utrzymało w mocy orzeczenie I instancji. Sprawę umorzono 13.06.1989 na mocy ustawy z 29.05.1989 o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i o wykroczeniach. IPN BU 02944/164 (195/III).
Ryszard Ciarski w dniu 5.01.1988 dostał odmowę na wykonywanie prac o charakterze tajnym wydaną przez WUSW w Płocku. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Ryszard Ciarski otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych o nr. 43/1977 do Wszystkich Krajów Świata (WKŚ) od 5.10.1977 do 5.10.1978 (przedłużone do 5.06.1980) wniesione na wniosek Wydziału Śledczego KS MO. Od 31.03.1983 do 31.03.1988 otrzymał zastrzeżenie do WKŚ o nr. Z-I-83/83 wniesione na wniosek Wydziału V KW MO w Płocku. Od 25.09.1985 do 25.09.1987 otrzymał zastrzeżenie wyjazdu do WKŚ o nr. Z-I-94/85 na wniosek Wydziału Śledczego WUSW w Płocku. Zastrzeżenie zostało anulowane w dniu 6.05.1988 roku. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.