Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Lebenbaum
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 01-07-1930
Imię ojca: Michał
Imię matki: Gustawa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Wymieniony jako osoba rozpracowywana w sprawozdaniach z lat 1962-1965 przesyłanych przez komendanta miejskiego MO ds. służby bezpieczeństwa w Łodzi do Komitetu Łódzkiego PZPR. IPN Ld pf 10/524 (612/X), IPN Ld pf 10/525 (613/X)
Sprawa Operacyjnej Obserwacji Objęty inwigilacją jako „syjonista, rewizjonista” i osoba, która rozpowszechnia „fałszywe informacje polityczne” i popiera „agresję Izraela na kraje arabskie”. Wedle zapisu z kartoteki 18.04.1968 „został zwolniony ze stanowiska i ukarany naganą partyjną z ostrzeżeniem”, a następnie usunięty z PZPR i zwolniony z pracy w redakcji „Głosu Robotniczego” w Łodzi. Prowadzenie sprawy zakończono po wyjeździe 28.09.1968 na emigrację. Akta sprawy złożone w archiwum Wydz. „C” KWMO w Łodzi pod nr. 3547/II zostały zniszczone 5.07.1988 (protokół brakowania nr 907, poz. 48). Materiały o sygn. 3547/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta administracyjne Występuje w materiałach dotyczących osób narodowości żydowskiej pozostających w zainteresowaniu Wydz. II KMMO w Łodzi w związku z wyjazdami za granicę. W notatce kierownika Grupy IV Wydz. II KMMO z 27.06.1968 odnotowano, że kontaktował się z ambasadą holenderską, gdzie miał zadeklarować chęć wyjazdu do Izraela i pobrać promesę wizy. IPN Ld pf 10/609 (783/X), t. 9
Akta osobowe cudzoziemca Akta założone po wyjeździe emigracyjnym z PRL – Józef Lebenbaum przez Włochy wyjechał do Szwecji. W aktach odnotowano, że w 1968 nie uzyskał paszportu na wyjazd do RFN. Wpisany 5.02.1969 do indeksu osób niepożądanych w PRL na wniosek Zarządu Kontroli Ruchu Granicznego MSW za „prowadzenie aktywnej antypolskiej działalności”. Na tej podstawie nie został wpuszczony do Polski 23.02.1990. Wykreślony z indeksu 6.03.1990. IPN BU 1218/10584 (N-052676)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] - Kontrolna Występuje w aktach rozpracowania dotyczącego kanału przerzutowego ze Szwecji do Polski sprzętu poligraficznego i nielegalnych publikacji, organizowanego przez Partię Liberalno-Demokratyczną „Niepodległość”. W notatce z 21.08.1984 i raporcie z 13.08.1985 został wymieniony jako adresat przesyłki „nielegalnych” wydawnictw z Polski oraz osoba pozostająca „w zainteresowaniu Departamentu I MSW”. W notatce z 1984 określony jako wiceprzewodniczący Komitetu Wsparcia Solidarności w Szwecji. IPN BU 0364/294 (5664/K), k. 40-41, 170
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w aktach SO krypt. „Zachód”, w ramach której zbierane były informacje „o wrogiej działalności w środowiskach byłej Solidarności na Zachodzie”. W meldunku operacyjnym z 16.07.1986 określony jako „przewodniczący” Niezależnej Agencji Prasowej w Lund w Szwecji i organizator ogólnoeuropejskiego Sekretariatu Komitetów Wsparcia Solidarności. W meldunku z 19.09.1986 wymieniony jako aktywny uczestnik odbywającej się 22-25.08.1986 w Lund Światowej Konferencji Organizacji Wspierających Solidarność. Informacje z obu meldunków na jego temat zostały powtórzone w charakterystyce struktur „Solidarności” za granicą z 30.09.1986. IPN BU 01419/378 (2447/IV), t. 1, k. 79-85, 153-154, 157-159
.