Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Bugaj
Miejsce urodzenia: Gawłów
Data urodzenia: 22-02-1944
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Lucyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. "Macka" zarejestrowany 26.08.1969 przez Wydział III KS MO pod numerem 4774. Akta założone na osobę uczestniczącą w protestach studentów w roku 1968. Ww. osoba w ramach prowadzenia „wrogiej” działalności, udostępniała mieszkanie celem prowadzenia zebrań grupy dyskusyjnej, tzw. „salonu politycznego”, z udziałem m.in. Ryszarda Bugaja. Ww. występuje w doniesieniach agentury oraz w charakterze świadka rewizji przeprowadzonej w mieszkaniu osoby pozostającej w zainteresowaniu operacyjnym SB w dniu 21.04.1968. W ramach planowanych przedsięwzięć operacyjnych wobec R. Bugaja planowano wykorzystanie osobowych źródeł informacji oraz zastosowanie podsłuchu telefonicznego i obserwacji zewnętrznej. Materiały 25.01.1972 złożono do archiwum Wydziału „C” KS MO pod sygnaturą 2727/III. IPN BU 0224/244 (2727/III).
Ryszard Bugaj od dnia 26.08.1969 został objęty inwigilacją w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Macka II" zarejestrowanego pod numerem 4773 przez Wydział III KS MO w Warszawie. Powód rejestracji: prowadzenie "działalności rewizjonistycznej" na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Działania operacyjne zakończono 19.01.1972 z powodu "zaprzestania wrogiej działalności". Materiały złożono do archiwum Wydz. „C” KS MO pod sygnaturą 2726/III. W dniu 12.01.1977 akta przekazano do Wydz. VII Dep. III MSW, który dokonał ich rejestracji jako Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Krytyk” pod nr 47675. Materiały zawierają adnotację „brał udział w zajściach marcowych 68” oraz „zabezpieczony na wyjazd do państw kapitalistycznych i Jugosławii przez Wydz. III KS MO W-wa”. Sprawę przekazano 2.11.1982 do Wydziału I Departamentu Studiów i Analiz MSW następnie 15.11.1989 przekazano do Wydziału III tegoż Departamentu. W grudniu 1989 jednostka zrezygnowała z prowadzenia sprawy bez składowania do archiwum. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. “Pegaz” założona 27.01.1978 przez Wydział III Departamentu III MSW pod numerem 51556. Sprawa dotyczy rozpracowania działalności powołanego z inicjatywy KSS „KOR” „Towarzystwa Kursów Naukowych” powstałego 22.01.1978. R. Bugaj występuje w charakterze osoby zaproszonej oraz słuchacza spotkań organizowanych w ramach TKN w 1979 roku. Sprawę zakończono 1.04.1985, materiały złożono do archiwum Biura “C” MSW pod sygnaturą 53050/II. IPN BU 0222/193 (53050/II).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. “Klan” założona 14.11.1980 przez Wydział III “A” KW MO w Gdańsku pod numerem 37004. Powód rejestracji: "operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Ryszard Bugaj figuruje w notatce służbowej jako delegat I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" oraz koordynator zespołu tematycznego nr 5 Komisji Programowej "Solidarności". Sprawę zakończono 10.11.1983, a materiały złożono do archiwum Wydziału “C” WUSW w Gdańsku pod sygnaturą 185/IV. IPN Gd 003/166 t. 19 (185/IV).
Teczka zawiera akta internowanego. R. Bugaj został internowany 13.12.1981 na podstawie decyzji nr 216 z dnia 12.12.1981 wydanej przez KS MO w Warszawie z powodu "uzasadnionego podejrzenia, że może podjąć działalność skierowaną przeciwko interesom politycznym państwa lub powodującą zakłócenia w funkcjonowaniu gospodarki narodowej". Zwolniony 23.12.1981. Figuruje w "Wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego" pod pozycją 762, osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Białołęce, Jaworzu oraz Darłówku. IPN Sz 264/2 (51), IPN Po 161/1, IPN Gd 149/2 (51).
Teczka kandydata na tajnego współpracownika (kTW) zarejestrowana 14.05.1985 przez Wydział III-1 WUSW w Łodzi pod numerem 50829. R. Bugaj występuje w teczce personalnej jednego z kandydatów na tajnego współpracownika, którego SB próbowała pozyskać w związku z kontaktami z R. Bugajem. Nawiązanie znajomości miało nastąpić w dniu 7.11.1984 podczas wykładu R. Bugaja wygłoszonego w sali teatralnej parafii Ojców Jezuitów pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezusa w Łodzi. Według informacji uzyskanych przez Biuro Studiów MSW kandydat w okresie do lutego 1985 trzykrotnie kontaktował się z R. Bugajem. Po wszczęciu działań operacyjnych w maju 1985 ustalono, że wytypowany kandydat nie posiada możliwości przekazywania informacji dotyczących R. Bugaja. Wobec powyższego SB odstąpiła od pozyskania jego osoby do współpracy. Materiały 18.11.1985 materiały przekazano do archiwum Wydziału "C" WUSW w Łodzi pod sygnaturą 44848/I. IPN Ld 0040/911 (44848/I).
Opracowanie historyczne Biura “C” MSW z 1984 roku. Ww. występuje w „Informatorze o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ >Solidarność< wrzesień-październik 1981”. W 1968 uczestniczył w protestach studenckich za co został usunięty ze studiów. W latach 1977-1980 współpracownik niezależnych wydawnictw. Po utworzeniu NSZZ „Solidarność” członek Komitetu Założycielskiego Związku przy Instytucie Planowania w Warszawie, członek Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”, zastępca kierownika Krajowego Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”. IPN BU 0398/6 (Opracowanie nr 662).
Opracowanie historyczne Biura “B” MSW pt. „Porozumienia Okrągłego Stołu”. Ryszard Bugaj występuje jako uczestnik obrad „Zespołu do spraw gospodarki i polityki społecznej” powołanego w ramach negocjacji prowadzonych pomiędzy władzami PRL, a reprezentantami części „Solidarności” skupionej wobec L. Wałęsy. Obrady prowadzono w okresie 6.02.-5.04.1989 roku. IPN BU 0397/818 (Opracowanie nr 981).
Ww. w latach 1978-1988 został odnotowany w kartotece Biura "B" MSW w związku z kontaktami z osobami bedącymi w zainteresowaniu operacyjnym SB. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
R. Bugaj występuje w kopii notatki z dnia 14.02.1981 nr 233/B w sprawie rozmowy Jacka Kuronia, Jana Lityńskiego, Aliny Pieńkowskiej, Kalinowskiego i Seweryna oraz Adama Michnika dotyczącej oceny sytuacji politycznej w kraju. IPN BU 3384/9.
Ww. występuje w materiałach administracyjnych z lat 1982-1988 Departamentu III MSW - charakterystyki naukowców oraz działaczy "Solidarności". IPN BU 01221/5 (218/3/5).
Ryszard Bugaj otrzymał odmowę wydania paszportu na wyjazd do Wielkiej Brytanii w okresie od 1.05 do 31.05.1972 na podstawie zastrzeżenia wnioskowanego przez Biuro „C” MSW o numerze Z-I-A/72. Zastrzeżenie obejmowało wyjazdy do krajów kapitalistycznych i Jugosławii. W materiałach figuruje również odmowa wydania książeczki żeglarskiej uprawniającej do pływań morskich w 1975 roku. Decyzję anulowano do przeprowadzeniu rozmowy. Otrzymał zastrzeżenie wyjazdów od 18.08.1976 o numerze Z-III-A/76. IPN BU 728/38775 (EAGP/38775).
.