Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Szymon
Nazwisko: Bogacz
Miejsce urodzenia: Przytkowice
Data urodzenia: 07-09-1939
Imię ojca: Szymon
Imię matki: Marcelina
Dodatkowe informacje:

Akta IPN Ka 345/1 - odpisy aktów oskarżenia i wyroków sądowych z lat 1981-1986, przekazane w darze przez Z. Bogacza.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zbigniew Bogacz występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o kryptonimie „Emisariusz” dotyczącej wieloletniej inwigilacji przez SB Kazimierza Świtonia - członka ROPCiO i współzałożyciela Wolnych Związków Zawodowych Górnego Śląska. Operacyjna kontrola K. Świtonia i jego współpracowników była prowadzona przez SB z Wydz. III i Wydz. IV KW MO w Katowicach w latach 1977-1984. IPN Ka 048/916 (II-44073) t. 4.
W dniu 14.12.1981 Zbigniew Bogacz - ówczesny działacz górniczej NSZZ "Solidarność" (m.in. sekretarz Komisji Krajowej Sekcji Górnictwa przy MKZ Jastrzębie) - został objęty śledztwem SB z KW MO w Katowicach w sprawie zorganizowania strajku okupacyjnego w Kopalni Węgla Kamiennego „Piast” w Tychach - trwającego w okresie od 14 do 28 grudnia 1981. To śledztwo o nr RSD-35/81 było prowadzone przez Wydz. Śledczy KW MO w Katowicach pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach. Po zakończeniu ww. strajku Z. Bogacz został aresztowany dnia 29.12.1981, był przesłuchiwany i następnie oskarżony o kierowanie komitetem strajkowym, o nawoływanie do dalszego strajku i rozpowszechnianie „nieprawdziwych informacji”. IPN Ka 029/685 (9296/III, 9296/3).
Występuje w aktach penitencjarnych nr 1/82 - prowadzonych przez Areszt Śledczy w Katowicach w okresie od 2 stycznia do 12 maja 1982. W tym okresie Zbigniew Bogacz był "tymczasowo aresztowany" z nakazu Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach jako przywódca strajku w Kopalni Węgla Kamiennego „Piast” w Tychach w pierwszych tygodniach stanu wojennego (od 14 do 28 grudnia 1981). Zwolniony z aresztu dnia 12.05.1982 - na mocy wyroku Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu, który umorzył postępowanie wobec Z. Bogacza. IPN Ka 34/130 (1/82) t. 1-2.
Akta Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu o nr So. W. 331/82 (z okresu od 16 stycznia 1982 do 12 maja 1982) dotyczą Zbigniewa Bogacza i sprawy strajku zorganizowanego w dniach 14-28 grudnia 1981 na terenie Kopalni Węgla Kamiennego „Piast” w Tychach. Wyrokiem z 12.05.1982 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu, na sesji wyjazdowej w Katowicach, umorzył jednak postępowanie względem Z. Bogacza - oskarżonego o to, że „nie zaniechał działalności w ramach NSZZ >Solidarność< w ten sposób, że działając w tym związku uczestniczył w zorganizowaniu i kierowaniu strajkiem okupacyjnym w podziemiach zmilitaryzowanej KWK >Piast<”. Sąd umorzył postępowanie względem Z. Bogacza jako osoby nie podlegającej orzecznictwu sądów wojskowych za powyższe wykroczenie. Równocześnie Sąd uniewinnił Z. Bogacza od zarzutu rozpowszechniania „fałszywych wiadomości o trwających strajkach we wszystkich zakładach na terenie Polski, a ponadto o represjach czekających górników po wyjeździe na powierzchnię z kopalni, które to wiadomości mogły wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. IPN Wr 101/6427-6430 (So. W. 331/82).
W dniu 29.12.1981 Zbigniew Bogacz został internowany na mocy nakazu komendanta KW MO w Katowicach - nazajutrz po zakończeniu strajku w Kopalni Węgla Kamiennego „Piast” w Tychach. Zwolniony z internowania dnia 30.12.1981. Ponownie internowany w dniu 14.05.1982 na wniosek Wydz. V-2 KW MO w Katowicach jako były organizator i kierownik strajku okupacyjnego w Kopalni „Piast” w Tychach oraz w związku z podejrzeniem "przewodzenia antypaństwowym wystąpieniom”. Internowanie Zbigniewa Bogacza uchylono 11 grudnia 1982. IPN Ka 043/995 (40099/II) t. 1, IPN Ka 0169/313 (40099/2).
Zbigniew Bogacz był internowany od dnia 14.05.1982 w tzw. Ośrodku Odosobnienia (więzieniu) w Zabrzu z powodu „nie zaniechania działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego”. W dniu 3.08.1982 został przewieziony do "Ośrodka Odosobnienia" (Zakładu Karnego) w Grodkowie, a od 16.08.1982 był osadzony w "Ośrodku Odosobnienia" (Zakładzie Karnym) w Uhercach. Zwolniony z tego ostatniego więzienia dnia 15.12.1982, występuje w aktach wytworzonych przez administrację ww. Zakładów Karnych oraz w "Wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego". IPN Rz 57/435, IPN Ka 41/331 (31/82), IPN Po 161/1.
Figuruje na liście osób internowanych z terenu województwa katowickiego w związku z wprowadzeniem stanu wojennego. Ta lista była prowadzona przez KW MO w Katowicach w grudniu 1981 i w roku 1982. IPN Ka 063/155 (234/C) t. 1.
Od dnia 16.12.1982 Z. Bogacz był inwigilowany przez SB z Sekcji V KM MO w Tychach w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. „Sekretarz” nr rej. 51642 - w związku z kierowaniem strajkiem w Kopalni Węgla Kamiennego „Piast” w Tychach oraz ze względu na "wrogi stosunek do PRL". W dniu 9.09.1983 Sprawę tę przekazano do RUSW w Pszczynie. Z kolei od 19.04.1985 prowadzenie SOS krypt. „Sekretarz” przejął Wydz. V-2 WUSW w Katowicach, który w dniu 18.06.1985 dokonał zmiany kategorii tej operacyjnej kontroli na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania. Prowadzenie tej Sprawy zakończono i zdjęto z ewidencji dnia 2.06.1986 z uwagi na wcześniejsze skazanie Z. Bogacza (w dniu 9.04.1986) przez Sąd Rejonowy w Mikołowie na karę 2,5 roku pozbawienia wolności. IPN Ka 043/995 (40099/II) t. 2-3, IPN Ka 0169/313 (40099/2).
W dniu 27.04.1985 Zbigniew Bogacz został objęty śledztwem SB z Wydz. Śledczego WUSW w Katowicach. To śledztwo było prowadzone w związku z dostarczaniem innym osobom na terenie miasta Tychy - w okresie od końca marca 1985 do 25 maja 1985 - matryc i pieczątek służących przygotowaniu ulotek „w celu wywołania niepokoju publicznego”. Po zatrzymaniu w dniu 27.05.1985 Z. Bogacz został "tymczasowo aresztowany". W dniu 20.07.1985 akta śledcze tej sprawy przekazano do Prokuratury Rejonowej w Tychach z wnioskiem o sporządzenie aktu oskarżenia. IPN Ka 029/709 (9625/III).
Wyrokiem Sądu Rejonowego w Mikołowie z dnia 9.04.1986 Zbigniew Bogacz został uznany winnym dostarczania innym osobom na terenie miasta Tychy - w okresie od końca marca 1985 do 25 maja 1985 r. - matryc i pieczątek służących przygotowaniu ulotek „w celu wywołania niepokoju publicznego”. Został skazany na karę 2,5 roku pozbawienia wolności z zaliczeniem na poczet tej kary tzw. tymczasowego aresztowania w okresie od 27.05.1985 do 9.04.1986. Ten wyrok podano do publicznej wiadomości, a Z. Bogacz został obciążony kosztami postępowania w wysokości 8400 zł. W dniu 5.09.1986 Sąd Wojewódzki w Katowicach złagodził orzeczoną karę do półtora roku więzienia. W dniu 2.07.1993 wyrokiem Sądu Najwyższego w Warszawie Z. Bogacz został uniewinniony od zarzutów postawionych mu w roku 1986. IPN Ka 125/3 (III K 751/85) t. 1-6.
W dniu 31.10.1986 Zbigniew Bogacz został objęty operacyjnym rozpracowaniem Wydz. V-2 WUSW w Katowicach po uzyskaniu przez SB informacji o powstaniu "nielegalnej" Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i o wejściu w jej skład Z. Bogacza. Inwigilację prowadzono w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Sekretarz" nr rejestr. 62839. W dniu 30.05.1987 SB przeprowadziła z nim "rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą". Prowadzenie tej sprawy zdjęto z ewidencji dnia 11.12.1987 w związku z wyjazdem Z. Bogacza zagranicę - w dniu 22.06.1987. IPN Ka 043/995 (40099/II) t. 2, IPN Ka 0169/313 (40099/2).
W ewidencyjnych zapisach KW MO w Katowicach znajduje się między innymi zapis z 4.02.1982 o "zastrzeżeniu wyjazdów do wszystkich krajów świata" - wydanym na wniosek Wydz. Śledczego KW MO w Katowicach na okres od 4.02.1982 do odwołania. To zastrzeżenie wyjazdów anulowano dnia 20.10.1984 na podstawie ustawy o amnestii z 21.07.1984. Dokonanie ww. zastrzeżenia odnotowano m.in. w dzienniku rejestracyjnym KW MO w Katowicach pod numerem 48191. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.