Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Adam
Nazwisko: Janas
Miejsce urodzenia: Broszniów-Osada
Data urodzenia: 01-10-1938
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:

Ppl/Sz 03/13, zarządzenie z dn. 28.11.2014 dot. Ryszarda Adama Janasa. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Operacyjna ochrona NSZZ "Solidarność" w Koszalinie, Szczecinku, Kołobrzegu oraz Białogardzie. "Zasadnym kierunkiem pracy operacyjnej nie jest rozpracowanie NSZZ, a ich ochrona przed wpływami grup i elementów antysocjalistycznych. Stanowić to będzie wsparcie dla instancji partyjnych w działalności zapobiegającej deformacji NSZZ oraz przechodzeniem na negatywną destrukcyjną działalność". Ryszard Janas występuje w sprawie jako członek KZ NSZZ "Solidarność" w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno Kartograficznym w Koszalinie, następnie jako przewodniczący Komisji Zakładowej tamże, członek władz regionalnych "Solidarności" województwa koszalińskiego, członek Prezydium Zarządu Regionu "Pobrzeże". IPN Sz 00107/85 (IPN Gd 0023/85,167/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 02.09.1982 zarejestrowany do nr 21008 jako osoba do SOR krypt. "Miot" założonej 26.03.1982 przez Wydz. V KWMO Koszalin na działalność w NSZZ "Solidarność" oraz druk i kolportaż literatury sygnowanej przez NSZZ "Solidarność". 18.04.1983 wyrejestrowany ze sprawy. Materiały dot. wymienionego przekazano do Wydz. II KWMO Koszalin. Materiały dot. SOR krypt. "Miot" złożono 12.09.1986 w archiwum pod nr 5140/II i zmikrofilmowano do nr 5140/2. Akta dot. ww. nie zachowały się. Materiały archiwalne dot. ww. nie zachowały się. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa operacyjna Rozpracowywany w ramach sprawy operacyjnej na fakt działalności w NSZZ "Solidarność" w Koszalinie. "Etatowy pracownik ZR >Pobrzeże< NSZZ Solidarność. Szef Kom.[itetu] Obrony Praw i Godności Człowieka". 02.06.1982 materiały zdjęto z ewidencji i przekazano do archiwum do nr 60/I/S-42, następnie zniszczono za protokołem brakowania akt nr 56/89. Materiały archiwalne sygn. 60/I/S-42 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Od 22.12.1983 kontrolowany w ramach KE krypt. "Senator" założonego przez Wydz. II WUSW Koszalin z powodu prowadzenia "działalności antysocjalistycznej na terenie Koszalina". Materiały dot. wymienionego zdjęto z ewidencji 17.02.1984 i zarchiwizowano pod nr 4685/II, następnie wybrakowano za protokołem nr 63/90 z dnia 19.01.1990. Materiały sygn. 4685/II zniszczono 19.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa operacyjna Rozpracowywany przez WUSW Koszalin w ramach sprawy operacyjnej założonej na "KZ Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Koszalinie". "Był członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ >Solidarność<. Przewod.[niczący] KZ NSZZ w miejscu pracy". 11.06.1985 materiały złożono do archiwum Wydz. "C" WUSW Koszalin pod sygn. 226/II/S-42, następnie zniszczono za protokołem brakowania akt nr 57/89. Materiały archiwalne o sygn. 226/II/S-42 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Od 14.11.1986 kontrolowany w ramach KE krypt. "Żuk" założonego pod nr 25735 przez Wydz. V WUSW w Koszalinie "z powodu podejrzenia o wrogą działalność w strukturach b. >S<". Kontrolę zakończono "z powodu nie stwierdzenia wrogiej działalności". 15.09.1987 materiały złożono w archiwum pod nr 5255/II, następnie połączono z aktami o sygn. 4685/II i całość zniszczono. Materiały archiwalne zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Od 17.02.1989 kontrolowany pod nr 27162 w ramach KE krypt. "Gaźnik" (następnie SOS) z powodu "wrogiej działalności politycznej załogi określonych zakł.[adów] pracy Koszalin". Podstawą założenia sprawy były materiały agenturalne. Sprawę zakończono 19.04.1989. "Materiały włączono do sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. >Pobrzeże< nr ew. 27168" (założonej 20.02.1989 przez Wydz. V WUSW Koszalin). 22.12.1989 materiały zniszczono "we własnym zakresie". Materiały archiwalne zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.