Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Ryszard
Nazwisko: Cholewa
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 07-09-1931
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze dot. nielegalnego przekroczenia granicy polsko-niemieckiej przez Mariana Cholewę i innych. Z zapisów kartotecznych wynika, iż ww. za powyższy czyn został skazany przez Sąd Okręgowy w Głogowie z siedzibą w Nowej Soli na rok więzienia (znak sprawy II 126/49). Karę odbywał w Więzieniach w Międzyrzeczu (04.12.1948-01.04.1949) oraz Szamotułach (02.04.-16.11.1949). Akta o sygn. 2359/III zostały zniszczone za prot. brakowania nr 58 z 10.03.1986. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa agenturalno-śledcza prowadzona w 1951 roku przez Wydz. Śledczy, Wydz. III i IV WUBP we Wrocławiu, dot. przynależności od organizacji "Polska Armia Krajowa". Marian Cholewa występuje jako jej członek. Sprawę złożono w archiwum pod sygn. 279/II, a następnie włączono do akt 12016/III. IPN Wr 039/163 t. 10-12 (10216/III).
Akta śledztwa prowadzonego początkowo przez PUBP w Dzierżoniowie, a następnie przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu o nr. 2347/51, m.in. przeciwko Marianowi Cholewie, dot. przynależności do nielegalnej organizacji pod nazwą "Polska Armia Krajowa", działającej na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Sprawę zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia i jego przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 039/163 t. 1-9 (10216/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad śledztwem prowadzonym przez WUBP we Wrocławiu dot. przynależności m.in. Mariana Cholewy do "nielegalnej organizacji". W dniu 19.10.1951 prokurator wojskowy zatwierdził akt oskarżenia sporządzony przez oficera śledczego WUPB we Wrocławiu i skierował go do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. IPN Wr 155/244 (Pr II 226/51).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z 13.11.1951 Marian Cholewa został uznany winnym m.in. tego, że "w okresie od początku maja 1951 r. do 2 lipca 1951 r. tj. do chwili zatrzymania na terenie Pieszyc, gm. Dzierżoniów był członkiem nielegalnej organizacji Polska Armia Krajowa mającej na celu zmianę przemocą ustroju Państwa Polskiego, przy czym działalność jego przejawiała się w tym, że występując pod ps. >Wilk<" brał udział w zebraniach organizacyjnych i zaopatrywał członków nielegalnej organizacji w broń palną", i skazany na karę łączną 10 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 5 lat wraz z przepadkiem mienia. Sąd Wojewódzki we Wrocławiu Postanowieniem z 28.05.1956 na mocy amnestii złagodził zasądzoną karę więzienia do 5 lat. Z akt wynika, iż ww. karę pozbawienia wolności odbywał w Więzieniu Nr 2 we Wrocławiu, Centralnym Więzieniu w Sztumie (od 10.07.1952), Ośrodku Pracy Więźniów w Piechcinie (od 04.08.1955) oraz Więzieniu w Inowrocławiu (od 12.05.1956), skąd został zwolniony 02.07.1956. Dnia 09.03.1992 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec Mariana Cholewy z dnia 13.11.1951. IPN Wr 21/4668 (Sr 510/51), IPN Wr 400/124.
Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna na Grupę o krypt. "Górale" (nr rej. 2793) prowadzona przez Ref. ds. Bezpieczeństwa KP MO w Dzierżoniowie w okresie 24.09.1958-25.03.1960, dot. "b.aktywnych członków P.A.K" (Polskiej Armii Krajowej), w tym Mariana Cholewy. Prowadzenie sprawy zakończono, gdyż "w trakcie prowadzenia sprawy nie stwierdzono aby figuranci prowadzili wrogą działalność na rzecz PRL". IPN Wr 024/7687 (95881/II).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w 1974 roku. Charakterystyka "nielegalnej organizacji pn. >Polska Armia Krajowa<, działającej na terenie powiatu Dzierżoniów w latach 1949/51". Marian Cholewa występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 049/38 (F-38), IPN BU 0179/38 (Charakterystyka nr 38).
Opracowanie wewnątrzresortowe - faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO w Zielonej Górze w 1974 roku. Charakterystyka dot. przestępstw granicznych. Marian Cholewa w dniu 07.11.1948 wraz z kolegami przekroczył nielegalnie granicę polsko-niemiecką. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Głogowie z siedzibą w Nowej Soli z 06.05.1949 został skazany na rok więzienia. IPN Po 060/119 (162/49) t. 55, 57.
.