Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jarosław
Nazwisko: Ratajczak
Miejsce urodzenia: Leszno
Data urodzenia: 17-09-1955
Imię ojca: Jan
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) o kryptonimie „Pajęczyna” o numerze rejestracyjnym 4944 dotyczy kontroli działaczy Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Lesznie. „Powodem założenia sprawy były negatywne i antysocjalistyczne wypowiedzi oraz działalność członków MKZ-tu”. Jarosław Ratajczak występuje w materiałach w dokumencie przedstawiającym wydarzenia z okresu od 14.12.1981 do 02.11.1982 - „25/26.02.1982 Leszno – ok. 100 sztuk ulotek sprawców zatrzymano m. in. Ratajczak Jarosław”. Sprawa była prowadzona przez Wydz. III „A”/III/V KWMO/WUSW w Lesznie w latach 1980-1989, materiały złożono do archiwum pod sygnaturą 49/IV. IPN Po 0034/30 (49/IV).
Jarosław Ratajczak został objęty postępowaniem prowadzonym przez Wydz. Śledczy KWMO w Lesznie. „W dniu 25.02.1982 r. w Lesznie wspólnie i w porozumieniu z innymi kolportował ulotki sporządzone za pomocą urządzenia powielającego, zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, dotyczące działalności władz w okresie obowiązywania stanu wojennego w PRL”. Skierowano akt oskarżenia do sądu. Materiały złożono do archiwum pod sygnaturą 34/III. IPN Po 033/34 (34/III).
Jarosław Ratajczak został tymczasowo aresztowany 27.02.1982 jako „podejrzany o kolportaż ulotek antypaństwowych.” Areszt uchylono 09.04.1982. Przebywał w Areszcie Śledczym w Lesznie i Poznaniu. IPN Po 89/171 (57678).
Jarosław Ratajczak był figurantem Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie „Odezwa” o numerze rejestracyjnym 5643 prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Lesznie w okresie od 02.03.1982 do 07.07.1982. W/w został włączony do sprawy pod numerem rejestracyjnym 5605. „Podejrzany o przynależność do nieformalnej grupy, która powielała i rozpowszechniała ulotki”. Zakończono „w związku z całkowitym rozpoznaniem i likwidacją powstałego zagrożenia”. Materiały o sygnaturze archiwalnej 402/II zostały komisyjnie zniszczone w dniu 20.01.1990. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu. Wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z 09.04.1982 Jarosław Ratajczak został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem kary na okres 3 lat, karę grzywny i prace społeczne. IPN BU 749/58-60 (S-lot W 34/82).
Akta Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu w sprawie Jarosława Ratajczaka przeciw Wojewódzkiemu Biuru Planowania Przestrzennego w Lesznie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę wskutek wyroku Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z 09.04.1982. Orzeczeniem Terenowej Komisji Odwoławczej do Spraw Pracy w Lesznie z 28.07.1982 uznano wypowiedzenie o pracę z dnia 08.07.1982 za bezskuteczne. Wobec odwołania WBPP do OSPiUS w Poznaniu sprawę rozpoznano ponownie. W związku ze złożeniem wypowiedzenia z pracy przez J. Ratajczaka i cofnięciem odwołania przez WBPP postępowanie odwoławcze umorzono. Sprawę prowadzono w okresie od 21.09.1982 do 25.02.1983. IPN Po 1008/67 (I P 1256/82).
.