Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Cyprian
Nazwisko: Glinka
Miejsce urodzenia: Ostrowice
Data urodzenia: 02-08-1934
Imię ojca: Jan
Imię matki: Gertruda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Agencyjnego Rozpracowania o krypt. "Dunaj" prowadzona w latach 1952-1955, przy współudziale WUBP we Wrocławiu i Lublinie. Sprawa dot. grupy osób działających w "Organizacji Walki Zbrojnej Wojska Polskiego" na terenie woj. wrocławskiego, poznańskiego i lubelskiego. Cyprian Glinka występuje jako członek tejże organizacji. Sprawę zakończono w związku z aresztowaniem i osądzeniem osób podejrzanych o przynależność do ww. organizacji. Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 22020/II. IPN BU 0192/585 t. 1-2 (22020/II), IPN BU 01208/191 (4717/2) mikrofilm.
Sprawa Agencyjnego Rozpracowania o krypt. "Szkoty" prowadzona przez Wydz. III WUBP we Wrocławiu na grupę osób działających w "Organizacji Walki Zbrojnej Wojska Polskiego" w latach 1952-1955, w tym Cypriana Glinkę, zatrzymanego dnia 25.05.1952. Akta sprawy o sygn. arch. 315/II dołączono do akt śledczych. IPN Wr 039/1356 (11596/III) t. 2.
Akta śledcze sprawy prowadzonej przez Wydział Śledczy WUBP we Wrocławiu w roku 1952, wszczętej na podstawie Sprawy Agencyjnego Rozpracowania o krypt. "Szkoty". Śledztwo przeciwko Cyprianowi Glince wszczęto 28.05.1952, a zamknięto 19.07.1952. Sprawę zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia i jego przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Garnizonowej we Wrocławiu. IPN Wr 039/1356 (11596/III) t. 1.
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z 26.08.1952 Cyprian Glinka został uznany winnym tego, iż "w okresie od lutego 1952 do chwili zatrzymania tj. do dnia 25 maja 1952 r. na terenie Wrocławia był czynnym członkiem kontrrewolucyjnej organizacji występującej pod nazwą O.W.Z.W.P , mającej na celu obalenie przemocą demokratycznego ustroju Państwa Polskiego w ramach, której występował pod pseudonimem >Jeleń<, systematycznie wykonywał polecenia przywódcy O.W.Z.W.P. oraz kontaktował się z innymi członkami", i skazany na karę 8 lat pozbawienia wolności, 4 lata utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych oraz przepadek mienia. Na poczet orzeczonej kary więzienia zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 27.05.1952. Postanowieniem o zastosowaniu amnestii z dnia 19.01.1953 Wojskowy Prokurator Rejonowy we Wrocławiu złagodził orzeczoną karę więzienia do 4 lat. Postanowieniem WSR we Wrocławiu z dnia 12.08.1954 zwolniony warunkowo z odbycia reszty kary. Dnia 27.08.1991 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu, na podstawie ustawy z dnia 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec Cypriana Glinki z dnia 26.08.1952. IPN Wr 21/5137 (Sr 511/52).
Akta tymczasowo aresztowanego na podstawie Postanowienia Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu z 27.05.1952 (znak sprawy Pr II 282/52), a następnie skazanego wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z 26.08.1952 Cypriana Glinki, osadzonego kolejno w Więzieniu Nr 1 we Wrocławiu, Więzieniu w Nowogardzie, Więzieniu w Lublinie, oraz w Ośrodku Pracy Więźniów w Wesołej II, zwolnionego 18.08.1954 na mocy Postanowienia WSR z 12.08.1954. IPN Wr 1/442 (W-447).
Opracowanie wewnątrzresortowe pn. "Charakterystyka nr 233" sporządzone w roku 1977 przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu dot. "Organizacji Walki Zbrojnej Wojska Polskiego", której Cyprian Glinka był członkiem. IPN Wr 049/230 (F-233), IPN BU 0179/230 (Charakterystyka Nr 233, p. 207).
.