Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bronisław
Nazwisko: Bienias
Miejsce urodzenia: Żytniów
Data urodzenia: 12-05-1931
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Elżbieta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne WUBP we Wrocławiu dotyczące "nielegalnej organizacji występującej pod nazwą AK", do której należał Bronisław Bienias. Organizacja działała na terenie woj. wrocławskiego. IPN Wr 024/140 (419/II) t. 1, 2, 6.
Akta śledztwa prowadzonego przez PUBP w Trzebnicy w okresie od 21.10. do 13.12.1952, dot. przynależności grupy osób do "kontrrewolucyjnej organizacji pod nazwą >Armia Krajowa<", w tym Bronisława Bieniasa. Sprawę zakończono przesłaniem w dniu 13.12.1952 aktu oskarżenia do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu, w którym ww. postawiono m.in. zarzut, że "od stycznia 1952 r. do 21 października 1952 r. na terenie gm. Skokowa, pow. Trzebnica, usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego, przez to, że był członkiem kontrrewolucyjnej organizacji >Armia Krajowa<, w ramach której składał przysięgę organizacyjną werbował dalszych członków i kontaktował się z innymi członkami tejże organizacji". IPN Wr 039/3917 (14369/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu (Pr II 712/52) nad śledztwem prowadzonym przez PUBP Trzebnica dot. przynależności grupy osób, w tym Bronisława Bieniasa, do "kontrrewolucyjnej organizacji pod nazwą >Armia Krajowa<". Dnia 22.10.1952 wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu ww. Sprawę zakończono przesłaniem w dniu 20.12.1952 aktu oskarżenia do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. IPN Wr 155/115 (Pr II 712/52).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 09.01.1953 Bronisław Bienias został uznany winnym tego, iż "od stycznia 1952 r. do dnia 21 października 1952 r. na terenie Strupiny pow. Trzebnica usiłował przemocą zmienić ustrój Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, przez to, że był członkiem kontrrewolucyjnej organizacji >Armia Krajowa<", oraz "w związku z działalnością na szkodę Państwa Polskiego" przyjął od osoby działającej "w interesie obcej organizacji obietnicę korzyści majątkowej-pieniędzy", i skazany na karę łączną 10 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 4 lata wraz z przepadkiem mienia. Na poczet orzeczonych kar ww. zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 21.10.1952. Najwyższy Sąd Wojskowy w dniu 05.02.1953, uwzględniając skargę rewizyjną, uchylił wyrok WSR w części dot. przyjęcia korzyści majątkowej, uchylając karę łączną. Pozostała część, za którą Bronisław Bienias został skazany na 8 lat więzienia i utratę praw na 3 lata, została utrzymana w mocy. Na mocy amnestii w dniu 14.09.1953 wyrok więzienia złagodzono do 5 lat i 4 miesięcy. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 31.08.1955 (sygn. IV A.Kow. 86/55) zwolniony tymczasowo z reszty odbywania kary więzienia. Z akt wynika, iż ww. karę pozbawienia wolności odbywał w Więzieniach Nr 2 i 1 we Wrocławiu, Więzieniu w Koronowie (od 12.07.1953) oraz Ośrodku Pracy Więźniów (od 24.12.1953), skąd został zwolniony 06.09.1955. Dnia 31.01.1992 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec Bronisława Bieniasa z dnia 09.01.1953. IPN Wr 21/5360 (Sr 824/52), IPN Wr 400/231.
Sprawa Operacyjnej Obserwacji (SOO) o krypt. "Pentagon", nr rej. 1828 (11.10.1962 przerejestrowana z nr. 843), prowadzona w okresie 19.02.1962-04.06.1963 przez KP MO w Trzebnicy dot. byłych członków nielegalnej organizacji pod nazwą "Armia Krajowa" działającej na terenie pow. trzebnickiego w latach 1950-1952, w tym Bolesława Bieniasa. IPN Wr 024/7956 (97095/II).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO Wrocław w roku 1975. Charakterystyka "nielegalnej organizacji p.n. >Armia Krajowa< o zabarwieniu kontrrewolucyjnym, działającej na terenie woj. wrocławskiego w okresie 1949/52", której ww. był członkiem. IPN Wr 049/127 (F-128).
.