Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Famulski
Miejsce urodzenia: Paryż
Data urodzenia: 09-04-1934
Kraj urodzenia: Francja
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:

W dniu 28.05.1953 Wojskiwy Sąd Rejonowy we Wrocławiu zastosował wobec Henryka Famulskiego amnestię, skaracając wyrok do 3 lat i 4 miesięcy pozbawiania wolności.

W dniu 26.05.1954 wystosowano postanowienie Wojskowego Sądu Rejonowego we Wroclawiu dzięki, któremu Henryk Famulski został warunkowo zwolniony.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały szczątkowe Sprawy Wstępno-Agencyjnego Rozpracowania o krypt. "Bojówka" założonej przez Wydz. II i V WUBP we Wrocławiu w celu rozpracowania członków nielegalnej organizacji pn. "Szturmówka", działającej w latach 1951-1952 na terenie Świdnicy, w tym Henryka Famulskiego. IPN Wr 024/1779 t. 2 i 4 (31640/II).
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu dot. nielegalnej organizacji pn. "Szturmówka", działającej w Świdnicy w latach 1951-1952. Henryk Famluski występuje jako członek ww. organizacji. Sprawę zakończono sporządzeniem w dniu 10.10.1952 aktu oskarżenia i przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 039/4763 (15274/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad śledztwem prowadzonym przez WUBP we Wrocławiu, przy udziale PUBP w Świdnicy dot. przynależności m.in. Henryka Famulskiego do "nielegalnej organizacji". W dniu 16.02.1952 prokurator wojskowy zatwierdził akt oskarżenia, sporządzony przez oficera śledczego WUBP we Wrocławiu i skierował go do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. IPN Wr 155/577 t. 1 (Pr II 246/52).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 09.01.1953 Henryk Famulski został uznany winnym tego, że w okresie od początku marca 1952 do dnia 28 kwietnia 1952, t.j. do chwili aresztowania na terenie Świdnicy usiłował przemocą zmienić ustrój Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, przez to, że był członkiem kontrrewolucyjnej organizacji i skazany na 5 lat pozbawiania wolności i utratę praw publicznych i honorowych praw obywatelskich na okres 2 lat wraz z przepadkiem mienia. Na poczet orzeczonej kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania. W dniu 28.05.1953 WSR we Wrocławiu wydał Postanowienie o zastosowaniu amnestii i złagodził karę więzienia o 1/3, tj. do 3 lat i 4 miesięcy, a w dniu 28.05.1954 wydał Postanowienie o warunkowym zwolnieniu Henryka Famulskiego z reszty odbycia reszty kary. Ww. karę pozbawienia wolności odbywał w Więzieniu Nr 2 we Wrocławiu, Ośrodku Pracy w Jaroszowie (od 16.04.1953), Więzieniu w Sosnowcu-Radosze (od 17.10.1953), Ośrodku Pracy Więźniów Jaworznie (od 23.10.1953), skąd został zwolniony 30.05.1954. Dnia 14.11.1994 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec Henryka Famulskiego z dnia 09.01.1953. IPN Wr 21/5350 (Sr 813/52), IPN Wr 400/1164.
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad wykonaniem kary orzeczonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu (znak sprawy Sr 813/52) w stosunku do Henryka Famulskiego. IPN Wr 155/577 t. 5 (W-237/53, Pr II 246/52).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w roku 1977. Charakterystyka "reakcyjnej organizacji o nazwie >Szturmówka<, działającej na terenie m. Świdnica w 1951/52". Henryk Famulski występuje jako jej członek. IPN Wr 049/299 (F-288).
.