Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Feliks Mieczysław
Nazwisko: Malinowski
Miejsce urodzenia: Jabłonna
Data urodzenia: 19-11-1904
Imię ojca: Józef
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W materiałach Sprawy Obserwacji Operacyjnej krypt. „Kapelan” znajdują się dokumenty świadczące o inwigilacji w latach 1947-1960 ks. Feliksa Malinowskiego, proboszcza parafii w Winnicy (pow. pułtuski), pełniącego posługę także w Smogorzewie i Pokrzywnicy. Są to doniesienia agenturalne, protokoły przesłuchania świadków, raporty i notatki służbowe funkcjonariuszy i inne dokumenty. Wśród nich oświadczenie z 11.02.1950 podpisane przez ks. Malinowskiego, że „przyjmuje do wiadomości ostrzeżenie władz państwowych, że osoby winne nieposzanowania zarządzeń Rządu w sprawie «Caritasu» będą pociągnięte do odpowiedzialności za zakłócenie obowiązującego porządku prawnego i poniosą konsekwencje przewidziane prawem” i że dotyczy to również „publicznego ogłaszania niezgodnego z ustawodawstwem obowiązującym oświadczenia episkopatu w sprawie likwidacji «Caritasu»”. Na kartach sprawdzeniowych E-15 z 3.03.1950 odnotowano, że był inwigilowany przez PUBP w Pułtusku w sprawie nr MF 69/48 (założonej 26.01.1948) za „wrogie wypowiedzi na kazaniach przeciw rządowi”. Wg karty E-15 z 16.01.1952 był objęty sprawą PUBP w Pułtusku nr 104/52/4 (założoną 10.01.1952) i znajdował się w zainteresowaniu operacyjnym Wydz. II i Wydz. V WUBP w Warszawie do sprawy nr MF 02867/48. W 1950 i 1952 roku występuje jako „kandydat na werbunek”. W „charakterystyce” z 25.03.1953 stwierdzono, że jest wrogo nastawiony „do obecnej rzeczywistości”, podejrzany jest o „wrogie” wypowiedzi i utrzymuje „ścisłe kontakty z kułactwem gm. Winnica”. W grudniu 1959 odnotowano, że ks. Malinowski został wicedziekanem dekanatu pułtuskiego i pełni funkcję „wizytatora szkół podstawowych na terenie pow. Pułtusk”. W czerwcu 1960 ukarany przez kolegium w Pułtusku grzywną 150 zł za brak zameldowania 2 księży, którzy prowadząc misje w Winnicy i Smogorzewie mieszkali przez 10 dni u niego na plebanii. Od lutego 1961 inwigilacja ks. Malinowskiego była prowadzona w ramach Sprawy Obserwacji Operacyjnej. IPN BU 0904/97 (63716/II), s. 26-111.
Ksiądz Feliks Malinowski, proboszcz parafii w Winnicy (pow. pułtuski), 28.02.1961 został objęty Sprawą Obserwacji Operacyjnej (SOO) bez kryptonimu, prowadzoną przez Referat ds. Bezpieczeństwa KPMO w Pułtusku, zarejestrowaną 14.03.1961 w Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod nr. 431. Powodem objęcia inwigilacją było podejrzenie, że ze względu na „intensywną działalność duszpasterską i wpływy wśród wiernych” może „wzmóc swą wrogą działalność skierowaną przeciwko PRL”. Odnotowano, że po usunięciu nauczania religii ze szkół zaktywizował pracę wśród młodzieży szkolnej i „jak żaden ksiądz” aktywnie rozpoczął organizowanie punktów katechetycznych. W materiałach sprawy dokumenty z inwigilacji ks. Malinowskiego z lat 1947-1960. W kwietniu 1961 odnotowano jego udział w wyborach do sejmu PRL i rad narodowych. Sprawa 21.10.1961 otrzymała krypt. „Kapelan” i następnie 8.11.1962 została zarejestrowana w Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod nr. 1541. W aktach zachowane „karty rejestracyjne” 7 punktów katechetycznych w parafii winnickiej i zezwolenia Powiatowej Rady Narodowej w Pułtusku na przeprowadzanie procesji i innych obrzędów religijnych. Sprawa zakończona 5.10.1964, ponieważ wedle instrukcji dyrektora Dep. IV MSW nr 002/63 z 6.07.1963 inwigilacja duchownych miała być prowadzona w ramach teczek ewidencji operacyjnej na księdza (TEOK). We wniosku o zakończenie sprawy wspomniano, że została założona „na podstawie materiałów operacyjnych mówiących o jego wrogiej postawie do PRL i nie przestrzeganie obowiązujących norm tolerancji religijnej”. W sprawie wykorzystywano agenturę. Część materiałów z SOO krypt. „Kapelan” już 27.12.1963 została włączona do TEOK nr 19466. Akta sprawy złożone 13.10.1964 w archiwum Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod sygn. 63716/II, zostały przekazane 14.10.1976 do archiwum Wydz. „C” KWMO w Ciechanowie, gdzie otrzymały sygn. 121/II. IPN BU 0904/97 (63716/II), mikrofilm IPN BU 01329/97 (121/2).
Feliks Malinowski jako ksiądz katolicki i proboszcz w Winnicy (pow. pułtuski) został objęty inwigilacją w ramach Teczki Ewidencji Operacyjnej na Księdza (TEOK) zarejestrowanej 18.12.1963 w Biurze „C” MSW przez Referat ds. Bezpieczeństwa KPMO w Pułtusku pod nr. 19466. Od 1975 roku inwigilacją ks. Malinowskiego zajmował się nowoutworzony Wydz. IV KWMO w Ciechanowie, który prowadził ją do jego śmierci czyli do 7.02.1977. Materiały złożone 4.04.1977 w archiwum Wydz. „C” KWMO w Ciechanowie pod sygn. 189/II zostały zniszczone 15.09.1989 (protokół brakowania nr 002/89). W dzienniku archiwalnym odnotowano, że w pogrzebie ks. Malinowskiego wziął udział biskup Jan Wosiński, sufragan płocki. Materiały o sygn. 189/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.