Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ireneusz Kazimierz
Nazwisko: Serek
Miejsce urodzenia: Skierniewice
Data urodzenia: 04-03-1955
Imię ojca: Jarosław
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ireneusz Serek został wymieniony w materiałach dot. Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Konspiratorzy”, nr rej. 47037, prowadzonej od 01.03.1983 przez Wydział V KW MO w Łodzi, następnie 07.05.1983 przekwalifikowanej na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). SB inwigilowała osoby podejrzane o utworzenie grupy antysocjalistycznej zrzeszonej w nielegalnym związku – Polskie Stronnictwo Pracy oraz o druk i kolportaż biuletynu programowego PSP „Reduta”. I. Serek był rozpracowywany jako jeden z członków związku. W dniu 24.05.1988 sprawę zdjęto z ewidencji i złożono w Wydziale „C” WUSW w Łodzi pod sygn. 07457/II, następnie 25.11.1988 wykonano mikrofilm. Materiały o sygn. 07457/II zniszczono za protokołem brakowania nr 1004/89 poz. 76. Mikrofilmu nie odnaleziono. Wpis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych oraz akt administracyjnych zawierających meldunki operacyjne Wydziału V KW MO w Łodzi. Materiały o sygn. 07457/II zniszczono. Wpis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych oraz akt adm. IPN Ld pf 88/3 t. 2, 4 (2891/XA).
Ireneusz Serek w dniu 29.04.1983 został zarejestrowany pod nr. 47304 przez Wydział V KW MO w Łodzi w kategorii OZ (osoba zastrzeżona/zabezpieczona), rejestrację zakończono 06.12.1985. Brak informacji o powodzie rejestracji, ale ten numer pojawia się w meldunkach operacyjnych Wydziału V KW MO w Łodzi w sprawie dot. SOR krypt. „Konspiratorzy”. Materiałów brak. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa nr RSD 6/83 prowadzonego przez Wydział Śledczy KW MO w Łodzi oraz Prokuraturę Wojewódzką w Łodzi (II. Ds. 26/83) w okresie 04.05.1983 - 30.07.1983. Dnia 06.05.1983 Ireneuszowi Serkowi zostały przedstawione zarzuty o to, że w okresie od połowy grudnia 1982 do 04.05.1983 brał udział w nielegalnym związku Polskie Stronnictwo Pracy, w ramach którego m.in. uczestniczył w druku i kolportażu biuletyny „Reduta”. Na wniosek prokuratora 06.05.1983 został zastosowany wobec niego środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego. Został osadzony w Areszcie Śledczym przy ul. Smutnej. W trakcie trwania śledztwa był wielokrotnie przesłuchiwany. W dniu 30.06.1983 prokuratura uzupełniła zarzuty, oskarżając Ireneusza Serka o kolportaż ulotek „Solidarności Walczącej”. 26.07.1983 areszt został uchylony na mocy amnestii. Wiceprokurator złożył 30.07.1983 wniosek do sądu o umorzenie śledztwa na mocy amnestii z dnia 21.07.1983. Postanowieniem z dnia 16.08.1983 Sąd Rejonowy dla Dzielnicy Łódź-Polesie przychylił się do wniosku i umorzył postępowanie wobec Ireneusza Serka. Po rewizji (RN.VI.630/81/92) wniesionej przez Prokuratora Generalnego RP, Sąd Najwyższy-Izba Karna wyrokiem (III KRN 227/92) z dnia 15.01.1993 uchylił zaskarżone postanowienie z 16.08.1983 i umorzył postępowanie karne wobec Ireneusza Serka. IPN Ld pf 15/281 (1356/III), IPN BU 726/2, IPN BU 3665/438 (III KRN 227/92, 98/214).
Materiały operacyjne Wydziału Śledczego KW MO/WUSW w Łodzi dotyczące osób osadzonych w aresztach śledczych i zakładach karnych na terenie województwa łódzkiego, które skorzystały z aktu łaski oraz amnestii z roku 1983. W aktach znajduje się szyfrogram z dnia 17.08.1983 przesłany przez zastępcę naczelnika Wydziału Śledczego WUSW w Łodzi do Wydziału Inspekcji Biura Śledczego MSW zawierający „Meldunek o wyroku” w śledztwie nr RSD 6/83 prowadzonym przeciwko Ireneuszowi Serkowi. IPN Ld Pf 86/27 t. 2 (1399/III).
Materiały administracyjne. Ireneusz Serek został wymieniony w opracowaniu z dnia 30.06.1987 przygotowanym przez Sekcję II Wydziału „C” WUSW w Łodzi, opisującego struktury, skład i działalność łódzkiej organizacji - Polskiego Stronnictwa Pracy, zamieszczonym w „Informatorze o nielegalnych organizacjach i ugrupowaniach prowadzących antypaństwową i antysocjalistyczną działalność w Polsce w latach 1944-1985” Biura „C” MSW z roku 1987. IPN BU 0326/558 t. 2 (P.S. 87/2 t. 2).
W aktach paszportowych Ireneusza Serka zachowała się informacja o wniesieniu zabezpieczenia wyjazdów zagranicznych nr „Zab”-124/83. Dodatkowo do akt włączone zostało pismo z dnia 27.04.1983 przesłane przez naczelnika Wydziału V KW MO w Łodzi do naczelnika Wydziału Paszportowego KW MO w Łodzi w sprawie wniesienia zastrzeżenia na wyjazdy za granicę w związku z tym, że Ireneusz Serek znalazł się w zainteresowaniu operacyjnym jednostki. Brak bliższych danych o okresie trwania zabezpieczenia. IPN Ld 533/160652 (EALD 160652).
.