Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan
Nazwisko: Płoski
Miejsce urodzenia: Łanięta
Data urodzenia: 08-06-1921
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ksiądz Stefan Płoski, wikary parafii w Makowie Mazowieckim, został objęty od 16.11.1960 Sprawą Operacyjnej Obserwacji (SOO) prowadzoną przez Referat ds. Bezpieczeństwa KPMO w Makowie Maz., zarejestrowaną 18.11.1960 w Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod nr. 180. Powodem rozpoczęcia inwigilacji była ocena SB, że jako makowski wikary (od roku 1958) „dał się poznać jako nieprzychylnie nastawiony do Polski Ludowej, a w swojej pracy duszpasterskiej nieprzestrzegający obowiązujących przepisów”. Zaliczony przy tym do grupy „reakcyjnego kleru katolickiego”. W zainteresowaniu operacyjnym znalazł się w styczniu 1960, kiedy podczas wizyt duszpasterskich (czyli tzw. kolędy) odwiedzał także członków PZPR i namawiał ich do praktyk religijnych, a w kazaniach „omawiał rzekomą walkę z religią”. Odnotowano również, że „wykazał dużą aktywność” w staraniach o pozwolenie na naukę religii w miejscowej szkole podstawowej – władze oświatowe nie wydały na to zgody, a przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej w Makowie Maz. ostrzegł o „ewentualnych skutkach dalszej tego rodzaju działalności”. Sprawa została przekazana do dalszego prowadzania przez KPMO w Sierpcu z racji przeniesienia ks. Płoskiego do Lutocina. SOO nr 500 zdjęto z ewidencji 17.10.1961. IPN BU 0904/103 (63713/II).
Ksiądz Stefan Płoski po objęciu w październiku 1961 funkcji administratora parafii w Lutocinie (pow. żuromiński) został zarejestrowany 5.12.1961 przez Referat ds. Bezpieczeństwa KPMO w Sierpcu w Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod nr. 500 do Sprawy Operacyjnej Obserwacji (bez krypt.). Władze administracyjne nie pozwalały mu na objęcie urzędu proboszcza. Sprawa została przejęta z KPMO w Makowie Maz. Inwigilacja była kontynuowana, ponieważ wg SB ks. Płoski „na tutejszym terenie nie zmienił on swego stosunku i w dalszym ciągu prowadzi on swą wrogą fanatyczną robotę”. Zadaniem prowadzących sprawę było dokumentowanie działań, za które ksiądz mógł być ukarany administracyjnie („nielegalne” zbiórki pieniężne, budowy, remonty, nauczanie religii). W notatce z 18.09.1962 funkcjonariusz SB stwierdził: „Podobnie jak w innych sprawach tego typu dążymy do skłócenia go przede wszystkim z najbliższym otoczeniem jak służba kościelna, społeczeństwem oraz osobami duchownymi”. Sprawa została przerejestrowana 28.09.1962 na nr. 433 i otrzymała krypt. „Ostry”, w jej prowadzeniu wykorzystana była agentura i perlustracja korespondencji. prawa została zakończona 1.10.1964, ponieważ wedle zarządzenie ministra spraw wewnętrznych nr 00114/63 z 6.07.1963 inwigilacja duchownych miała być prowadzona w ramach teczek ewidencji operacyjnej na księdza (TEOK). Część materiałów z SOO krypt. „Ostry” już 17.01.1964 została włączona do TEOK nr 21184. Akta złożone 23.10.1964 w archiwum Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod sygn. 63713/II, zostały przekazane 14.10.1976 do archiwum Wydz. „C” KWMO w Ciechanowie, gdzie otrzymały sygn. 127/II. IPN BU 0904/103 (63713/II).
Stefan Płoski jako ksiądz katolicki, administrator parafii w Lutocinie (pow. żuromiński), został objęty inwigilacją w ramach Teczki Ewidencji Operacyjnej na Księdza (TEOK) zarejestrowanej 28.12.1963 w Biurze „C” MSW przez Referat ds. Bezpieczeństwa KPMO w Sierpcu pod nr. 21184. W czasie rejestrowania sprawy odnotowano w kartotece jako „wystąpienia negatywne”, że „nakłaniał członków partii do uczęszczania do kościoła, komentował na kazaniach ustawę o przerywaniu ciąży i zniesieniu w szkołach nauki religii”. Od kwietnia 1969 prowadzenie sprawy przejął Referat ds. SB KPMO w Żurominie. W kartotece notowano rozmowy ostrzegawcze z ks. Płoskim przeprowadzane z różnych powodów: 7.11.1969 z przewodniczącym Powiatowej Rady Narodowej w Żurominie, 5.12.1969 z funkcjonariuszami SB i 18.04.1970 z pracownikiem Urzędu ds. Wyznań. Od 1975 roku inwigilację prowadził nowo utworzony Wydz. IV KWMO w Ciechanowie. Odnotowano 5.10.1978, że „aktywne zainteresowanie zostało zakończone, ponieważ nie przejawia wrogiej działalności”. Po objęciu we wrześniu 1980 funkcji proboszcza w Goworowie prowadzenie TEOK przejął Wydz. IV KWMO w Ostrołęce, który zakończył inwigilację 23.03.1988 po śmierci ks. Płoskiego. Materiały sprawy złożone w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Ostrołęce pod sygn. 652/II zostały zniszczone 23.10.1989 (protokół brakowania nr 7/89). Materiały o sygn. 652/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.