Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Urban
Miejsce urodzenia: Więcków-Garwolin
Data urodzenia: 26-11-1929
Imię ojca: Józef
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa PUBP Kłodzko prowadzonego w latach 1950-1951 przeciwko m.in. Marianowi Urbanowi dot. "przynależności do nielegalnej organizacji >Sosna<". Sprawę zakończono sporządzeniem w dniu 04.11.1952 aktu oskarżenia i przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. Ww. został oskarżony o to, że "w okresie czasu od dnia 23. do 30 października 1950 r. w Nowej Rudzie pow. Kłodzko, był członkiem nieleg.[alnej] org.[anizacji] pod krypt.[onimem] >Sosna<, mającej na celu usunięcie przemocą ustanowionych Organów Władzy Zwierzchniej Narodu i zagarnięcia ich władzy oraz zmianę ustroju Państwa Polskiego". Sprawę nadzorowała Wojskowa Prokuratura Rejonowa we Wrocławiu, która 23.02.1951 skierowała akt oskarżenia do Wojskowego Sądu Rejonowego. IPN Wr 039/7425 t. 1 (18516/III).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 15.03.1951 Marian Urban został uznany winnym tego, iż "od dnia 23 do 30 października 1950 r. na terenie Nowej Rudy pow. Kłodzko należał do związku zbrodniczego pod kryptonimem >Sosna< mającego na celu zmianę przemocą ustroju Państwa Polskiego biorąc udział w jego zebraniach (...) na których omawiano kwestie dotyczące przestępczej działalności (...)", i skazany na karę 5 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 1 roku oraz przepadek całego mienia. Na poczet orzeczonej kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 20.11.1950. Dnia 29.05.1951 Sąd Najwyższy w Warszawie na zasadzie ustawy o amnestii złagodził orzeczoną karę więzienia do 3 lat. Postanowieniem o zastosowaniu amnestii z dnia 03.02.1953 Wojskowy Prokurator Rejonowy we Wrocławiu złagodził karę więzienia wymierzoną Marianowi Urbanowi o połowę, tj. do 20.05.1952 i zarządził jego natychmiastowe zwolnienie. Z akt wynika, iż ww. karę pozbawienia wolności odbywał w Więzieniu w Kłodzku i Warszawie, skąd został zwolniony 10.02.1953. Dnia 29.01.1992 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec Mariana Urbana z dnia 15.03.1951. IPN Wr 21/4412 (Sr 120/5), IPN Wr 400/252.
"Karty i ankiety na czyn członków organizacji bez nazwy z terenu pow. Biskupiec". Marian Urban występuje jako osoba, która dnia 4 listopada 1956 obrzuciła cegłami pomnik Armii Czerwonej. Podczas zatrzymania znieważył funkcjonariusza MO. Z zapisów ewidencyjnych wynika, iż dnia 06.11.1956 został aresztowany na mocy Postanowienia Prokuratury Powiatowej w Biskupcu i osadzony 08.11.1956 w Centralnym Więzieniu w Olsztynie. Zwolniony 13.02.1957. IPN Bi 065/155 t. 2 (934/IV).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO Wrocław w roku 1977. Charakterystyka "reakcyjnej organizacji młodzieżowej pn. >Sosna< działającej na terenie b. powiatu kłodzkiego w 1950", której członkiem był Marian Urban. IPN Wr 049/215 (F-217).
.