Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Brunon
Nazwisko: Baranowski
Miejsce urodzenia: Smażyno
Data urodzenia: 04-04-1953
Imię ojca: Brunon
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem powstał na mocy zarządzenia nr 0232 szefa POW z 26.10.1982, i funkcjonował w okresie od 5.11.1982 do 9.02.1983. Był jednym z kilku powołanych w ramach akcji „Jesień 82” (podobne działały m.in. w Czerwonym Borze i Trzebiatowie). Umieszczeni w nich zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie około 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania ustawy o związkach zawodowych, delegalizującej „Solidarność”.
Oficjalnym powodem rozlokowania 305 osób na poligonie 9 Pomorskiego Pułku Pontonowego w Chełmnie, były szkolenia dla podoficerów i szeregowych rezerwy. Wśród powołanych znalazło się jednak kilkanaście osób bez przysięgi wojskowej lub chorych. Skoszarowani w Chełmnie „żołnierze” nie otrzymali też broni.
Obóz polowy wybudowano na wale wiślanym (poza obszarem jednostki), pilnowanym przez WSW. Przetrzymywani prowadzili szereg prac ziemnych, w tym budowę mostu pontonowego na Wiśle. Formą represji były również warunki bytowe (niedogrzane namioty, brak opieki lekarskiej, prawa do widzeń, cenzura korespondencji, bicie, dodatkowe kary więzienia).
Umieszczeni w obozie protestowali, podejmując głodówki, prowadząc pikiety, a także ucieczki. Więzionym udało się również postawić na terenie obozu krzyż. Było to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę prowadzoną w Chełmnie przez oficerów polityczno-wychowawczych intensywną indoktrynację.
Bibliografia:
- Chinciński T., Ekstrema w obozie, „BIPN” 2006, nr 11-12, s. 53–58.
- Lisiecki K., Panek T., Wabik W., Gdańsk w stanie wojennym 1981–1983, Gdańsk 2013.
- Pawłowski P., Trzystu z Kępy Panieńskiej. Monografia wojskowego obozu internowania dla działaczy „Solidarności” na poligonie wodnym w Chełmnie (5 listopada 1982–2 lutego 1983), Koszalin 2008.
- Polak W., Czas ludzi niepokornych, Toruń 2003.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Akta zawierają m.in. arkusz ewidencyjny osoby podlegającej internowaniu dotyczący Brunona Baranowskiego sporządzony 6.05.1982 przez Wydz. V KWMO w Gdańsku zawierający charakterystykę ww.: członek komisji wydziałowej NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej im. Lenina, uczestnik grupy ochraniającej halę Olivia w Gdańsku podczas Zjazdu NSZZ "Solidarność", aktywny uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina po ogłoszeniu stanu wojennego, wspólnie z innymi pracownikami stoczni organizował kolportaż ulotek, był jednym z organizatorów manifestacji zaplanowanej na 13.02.1982, w związku z tym Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni wobec ww. prowadziła śledztwo. Ww. figuruje w >wykazie osób przewidzianych do internowania<. Część materiałów operacyjnych krypt. "Gotowość" o sygn. 911/19 t. 1 dotyczących ww. zniszczono 24.08.1989 zgodnie z protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/10 t. 1 cz. 1; IPN Gd 340/2 t. 1; IPN Gd 0207/11 (156/11,911/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 3.03.1982 zarejestrowany pod nr 42713 do SOR krypt. "Jagoda" nr rej. 42350 prowadzonej od 10.02.1982 do 8.05.1982 przez Wydz. V KWMO w Gdańsku. 08.11.1983 zarejestrowany pod tym samym numerem do SOR krypt. "Kompania" nr rej. 45172 prowadzonej w okresie od 30.08.1982 do 21.09.1989 przez Wydz. V KWMO/WUSW w Gdańsku. Materiały dotyczące SOR krypt. "Kompania" zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i ZSKO.
Akta śledcze Ww. objęty śledztwem w sprawie nieodstąpienia od działalności w czasie trwania stanu wojennego w zawieszonym NSZZ "Solidarność" poprzez sporządzanie w celu rozpowszechniania apelu nawołującego do podjęcia 13.02.1982 akcji protestacyjnej przeciwko stanowi wojennemu. 10.02.1982 ww. został zatrzymany. Dokonano przeszukania osobistego i mieszkania ww. Śledztwo umorzono 8.05.1982. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 8302/III zniszczono zgodnie z protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 8302/III brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie śledztwa wszczętego 12.02.1982 i prowadzonego przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku pod nr RSD-35/82. Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 12.02.1982 tymczasowo aresztowany. Akta postępowania dotyczące m.in. ww. postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 8.03.1982 przekazano wg. właściwości do dalszego prowadzenia Prokuraturze Rejonowej w Gdańsku (4 Ds.42/82). Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku z 6.05.1982 wobec ww. uchylono tymczasowe aresztowanie. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 8.05.1982 śledztwo umorzono ze względu na brak dostatecznych dowodów popełnienia zarzucanego ww. przestępstwa. IPN Gd 59/7 t. 1-3
Akta prokuratorskie B. Baranowski 13.02.1982 złożył zażalenie na postanowienie prokuratora o prowadzeniu sprawy Pm.Śl.II-47/82 w trybie doraźnym wnosząc o uchylenie tego postanowienia. 20.02.1982 Naczelna Prokuratura Wojskowa w Warszawie postanowiła nie uwzględnić zażalenia na postanowienie prokuratora o prowadzeniu sprawy w trybie doraźnym. IPN BU 551/67
Akta tymczasowo aresztowanego Tymczasowo aresztowany 12.02.1982 postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni w związku z postępowaniem Pm.Śl.II-47/82 i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku z 6.05.1982 wobec ww. uchylono tymczasowe aresztowanie. Zwolniony z aresztu 7.05.1982. IPN Gd 161/14 (38/421)
Akta internowanego 7.05.1982 zwolniony z tymczasowego aresztowania i internowany do Ośrodka Odosobnienia w Iławie na mocy decyzji nr 660 z 7.05.1982 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku ponieważ "ze względu na dotychczasowe zachowanie się, zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż przebywając na wolności nie będzie przestrzegał porządku prawnego". 23.06.1982 ww. został przeniesiony do Zakłady Karnego w Kwidzynie. Decyzją nr 306 z 14.08.1982 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku wobec ww. uchylono internowanie. Zwolniony 21.08.1982. IPN Gd 162/116 (114/8/82)
Akta administracyjne Figuruje w Księdze ewidencji żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia do wojskowego obozu internowania (JW 1636) na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem. Powołany 5.11.1982, przydzielony do kompanii inżynieryjno-drogowej. Zwolniony 19.11.1982. IPN By 674/7
Akta operacyjne Akta z meldunkami dziennymi dotyczącymi osób internowanych. Brunon Baranowski, uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej po wprowadzeniu stanu wojennego, kolporter nielegalnych materiałów, został internowany 7.05.1982 w OO. w Iławie. IPN Gd 0046/365/4 (918/4)
Dokumentacja ewidencyjna Obserwowany pod pseud. "Borys" na zlecenie Wydz. V WUSW w Gdańsku. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.