Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eugeniusz
Nazwisko: Białobrzeski
Miejsce urodzenia: Żebry-Żabin
Data urodzenia: 04-02-1930
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa (Sb.IV.36/55) prowadzone od 10.09.1955 do 21.12.1955 przez Wydz. Śledczy WUds.BP w Olsztynie. Sprawa dotyczyła niepodległościowej organizacji podziemnej "Związek Młodych Patriotów” założonej w Pasłęku w 1953 roku na bazie zlikwidowanej organizacji "Związek Skautów Polski Walczącej”. Celem organizacji było wydawanie i kolportaż ulotek oraz gromadzenie broni. Organizacja składała się z uczniów szkoły ogólnokształcącej. W trakcie śledztwa ustalono, że Eugeniusz Białobrzeski pseud. "Józef”, "Loyola” od września 1953 do 09.09.1955 na terenie Pasłęka utworzył i kierował ww. organizacją. Ukrywał się przed organami bezpieczeństwa państwa od kwietnia 1954. Poszukiwany w ramach sprawy śledczo-poszukiwawczej krypt."Plakat” prowadzonej od 21.05.1954 do przez Wydz. V i Wydz. III WUBP w Olsztynie. Dalsze poszukiwania Eugeniusza Białobrzeskiego były prowadzone w ramach sprawy agenturalno-poszukiwawczej krypt. ''Zbój” nr rej. 4/55 prowadzonej od 24.05.1955 przez PU ds. BP w Pasłęku. Po zatrzymaniu ww. 09.09.1955 sprawę przekazano 14.09.1955 Wydz. III WUBP w Olsztynie. Zatrzymany 09.09.1955, tymczasowo aresztowany w Areszcie Śledczym w Olsztynie. Podczas śledztwa wielokrotnie przesłuchiwany, przyznał się do kierowania organizacją. 10.10.1955 dokonano rewizji w mieszkaniu ojca E. Białobrzeskiego i rewizji terenowej. Śledztwo zamknięto 21.12.1955. Z akt złożonych 17.04.1956 do archiwum pod sygn. 4126/III w dniu 28.08.1987 wykonano mikrofilm pod sygn. 803/3. Akta papierowe zniszczono 23.01.1989 za protokołem brakowania nr 34/88. IPN Bi 0090/803 (803/3) mikrofilm.
Akta sądowe w sprawie karnej przeciwko Eugeniuszowi Białobrzeskiemu prowadzonej przez Sąd Wojewódzki w Olsztynie (IV AK 1/56). Wyrokiem tegoż sądu z 23.01.1956 został uznany winny zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów tj. utworzenia i kierowania organizacją "Związek Młodych Patriotów", redagowania biuletynu i ulotek o treści antypaństwowej, rozsyłania ich do instytucji państwowych oraz przechowywanie archiwum organizacji. Skazany na karę 7 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 5 lat. Postanowieniem Sądu Najwyższego Warszawie (I.K. 269/56) z 25.06.1956 na mocy amnestii ww. umorzono sprawę, a skazanego zwolniono z więzienia. IPN Ol 12/30-31.
Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna nr 1715/56 prowadzona od 02.07.1956 przez PU ds. BP/ KP MO w Pasłęku, dotyczącą kontroli Eugeniusza Białobrzeskiego dowódcy organizacji ''Związek Młodych Patriotów” po jego zwolnieniu z więzienia na mocy amnestii. Ww. nawiązał kontakty korespondencyjne z byłymi członkami organizacji, które miały charakter koleżeński. Inwigilowany za pomocą techniki "W" i tajnych informatorów. W trakcie prowadzenia sprawy nie uzyskano materiałów świadczących o prowadzeniu działalności antypaństwowej. W związku z powyższym sprawę zakończono 22.08.1960, akta złożono 07.09.1960 do archiwum pod sygn. 2712/II. Akt o sygn. 2712/II brak. Wpis na podstawie akt o sygn. IPN Bi 0090/803 (803/3) mikrofilm.
Charakterystyka nr 105 dot. młodzieżowej organizacji ''Związek Młodych Patriotów” założonej w maju 1953 w Pasłękuz inicjatywy byłych członków ''Związku Skautów Polski Walczącej”. Celem organizacji była walka z systemem komunistycznym poprzez wydawanie i kolportaż ulotek, malowaniu napisów na murach. Ogółem członkowie organizacji ''Związek Młodych Patriotów” trzykrotnie przeprowadzili kolportaż ulotek i plakatów na terenie Pasłęka, dwukrotnie malowali napisy na murach, wysłali anonimowy list z pogróżkami do Szefa PUBP w Pasłęku i funkcjonariusza WUBP w Olsztynie prowadzących sprawę, dokonali kradzieży maszyny do pisania z Internatu Szkoły w Pasłęku oraz wysłali list do "Wolnej Europy". Organizacja liczyła 17 osób. Zostały one aresztowane, 10 członków skazano. Eugeniusz Białobrzeski pseud. ''Józef” był dowódcą i założycielem organizacji, który ukrywał się od kwietnia 1954 od dnia zatrzymania 09.09.1955. Materiały sfilmowano 28.06.1989 i złożono do archiwum pod sygn. 887/IV. IPN Bi 065/108 (10/8), IPN BU 0182/98, IPN BU 0182/104.
Sprawa obiektowa (SO) krypt. ''Klan"/ ''Związek” nr rej. 37004 prowadzona od 14.11.1980 do 3.11.1982 przez Wydz. III „A”/ Insp.2 KW MO/WUSW w Gdańsku dot. ochrony operacyjnej działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. 24.08.1982 sprawę "Klan" przemianowano na "Związek". W zezwoleniu na zniszczenie dokumentów Wydziału "W" nie przedstawiających w sprawie krypt. "Bolek" występuje Eugeniusz Białobrzeski, działacz NSZZ »Solidarność Wiejska» w Osieku. Jest on autorem listu do premiera PRL o uznanie »Solidarności Wiejskiej». IPN Gd 003/166 t. 6, 11 (185/IV).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. "Solidarność Wiejska" nr rej. Gd 4788 prowadzona przez Wydz. III "A", Wydz. IV KW MO/ WUSW w Elblągu w okresie 21.01.1981 - 16.03.1985, dotycząca działalności NSZZ RI "Solidarność" na terenie województwa elbląskiego oraz charakterystyki aktywnych działaczy związkowych. Eugeniusz Białobrzeski figuruje w aktach jako przewodniczący GKZ NSZZ RI »Solidarność» gminy Godkowo oraz członek Prezydium WKZ NSZZ RI »Solidarność» w Elblągu. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 22/IV. IPN Gd 001/16 (22/IV).
Zarejestrowany 20.05.1981 jako kandydat na Tajnego Współpracownika (kTW) pod nr 5075 przez Wydz. IV KW MO w Elblągu. 20.01.1982 zmieniono zainteresowanie czynne i na ww. założono pod tym samym numerem Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. "Dziadek". Podejrzany o wykorzystywanie działalności związkowej do prowadzenia "negatywnej" działalności politycznej. Sprawę zakończono 18.11.1984 z powodu nie podejmowania działalności antysocjalistycznej przez kontrolowanego, akta złożono do archiwum pod sygn. 882/II. Akt o sygn. 882/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Rozpracowywany przez Pion VI RUSW w Braniewie od 16.07.1987 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Rolnik" nr 9900. Podejrzany o prowadzenie działalności "antypaństwowej". Kontrolę zakończono 08.12.1987 z powodu zaprzestania "wrogiej działalności". Akta złożono do archiwum pod sygn. 1463/II. Akt o sygn. 1463/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Szyfrogramy Wydziału Studiów i Analiz WUSW w Elblągu dotyczące nastrojów społecznych panujących w województwie elbląskim za lata 1989-1990. Eugeniusz Białobrzeski występuje w materiałach jako autor petycji i ulotek o treści religijnej, rozsyłanych do różnych instytucji i osób. Jest on osobą represjonowaną w latach 1949-50 za udział w organizacji młodzieżowej, w latach 1980-1981 zaangażowaną w działalność NSZZ RI »Solidarność» i duszpasterstwo rolników. IPN Gd 07/10 t. 8.
.