Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Richard Franciszek
Nazwisko: Jobczyk
Miejsce urodzenia: Tomaszów Mazowiecki
Data urodzenia: 11-05-1949
Imię ojca: Edward
Imię matki: Helena
Znany/a też jako:
Ryszard Jobczyk

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Włókniarz”, nr rej. 5198, prowadzona w okresie 13.12.1980 - 26.06.1986 przez Wydział III „A”/Wydział V KW MO w Piotrkowie Trybunalskim, nast. Sekcję V RUSW w Tomaszowie Mazowieckim w celu operacyjnej kontroli Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Tomaszowie Mazowieckim. Przewodniczącym MKZ oraz Delegatury MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej w Tomaszowie Mazowieckim był Ryszard Jobczyk, pracownik Zakładów Włókien Chemicznych „Chemitex-Wistom”. IPN Ld 069/30/J (37/4) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Przydział”, nr rej. 5215, prowadzona w okresie 18.12.1980 - 23.02.1981 przez Wydział III „A” KW MO w Piotrkowie Trybunalskim w związku z „nastrojami niezadowolenia” spowodowanymi niedostatecznym w okresie przedświątecznym zaopatrzeniem w mięso i jego przetwory oraz podjętym przez przedstawicieli NSZZ „Solidarność” strajkiem okupacyjnym w Urzędzie Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim w dniach 18-22.12.1980. Ryszard Jobczyk, przewodniczący Delegatury MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej w Tomaszowie Mazowieckim, został uznany przez SB za jednego z najbardziej aktywnych uczestników komitetu strajkowego. IPN Ld 067/199/J (477/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Brodacz”, nr rej. 5221, prowadzona od 23.12.1980 przez Wydział III „A”/Wydział V WUSW w Piotrkowie Trybunalskim w celu operacyjnej kontroli Ryszarda Jobczyka, przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Tomaszowie Mazowieckim oraz Delegatury MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej w Tomaszowie Mazowieckim, w dniach 18-22.12.1980 uczestnika strajku okupacyjnego w Urzędzie Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim. 24.01.1981 został zatrzymany w Tomaszowie Mazowieckim podczas kolportażu ulotek NSZZ „Solidarność”, 16.04.1982 za naruszenie godziny milicyjnej (ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń). Kilkukrotnie przeprowadzano z nim „rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze”. Uniknął internowania po wprowadzeniu stanu wojennego ze względu na pobyt w szpitalu. SOS krypt. „Brodacz”, nadzorowaną przez Wydział VI Departamentu V MSW, zakończono 25.05.1983 w związku z przejściem R. Jobczyka na rentę i przeprowadzeniem się do Wrocławia. Materiały zostały zdjęte z ewidencji Sekcji V RUSW w Tomaszowie Mazowieckim i złożone w archiwum 24.11.1986. IPN Ld 067/760/J (1226/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Delegat”, nr rej. 5228, prowadzona w okresie 23.12.1980 - 23.11.1981 przez Wydział III „A”/Wydział V KW MO w Piotrkowie Trybunalskim w celu operacyjnej kontroli Krzysztofa Klenckiego, przewodniczącego Delegatury w Piotrkowie Trybunalskim Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej. Ryszard Jobczyk wspólnie z K. Klenckim wchodził w skład komitetu kierującego strajkiem okupacyjnym w Urzędzie Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim w dniach 18-22.12.1980. IPN Ld 067/253/J (539/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Apel”, nr rej. 5259, prowadzona od 24.01.1981 przez Wydział III KW MO w Piotrkowie Trybunalskim. Podstawę jej założenia stanowił kolportaż na terenie Tomaszowa Mazowieckiego ulotek NSZZ „Solidarność” poświęconych strajkowi w sprawie wolnych sobót. Jedną z 4 osób zatrzymanych podczas kolportażu był Ryszard Jobczyk, który dwa dni później został przesłuchany w tej sprawie. W związku z „ogólną sytuacją społeczno-polityczną w kraju” i „w porozumieniu z władzami administracyjno-politycznymi miasta Tomaszowa Mazowieckiego i województwa piotrkowskiego” odstąpiono od skierowania do kolegium ds. wykroczeń wniosku o ukaranie R. Jobczyka. Materiały sprawy przekazano 10.10.1981 do Wydziału III „A” i włączono do SOS krypt. „Brodacz”. IPN Ld 067/760/J (1226/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Anitex”, nr rej. 5261, prowadzona od 26.01.1981 przez Wydział III „A” KW MO w Piotrkowie Trybunalskim w związku z dwugodzinnym strajkiem pracowników Zakładów Włókien Chemicznych „Chemitex-Wistom” w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 26.01.1981. Według SB inicjatorami strajku byli działacze NSZZ „Solidarność”, w tym Ryszard Jobczyk. Sprawę zakończono po przeprowadzeniu z nimi „rozmów profilaktycznych”. Materiały zostały zdjęte z ewidencji Wydziału V KW MO w Piotrkowie Trybunalskim i złożone w archiwum 01.09.1982. IPN Ld 067/313/J (613/2) mikrofilm.
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Odnowiciele”, nr rej. 5328, prowadzona w okresie 28.01.1981 - 29.05.1985 przez Wydział III „A” KW MO w Piotrkowie Trybunalskim, nast. Wydział V KW MO/WUSW w Piotrkowie Trybunalskim, w celu operacyjnej kontroli Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej z siedzibą w Opocznie/Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Piotrkowska. Ryszard Jobczyk wchodził w skład prezydium MKZ oraz pełnił funkcję przewodniczącego Delegatury MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej w Tomaszowie Mazowieckim. IPN Ld 069/26/J (33/4) mikrofilm.
Materiały administracyjne zawierające rejestr zapytań kierowanych w latach 1980-1984 przez różne komórki organizacyjne SB w województwie piotrkowskim do Wydziału Paszportów KW MO/WUSW w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie osób znajdujących się „w zainteresowaniu” tych komórek. O informacje dot. Ryszarda Jobczyka zwrócił się 22.09.1981 Wydział III „A” KW MO w Piotrkowie Trybunalskim. IPN Ld 0185/84 t. 3/2 (102/19).
Materiały administracyjne KW MO w Piotrkowie Trybunalskim (m.in. Wydziału III „A”/Wydziału V oraz Wydziału Śledczego) z lat 1980-1982 zawierające m.in. dokumentację działań operacyjnych SB wobec liderów opozycji i przywódców NSZZ „Solidarność” z terenu województwa w ramach przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego oraz w pierwszych miesiącach jego obowiązywania. W szyfrogramie z 27.01.1981 KW MO w Piotrkowie Trybunalskim poinformowała KG MO o sporządzeniu wniosku do kolegium ds. wykroczeń przeciwko członkowi NSZZ „Solidarność” Ryszardowi Jobczykowi, który w nocy z 23 na 24.01.1981 rozrzucał w Tomaszowie Mazowieckim ulotki. Od 30.01.1981 R. Jobczyk figurował na cyklicznie aktualizowanych listach działaczy związkowych przewidzianych do internowania w okresie „poważnego zagrożenia”. 22.09.1981 został zakwalifikowany do grona osób, które „w aktualnej sytuacji nie powinny wyjechać za granicę”. 26.11.1981 umieszczono go w wykazie osób, z którymi planowano przeprowadzić po wprowadzeniu stanu wojennego „rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze”. Z charakterystyki R. Jobczyka opracowanej przez SB wynika, że podstawą tych działań było jego aktywne uczestnictwo w tworzeniu zakładowych i regionalnych struktur NSZZ „Solidarność”, akcjach inicjowanych przez lokalne i ogólnopolskie kierownictwo związku oraz utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami „grup antysocjalistycznych” z Gdańska, Warszawy i Łodzi. W dniu wprowadzenia stanu wojennego R. Jobczyk przebywał w szpitalu, dlatego z planu internowania go zrezygnowano. IPN Ld 271/1 (1), IPN Ld 271/6 (6, 2/10, 14), IPN Ld 271/11 (11, 2/5, 14), IPN Ld 271/12 (12, 2/5, 14), IPN Ld 271/13 (13, 2/5, 14).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Powielacz”, nr rej. 5831, prowadzona w okresie 21.01.1982 - 19.01.1983 przez Wydział V KW MO w Piotrkowie Trybunalskim wobec członków NSZZ „Solidarność” podejrzanych o nielegalną działalność po wprowadzeniu stanu wojennego. Ryszarda Jobczyka, według informacji zgromadzonych przez SB utrzymującego kontakty z „działaczami KOR z Warszawy”, podejrzewano o opracowanie ulotek rozpowszechnianych w Tomaszowie Mazowieckim. Z tego powodu w marcu 1982 znalazł się on w gronie osób, u których przeprowadzono przeszukania. Na podstawie SOR krypt. „Powielacz” Wydział Śledczy KW MO w Piotrkowie Trybunalskim wszczął śledztwo nr RSD 13/82. Sprawę zakończono w związku z wyrokami zapadłymi w procesie sądowym. IPN Ld 067/342/J (669/2) mikrofilm.
Akta sądowe sprawy karnej prowadzonej w okresie 07.05.1982 - 28.05.1982 przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (nr SOW 219/82), nast. Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim (nr II K 110/82/dor.) przeciwko grupie działaczy NSZZ „Solidarność” w Tomaszowie Mazowieckim, oskarżonych o kontynuowanie działalności związkowej oraz druk i kolportaż ulotek „antypaństwowych”. We włączonych do akt sądowych materiałach śledztwa znajduje się dokumentacja dot. przeszukania dokonanego 22.03 1982 w mieszkaniu Ryszarda Jobczyka. IPN Ld 50/1 t.1 (II K 110/82/dor.).
Materiały administracyjne zawierające plany działań operacyjnych wobec struktur i działaczy NSZZ „Solidarność” oraz analizy i informacje operacyjne RUSW w Tomaszowie Mazowieckim dotyczące sytuacji społeczno-politycznej na terenie Tomaszowa Mazowieckiego, przesyłane w latach 1985-1989 do Wydziału III i Inspektoratu 2 WUSW w Piotrkowie Trybunalskim. Ryszard Jobczyk występuje w materiałach jako przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1980-1981. IPN Ld 0051/153 (13/13/90, 29/13/90).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS)/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Bumerang”, nr rej. 10381, prowadzona w okresie 04.06.1988 - 16.08.1989 przez Sekcję V RUSW w Tomaszowie Mazowieckim w związku z opozycyjną aktywnością działaczy NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w ZWCh „Chemitex-Wistom” w Tomaszowie Mazowieckim. Ryszard Jobczyk został wymieniony w materiałach jako jeden z liderów związku w zakładzie w latach 1980-1981. Sprawę zakończono na podstawie decyzji dyrektora Departamentu V MSW w związku z zalegalizowaniem działalności NSZZ „Solidarność”. IPN Ld 067/1068/J (1572/2) mikrofilm.
W teczce kandydata na tajnego współpracownika (kTW), nr rej. 5100, prowadzonej przez Wydz. III "A" KWMO w Piotrkowie Trybunalskim znajdują się informacja z dn. 19.12.1980 dotycząca Ryszarda Jobczyka. IPN Ld 0059/398/J (728/1-k) mikrofilm.
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Marek”, nr rej. 4647, prowadzonej przez Wydz. III "A" KWMO w Piotrkowie Trybunalskim znajdują się doniesienia z roku 1981 dotyczące Ryszarda Jobczyka. IPN Ld 0031/400 (1663/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Justas”, nr rej. 5207, prowadzonej przez Wydz. III "A"/ V KWMO w Piotrkowie Trybunalskim znajdują się doniesienia z lat 1981-1982 dotyczące Ryszarda Jobczyka. IPN Ld 0031/329 t. 1-2 (1553/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Venus”, nr rej. 5807, prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się doniesienie z dn. 29.01.1982 dotyczące Ryszarda Jobczyka. IPN Ld 0031/146 (1240/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Chirurg”, nr rej. 5772, prowadzonej przez Wydz. V KWMO/ WUSW w Piotrkowie Trybunalskim znajdują się doniesienia z lat 1982-1983 dotyczące Ryszarda Jobczyka. IPN Ld 0031/419 (1685/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Stary”, nr rej. 1668, prowadzonej przez Wydz. V KWMO w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się doniesienie z dn. 29.03.1982 dotyczące Ryszarda Jobczyka. IPN Ld 0031/692 t. 2 (2034/I).
.