Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wacław
Nazwisko: Skrodzki
Miejsce urodzenia: Koziki
Data urodzenia: 29-11-1922
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Julianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zbiór ankiet osób ujawnionych w 1947 roku w województwie białostockim. Ankieta osoby ujawnionej (DU-4817) dotyczy Wacława Skrodzkiego pseudonim "Zając"/ "Wróbel", członka organizacji podziemia niepodległościowego Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, zwerbowanego przez Bolesława Milewskiego. Ujawnił się dnia 21.04.1947 przed Komisją Amnestyjną PUBP w Grajewie. AP Białystok sygn. 1427/13, Ankieta osoby ujawnionej (DU-4817).
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku. Wacław Skrodzki został zatrzymany 22.04.1952 przez oficera śledczego PUBP w Kolnie i tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Białymstoku. Śledztwo zostało wszczęte 12.05.1952, zakończone 18.08.1952 sformułowaniem aktu oskarżenia. Wacław Skrodzki został oskarżony o to, że w okresie od jesieni 1950 roku do zimy 1951 roku na terenie wsi Koziki, gm. Lachowo, pow. Kolno udzielał pomocy grupie podziemia niepodległościowego pod dowództwem Hieronima Rogińskiego ps. "Róg" w ten sposób, że przekazał informacje członkom grupy o ilości towarów posiadanych przez przez Spółdzielnię Samopomoc Chłopska we wsi Wiszowate i stanie bezpieczeństwa w terenie oraz pomógł w dostarczeniu i przechowaniu przywłaszczonych przez grupę rzeczy. Prokurator Wojskowy Prokuratury Rejonowej w Białymstoku zatwierdził sporządzony przez oficera śledczego akt oskarżenia i sprawę skierował do Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 15.01.1953 (Sr 817/52) Wacław Skrodzki został uznany winnym tego za co został oskarżony powyżej i skazany na karę 10 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat. Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie postanowieniem z 5.02.1953 utrzymał w mocy wyrok WSR w Białymstoku i pozostawił bez uwzględnienia skargę rewizyjna złożoną przez oskarżonego. WSR w Białymstoku 10.05.1955 wydał postanowienie o zastosowaniu amnestii na mocy którego, złagodził karę do 6 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności z utrzymaniem w mocy kary dodatkowej. Prokurator Powiatowy w Sieradzu postanowieniem z 5.05.1956 złagodził o połowę w/w karę do 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności wraz ze skróceniem o połowę kary dodatkowej. Wacław Skrodzki w okresie od 22.04.1952 do 04.05.1956 przebywał w więzieniu w Białymstoku, Nowogrodzie, Goleniowie, Raciborzu, Wronkach i Sieradzu. Zwolniony 05.05.1956 z więzienia w Sieradzu. Sąd Wojewódzki w Białymstoku postanowieniem z 2.10.1992 (III Ko 1061/92) stwierdził nieważność wyroku WSR w Białymstoku z 15.01.1953. IPN Bi 212/5024 (Sr 817/52).
Akta Wydziału "C" KW MO w Białymstoku zawierają kwestionariusze osobowe członków grupy podziemia niepodległościowego pod dow. Hieronima Rogińskiego ps. "Róg" opisanej w Charakterystyce Nr 6. Kwestionariusz z 25.02.1976 dotyczy Wacława Skrodzkiego, pomocnika w/w grupy. W. Skrodzki z polecenia Hieronima Rogińskiego m.in. 16.12.1950 przeprowadził wywiad dotyczący zaopatrzenia sklepu Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska we wsi Wiszowate. Zatrzymany 22.04.1952 przez PUBP w Kolnie. Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 15.01.1953 na karę 10 lat pozbawienia wolności. IPN Bi 019/3/3 (1/3).
Akta Wydziału "C" KW MO w Białymstoku zawierają kwestionariusze osobowe członków organizacji podziemia niepodległościowego Narodowe Siły Zbrojne (NSZ) opisanej w Charakterystyce Nr 53. Kwestionariusz z 25.06.1979 dotyczy Wacława Skrodzkiego, członka w/w organizacji w okresie od lutego do listopada 1954 roku na terenie powiatu grajewskiego. IPN Bi 019/83/2 (2/34).
Akta kontrolno-śledcze dotyczące współpracy Wacława Skrodzkiego z grupą podziemia niepodległościowego pod dow. Hieronima Rogińskiego ps. "Róg" zostały zniszczone 12.05.1988 zgodnie z protokołem brakowania akt Nr 35/88 z 25.01.1988 oraz postanowieniem Centralnego Archiwum MSW z 25.01.1988. Materiały o sygn. KSL-12311 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.