Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Bafalukosz
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 30-11-1954
Imię ojca: Teodor
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:

EAWR 406043 - w jednostce archiwalnej zachował się Wyrok z dnia 8.11.1983, w którego treści Andrzej Bafalukosz został oskarżony o to, że w dniu 30.08.1983 we Wrocławiu podejmował działania zmierzające do wywołania niepokojów publicznych przez to, że rozpowszechniał ulotki sygnowane przez nielegalną organizację "Solidarnośc Walcząca", w którycch nawoływano do masowych wystąpień ulicznych w dniu 31.08.1983. Wyrokiem został skazany na 8 miesięcy pozbawiania wolności.

Z posiadanych materiałów archiwalnych wynika iż Andrzej Bafalukosz nie podjął żadnej formy współpracy z Służbami Bepieczeństwa.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta dochodzenia RSD 102/82 prowadzonego przez Wydz. Śledczy KW MO we Wrocławiu w 1983 roku dot. "kontynuowania działalności związkowej" w okresie stanu wojennego. Sprawę zakończono przekazaniem do Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście wniosku o sporządzenie aktu oskarżenia. Za zachowanego w sprawie aktu oskarżenia z 25.03.1983 (znak sprawy 2 Ds 58/82) wynika, iż Andrzej Bafalukosz został oskarżony o to, że w 11.1982 wspólnie z innymi osobami brał udział w "konspiracyjnym związku >Solidarność Walcząca<, którego ustrój i cel miał pozostawać tajemnicą wobec organów państwowych", przez to, że drukował "nielegalną gazetkę >Wiadomości Bieżące<, gdzie umieszczano artykuły i rysunki wyszydzające i poniżające PRL, jej ustrój i naczelne organy oraz nawołujące do popełnienia lub pochwalające przestępstwa, m.in.działania zmierzające do obalenia władzy i ustroju PRL, czynnego przeciwstawiania się władzy, organizowania strajków i różnych akcji protestacyjnych, groźby karalnej i znieważanie różnych osób". IPN Wr 039/11371 (24616/III).
Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Śródmieścia z dnia 27.05.1983 Andrzej Bafalukosz został uznany winnym tego, że "w listopadzie 1982 r. we Wrocławiu kontynuował działalność związkową prawnie zakazaną przez to, że brał udział w powielaniu kolejnego numeru gazetki >Wiadomości Bieżące<", i skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. IPN Wr 20/47 (III K 318/83).
Akta dochodzenia RSD 27/83 prowadzonego przez Wydz. Śledczy KW MO we Wrocławiu w 1983 roku dot. "podjęcia działań zmierzających do wywołania niepokoju publicznego poprzez drukowanie i kolportaż nielegalnych wydawnictw na terenie miasta Wrocławia". Sprawę zakończono 29.09.1983 przekazaniem do Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście wniosku o sporządzenie aktu oskarżenia. Z zachowanego w sprawie aktu oskarżenia z 10.10.1983 (znak sprawy 2 Ds 48/83) wynika, iż Andrzej Bafalukosz został oskarżony o to, że w dniu 30.08.1983, wraz z inną osobą, podejmował "działania zmierzające do wywołania niepokojów publicznych" przez to, że rozpowszechniał "ulotki sygnowane przez nielegalną organizację tzw. >Solidarność Walcząca<, w których nawoływano do masowych wystąpień ulicznych w dniu 31 sierpnia 1983 roku". IPN Wr 039/11407 (24667/III).
Akta nadzoru Prokuratury Wojewódzkiej we Wrocławiu nad postępowaniem 2 Ds 48/83 prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście. IPN Wr 33/255 (III Dsn 30/83/Wr.IV).
Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Śródmieścia z dnia 08.11.1983 Andrzej Bafalukosz został uznany winnym czynu zarzucanego mu w akcie oskarżenia i skazany na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 30.08. do 08.11.1983. IPN Wr 20/59 (III K 1177/83).
W aktach paszportowych Andrzeja Bafalukosza zachował się wyrok z dnia 8.11.1983, w którego treści został on oskarżony o to, że w dniu 30.08.1983 we Wrocławiu podejmował działania zmierzające do wywołania niepokojów publicznych przez to, że rozpowszechniał ulotki sygnowane przez nielegalną organizację "Solidarność Walcząca", w których nawoływano do masowych wystąpień ulicznych w dniu 31.08.1983. Wyrokiem został skazany na 8 miesięcy pozbawiania wolności. IPN Wr 524/406043 (EAWR 406043).
Akta tymczasowo aresztowanego na podstawie Postanowienia Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście z 01.09.1983 w związku ze sprawą 2 Ds 48/83, a następnie skazanego wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia z dnia 10.10.1983 (znak sprawy II K 1177/83) Andrzeja Bafalukosza, osadzonego 05.09.1983 w Areszcie Śledczym we Wrocławiu, a od 28.11.1983 w Zakładzie Karnym w Strzelinie. Ww. został zwolniony 21.03.1984 na podstawie Postanowienia Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu o warunkowym przedterminowym zwolnieniu z dnia 15.03.1984 (znak sprawy V Wz 287/84). IPN Wr 149/271 (69/III/84).
Dnia 06.07.1987 Andrzej Bafalukosz został zarejestrowany przez Insp. 2 WUSW we Wrocławiu pod nr. 55171 w kategorii OZ (Osoba Zabezpieczona). Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia. Rejestrację wycofano 19.12.1989 z powodu ustania jej powodów, a materiały zniszczono w jednostce operacyjnej, ponieważ "nie przedstawiały wartości operacyjnej". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawy kierowane przez Wydz. Śledczy WUSW Wrocław do Kolegium ds. Wykroczeń w roku 1988. Andrzej Bafalukosz występuje jako osoba, u której w dniu 28.04.1988 dokonano przeszukania mieszkania, które ujawniło "znaczne ilości nielegalnych wydawnictw, urządzeń do ich wytwarzania, papieru i chemikaliów na co nie posiadał wymaganego zezwolenia". Ww. sprawę RSW-49/88 skierowano do Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław-Śródmieście. IPN Wr 039/11585, t. 6 (24927/III).
Akta sprawy o wykroczenie. W aktach znajduje się zatwierdzony przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście w dniu 29.04.1988 wniosek WUSW we Wrocławiu (znak sprawy RSoW 49/88) dot. przeszukania mieszkania Andrzeja Bafalukosza w dniu 28.04.1988, w związku z prowadzeniem "nielegalnej działalności polegającej na produkcji i kolportażu nielegalnych wydawnictw". IPN Wr 33/793 (2 Ko 1988 od 1-34).
Orzeczeniem Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław-Śródmieście z dnia 30.04.1988 Andrzej Bafalukosz został ukarany m.in. grzywną. Dnia 06.06.1988 Kolegium II Instancji utrzymało w mocy powyższe orzeczenie. Postanowieniem z 19.09.1989 Kolegium odstąpiło od kary grzywny, "ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 29.05.1989 o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń ukaranie uważa się za niebyłe". IPN Wr 539/23 (KW 940/88).
.