Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz
Nazwisko: Olewiński
Miejsce urodzenia: Siedlce
Data urodzenia: 13-09-1953
Imię ojca: Józef
Imię matki: Zdzisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 3.02.1981 Janusz Olewiński został zarejestrowany przez SB z Wydz. III "A" KW MO Siedlce pod nr 5397 jako osoba do Sprawy Obiektowej (SO) o krypt. "Antena" i nr rej. 5222 - założonej na Wojewódzki Komitet Łączności. Dn. 25.02.1981 sprawę tę przekazano do Wydz. II KW MO, a 29.11.1983 do Wydz. V WUSW. Dn. 19.12.1985 materiały sprawy włączono do SO krypt. "Pocztylion" (nr rej. 9386), a materiały dot. Janusza Olewińskiego włączono do SOR krypt. "Skos" (nr rej. 7574), które następnie zniszczono. IPN Lu 0420/85 (IV/105).
Janusz Olewiński (ówczesny członek zarządu MKZ NSZZ "Solidarność" w Siedlcach) występuje w materiałach Sprawy Obiektowej krypt. "Podlasie" nr rejestr. 5229 założonej przez SB dnia 14.10.1980 w celu "operacyjnej ochrony" NSZZ "Solidarność" na terenie woj. siedleckiego i bielsko-podlaskiego. Sprawa ta była prowadzona przez Wydz. III KW MO/WUSW Siedlce do 17.11.1983. IPN Lu 0420/99 (IV/66).
Występuje w aktach administracyjnych KW MO Siedlce z lat 1980-1981 w wykazie osób pozostających w zainteresowaniu SB w woj. siedleckim (jako aktywny działacz NSZZ "Solidarność"). IPN Lu 0426/294 (AT/845).
Występuje w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Debiutanci" i numerze rejestr. 5385 - prowadzonej przez SB z Wydz. II/V KWMO/WUSW Siedlce w latach 1981-1984. Został zarejestrowany dnia 15.05.1981 pod nr 9397 jako osoba do SOS krypt. "Debiutanci", w ramach której operacyjną kontrolą objęto grupę tych działaczy NSZZ "Solidarność" w Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacyjnym (WUT) w Siedlcach, w tym Janusza Olewińskiego, którzy "w działalności związkowej prezentowali postawę ekstremalną" (J. Olewiński był wówczas viceprzewodniczącym KZ NSZZ "Solidarność" w WUT Siedlce i członkiem Prezydium Zarządu MKZ w Siedlcach). Materiały dotyczące Janusza Olewińskiego zostały następnie wyłączone z ww. sprawy i na ich podstawie założono SOR krypt. "Uparty". IPN Lu 0421/502 (II/779).
Występuje w aktach administracyjnych KW MO Siedlce z roku 1981 - w materiałach dot. przeprowadzenia akcji internowania osób pozostających w aktywnym zainteresowaniu SB w woj. siedleckim. Janusz Olewiński był rozpracowywany przez Wydz. II KW MO jako "aktywny działacz" NSZZ "Solidarność". IPN Lu-0426/290 (AT/841).
Występuje w aktach administracyjnych KW MO Siedlce z roku 1981 - dotyczących przeprowadzenia operacji "KLON" (w wykazach osób przewidzianych do przeprowadzenia z nimi rozmów ostrzegawczych). IPN Lu 0426/292 (AT/843).
Dnia 13.12.1981 Janusz Olewiński został internowany na mocy decyzji nr 36/81 z dn. 12.12.1981 - wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Siedlcach, ponieważ "nawoływał do niepokojów społecznych". Został osadzony w Ośrodku Odosobnienia (więzieniu) w Białej Podlaskiej, następnie od 8.01.1982 we Włodawie, od 29.03.1982 w Lublinie, a od 2.08.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie. Zwolniony dnia 30.11.1982. IPN Gd 332/1 (228/10/82).
Występuje w aktach Prokuratury Wojewódzkiej w Elblągu z roku 1982 - w sprawie protestacyjnej akcji stu kilkudziesięciu internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie (dnia 14 sierpnia 1982, w tym m.in. Janusza Olewińskiego) oraz ich pobicia przez funkcjonariuszy więzienia. Akta te zawierają m.in. dokumentację medyczną. IPN Gd 105/3 (Ds 19/82).
Występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Wirus" - prowadzonej w od 16.07.1983 do 25.05.1990 i dotyczącej rozpowszechniania "nielegalnych wydawnictw" na terenie Siedlec. Funkcjonariusz SB z Wydz. III WUSW Siedlce zapisał między innymi: „Z uzyskanych informacji operacyjnych od TW ps. >Adam< wynika, że Janusz Olewiński (...) jest jednym z redaktorów wydawnictwa >Sprawa<, sygnowanego przez Radę Naczelną PPN” (Polska Partia Niepodległościowa). IPN Lu 0421/569 (II/853).
Akta Wydz. Śledczego WUSW Siedlce z lat 1983-1989 zawierają m.in. rejestry przeszukań i zatrzymań. Z tych zapisów wynika, że dnia 26.11.1983 Janusz Olewiński został zatrzymany na 48 godzin, a 28.11.1983 dokonano przeszukania jego mieszkania. IPN Lu 0427/13 (52/15).
Janusz Olewiński figuruje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Uparty" i numerze rejestr. Se 5397. Sprawa ta była prowadzona przez SB z Wydz. V WUSW Siedlce od 26 listopada 1984 do 2 stycznia 1990. Dnia 11.12.1985 dalsze prowadzenie tej sprawy przekazano do Wydz. III WUSW a 2.01.1990 jej materiały "zniszczono we własnym zakresie". Materiały zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dnia 17.04.1985 Janusz Olewiński został przerejestrowany przez Wydz. III WUSW Siedlce z SOR krypt. "Uparty" (nr rej. 5397) do nr 7574 - jako figurant SOR krypt. "Skos". Dnia 2.01.1990 sprawę tę zdjęto z ewidencji operacyjnej, a jej materiały "zniszczono we własnym zakresie". Materiały zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Związek" i numerze rejestr. 8774 - dotyczącej inwigilacji NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych w woj. siedleckim przez SB z Wydz. VI WUSW Siedlce w latach 1987-1989. IPN Lu 0421/778 (II/1121).
W aktach Wydz. Paszportów WUSW w Siedlcach z lat 1987-1990 znajduje się m.in. zapis o "zastrzeżeniu wyjazdów za granicę" dla Janusza Olewińskiego (nr Z-I-722/EASE/84). Ten zakaz wyjazdów i paszportu został wydany na wniosek SB z Wydz. II WUSW w Siedlcach w roku 1987. IPN Lu 154/16427 (EASE 42533).
Występuje w aktach Sprawy Obiektowej o krypt. "Pocztylion" nr rej. 9386 założonej dn. 6.07.1989 przez Wydz. V WUSW Siedlce w celu "operacyjnej ochrony" obiektów łączności w Siedlach, w tym m.in. Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacyjnego (WUT) - w roku 1981 Janusz Olewiński był vice przewodniczącym NSZZ "Solidarność" w WUT. Do tych akt włączono następnie materiały operacyjnej sprawy krypt. "Antena" (nr rej. 5222). IPN Lu 0420/85 (IV/105).
.