Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Korzeniewski
Miejsce urodzenia: Wesołówka
Data urodzenia: 06-01-1917
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa WUBP Białystok z lat 1945-1958 dotyczy rozpracowania oddziałów AK-WiN pod dowództwem Aleksandra Rybnika ps. "Jerzy" i Leona Suszyńskiego ps. "P-8/Litwin". W materiałach znajduje się m.in. charakterystyka pododdziału pod dowództwem Jana Rusiłowicza ps. „Duch Puszczy”. Była to grupa KDW działająca od 1945 roku przy org. AK, następnie "WiN" na terenie gminy Zabłudów i Juchnowiec. W spisie członków tej grupy występuje Mieczysław Korzeniewski, ps. "Dziwny". IPN Bi 011/27 (168/IV/B).
Akta kontrolno-śledcze WUBP Białystok za rok 1946 dotyczące sprawy Mieczysława Korzeniewskiego, ps. "Dziwny". Od 1942 roku należał on do AK na terenie Wileńszczyzny. W lipcu 1944 będąc w 6 Brygadzie Wileńskiej AK, pod dowództwem "Mieczysława” brał udział w operacji "Ostra Brama". Po zdobyciu Wilna przez Armię Czerwoną wraz z IV batalionem 77. pp AK dowodzonym przez ppor. Czesława Zajączkowskiego ps. "Ragner” opuścił miasto. W 1945 roku przerzucony na teren Okręgu Białostockiego AK. Latem 1945 brał udział w koncentracji oddziałów AK, przeprowadzanej przez Aleksandra Rybnika ps. "Jerzy”. Otrzymał przydział do pododdziału Jana Wyrzykowskiego, ps. "Murat”, w której pełnił funkcję erkaemisty. Po wrześniu 1945 pozostał w konspiracji. W styczniu 1946 wstąpił do org. "WiN" oraz oddziału pod dowództwem Jana Rusiłowicza ps. „Duch Puszczy”, gdzie otrzymał ps. "Dziwny”. Zatrzymany 27.07.1946 przez WUBP Białystok koło wsi Kamionka, za nielegalne posiadanie broni. Przebywał w areszcie WUBP Białystok. Tymczasowo aresztowany decyzją Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Białymstoku z 30.07.1946 i z dniem 1.08.1946 osadzony w Więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku. Dochodzenie wszczęto decyzją WUBP Białystok z 30.09.1946. Akt oskarżenia sformułowano 2.10.1946 - M. Korzeniewski oskarżony został o prowadzenie działalności w organizacji mającej "przemocą zmienić demokratyczny ustrój Państwa Polskiego" oraz nielegalne posiadanie broni. Sprawę zakończono 3.10.1946 i przekazano z aktem oskarżenia do WPR Białystok. IPN Bi 212/377 (As-223, Dr 81/46), materiały ewidencyjne. Akta o sygn. KSL-3441 zniszczono zgodnie z protokołem z 12.05.1988.
Akta Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 1946 w sprawie karnej przeciwko Mieczysławowi Korzeniewskiemu, ps. "Dziwny". WSR w Białymstoku w trybie doraźnym 7.10.1946, po rozprawie jawnej wydał wyrok, w którym M. Korzeniewskiego uznano winnym zarzucanych mu czynów. W/w skazany został na karę śmierci oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Prezydent KRN decyzją z 10.10.1946 nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano 17.10.1946 na terenie Więzienia Karno-Śledczego w Białymstoku. IPN Bi 212/377 (As-223, Dr 81/46).
Akta Wydziału "C" KW MO/WUSW w Białymstoku z lat 1973-1983 są to kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 68 organizacji Armia Krajowa/ Armia Krajowa Obywatelska Obwód Białystok krypt. "Lis nr 11"/ "Jęczmień nr 23"/ "14". Kwestionariusz z 9.11.1983 dotyczy M. Korzeniewskiego ps. "Dziwny". Od 1942 był członkiem organizacji AK na terenie Wileńszczyzny. Należał do oddziału pod dowództwem ps. "Mieczysław" 6. Wileńskiej Brygady AK , następnie do IV Batalionu 77. PP AK dowodzonej przez ppor. Czesława Zajączkowskiego ps. "Ragner". W okresie od czerwca do sierpnia 1945 był członkiem AK na terenie powiatu białostockiego i działał pod dowództwem por. Jana Wyrzykowskiego, ps. "Murat". Od października 1945 przeszedł do organizacji "Wolność i Niezawisłość". Zatrzymany 27.07.1946. IPN Bi 019/104/2 (2/47).
Akta Wydziału "C" WUSW w Białymstoku za rok 1984 są to kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 87 dot. organizacji "Wolność i Niezawisłość" Obwodu Białystok o krypt. "Maria"/ "Maciejka"/ "Marsylia"/ "Marta"/ "63" działającej na terenie pow. białostockiego. Kwestionariusz z 3.09.1984 dotyczy M. Korzeniewskiego, ps. "Dziwny". Ww był od 1942 roku członkiem AK na terenie Wileńszczyzny. W okresie od października 1945 do 27.07.1946 na terenie pow. białostockiego należał do organizacji "WiN". W styczniu 1946 został członkiem oddziału Kedywu pod dow. Jana Rusiłowicza ps. „Duch Puszczy”. Zatrzymany dnia 27.07.1946 przez WUBP w Białymstoku, posiadał broń. WSR Białystok wyrokiem z 7.10.1946 skazał ww. na karę śmierci. IPN Bi 019/109/2 (2/49).
.