Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Marian
Nazwisko: Domaradzki
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 08-09-1958
Imię ojca: Józef
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Domaradzki 25.05.1983 został zarejestrowany pod nr. 46473 przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Kotłownia" (o tym samym nr. rejestracyjnym) dot. "kolportowania ulotek o wrogiej treści". Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 102694/II. Materiałów o sygn. 102694/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Andrzej Domaradzki figuruje w aktach kontrolnych śledztwa RSD 46/83 prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUSW we Wrocławiu w okresie 15.12.1983-12.07.1984 dot. "nielegalnej działalności w strukturach >Solidarności Walczącej<" na terenie Wrocławia. Sprawę zakończono przekazaniem do Prokuratury Rejonowej Wrocław-Śródmieście (sygn. akt 2 Ds 126/83) z wnioskiem o sporządzenie aktu oskarżenia. IPN Wr 039/11404 (24662/III).
Akta nadzoru Prokuratury Wojewódzkiej we Wrocławiu nad sprawą 2 Ds 126/83 prowadzoną przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście dot. "nielegalnej działalności w strukturach >Solidarności Walczącej<". Andrzej Domaradzki w dniu 12.07.1984 został oskarżony o to, że "od kwietnia 1982 do 5 czerwca 1984 we Wrocławiu, działając w celu wywołania niepokoju publicznego, pełnił czynności kierownicze w zawieszonym, a następnie rozwiązanym Związku Zawodowym >Solidarność< oraz organizował sporządzanie i gromadzenie w celu rozpowszechniania, a następnie kolportaż nielegalnych wydawnictw" oraz o to, że w okresie od lata 1982 do 14 grudnia 1984 kierował grupą "zajmującą się obsługą techniczną drukarni wydawnictwa >Solidarności Walczącej<". IPN Wr 33/318 (III Dsn. 99/83/Wr.VI).
Akta tymczasowo aresztowanego Andrzeja Domaradzkiego, osadzonego w okresie od 24.12.1983 do 26.07.1984 w Areszcie Śledczym we Wrocławiu, na podstawie Postanowienia Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście z 16.12.1983 w związku ze sprawą 2 Ds 126/83. IPN Wr 28/51 (135/830).
Akta sądowe dotyczące działalności członków zdelegalizowanej "Solidarności”. Postanowieniem z dnia 25.07.1984 Sąd Rejonowy dla Dzielnicy Wrocław-Fabryczna, na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1984, umorzył postępowanie karne wobec ww. oraz uchylił zastosowany wobec niego areszt tymczasowy. IPN Wr 18/57 (III K 593/84).
Materiały dot. spraw prowadzonych przez Wydz. Śledczy KW MO/WUSW we Wrocławiu. W aktach znajdują się postanowienia o zastrzeżeniu Andrzejowi Domaradzkiemu wyjazdu za granicę do wszystkich państw na okres 16.01.1984 - 18.01.1986 oraz 17.01.1986 - 17.01.1988, wniesione przez Wydz. Śledczy WUSW we Wrocławiu w związku ze sprawą RSD 46/83. IPN Wr 054/1341 (282/1425).
Akta Wydz. Śledczego WUSW we Wrocławiu z lat 1984-1985 dotyczące ustawy z dnia 21.07.1984 o amnestii. Andrzej Domaradzki figuruje w wykazie osób "tymczasowo aresztowanych bądź skazanych za działalność polityczną" zwolnionych na podstawie amnestii. IPN Wr 039/11428 t. 2 (24694/III).
Akta kontrolne dochodzenia RSD 3/85 prowadzonego w 1985 roku przez Wydz. Śledczy WUSW we Wrocławiu, dot. wytwarzania i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw podziemnych struktur "Solidarności" we Wrocławiu. W aktach znajduje się notatka służbowa z dnia 27.02.1985 z przeprowadzonej rozmowy z Andrzejem Domaradzkim. IPN Wr 039/11541 t. 8 (24864/III).
Akta Wydz. Śledczego WUSW we Wrocławiu dot. ogólnopolskiej akcji o krypt. "Brzoza III" mającej na celu "zneutralizowanie wpływów >Solidarności Walczącej<". W aktach znajdują się protokoły przeszukania miejsca pracy oraz mieszkania Andrzeja Domaradzkiego dokonanego w dniu 24.04.1987. IPN Wr 039/11584 (24926/III) t. 1.
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia Wydz. "C" WUSW Wrocław z 1987 roku dot. nielegalnych organizacji i ugrupowań działających w latach 1976-1985. Andrzej Domaradzki występuje w notatce "dot. nielegalnych struktur b. NSZZ >Solidarność< tzw. >Solidarności Walczącej< działającej od lipca 1982 do czerwca 1984 we Wrocławiu". IPN Wr 049/460 (F-480).
.