Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Jan
Nazwisko: De Junosza Załuski
Miejsce urodzenia: KRAKÓW
Data urodzenia: 11-06-1963
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Załuski został objęty śledztwem prowadzonym przez Wydział Śledczy KWMO w Krakowie w okresie 14.04.1982 do 12.11.1982 jako jeden z podejrzanych o druk i kolportaż wydawnictw bezdebitowych. Sprawę zarejestrowano 17.04.1982 pod nr RSD-28/S/82. Od 15.04.1982 tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie. Sprawę zakończono 12.07.1982 i przesłano wraz z aktem oskarżenia do Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Materiały złożono 12.11.1982 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 5443/III-gr. IPN Kr 07/5192 (5443/III-gr.), IPN Kr 096/945 (5443/3) mikrofilm.
Akta penitencjarne osadzonego w Areszcie Śledczym w Krakowie A. Załuskiego. Aresztowany tymczasowo 15.04.1982 w związku z podejrzeniem o druk i kolportaż wydawnictw bezdebitowych. Osadzony w areszcie 17.04.1982. Zwolniony 11.08.1982 decyzją prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie. IPN Kr 081/213 (38/933/82).
Akta Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie dotyczące A. Załuskiego. Został objęty śledztwem od 14.04.1982, nakazem Prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie został 15.04.1982 tymczasowo-aresztowany i oskarżony o „rozpowszechnianie pism zawierających fałszywe wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy tj. o przestępstwo z art.48 ust. 1 i 2 w zw. z ust. 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym”. W dniu 08.06.1982 prokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej dołączył zarzut "działania w celu osłabienia gotowości obronnej państwa tj. o popełnienie przestępstwa z dekretu z dn. 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 58 kk". Śledztwo zamknięto 10.07.1982 i skierowano sprawę wraz z aktem oskarżenia do Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego. IPN Kr 97/1001 (Pg Śl II 105/82).
Akta sprawy sądowej rozpatrywanej w trybie doraźnym, przeciwko Andrzejowi Załuskiemu, oskarżonemu o sporządzanie i rozpowszechnianie ulotek antypaństwowych tj. o przestępstwo z art.48 ust. 1 i 2 w zw. z ust. 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 58 kk. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego 11.08.1982 A. Załuski został uniewinniony z powodu braku dowodów winy. Naczelny Prokurator Wojskowy 01.09.1982 wniósł rewizję do Izby Wojskowej Sądu Najwyższego na niekorzyść oskarżonego o uchylenie zasądzonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Prokurator Warszawskiego Okręgu Wojskowego 21.10.1982 orzekł, iż ”przedmiotowej rewizji nie może być nadany bieg, bowiem w świetle materiału dowodowego sprawy brak jest perspektyw jej uwzględnienia”. IPN BU 1357/445 (So.W. 488/82).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 11.12.2019 r. w sprawie o sygn. Ppl Kr 19/18 dotyczące Andrzeja Jana De Junoszy Załuskiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

.