Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Sokołowski
Miejsce urodzenia: Strzelce Krajeńskie
Data urodzenia: 10-03-1966
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kazimierz Sokołowski w dniu 28.02.1985 został zarejestrowany pod nr Go 7366 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) "Iskra" nr rej. Go 5614. Sprawa prowadzona była przez Wydz. III KWMO/WUSW w Gorzowie Wlkp. w okresie od 05.11.1982 do 1990. 18.02.1987 Kazimierz Sokołowski został przerejestrowany pod tym samym numerem do SOR "Dezerterzy" (nr rej. sprawy Go 8605). Sprawy dotyczyły młodzieżowych organizacji opozycyjnych. Materiały zniszczono decyzją jednostki 12.09.1990. Materiały zniszczone w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Przeciwko Kazimierzowi Sokołowskiemu oraz innym osobom prowadzona była przez Wydział Śledczy WUSW w Gorzowie Wielkopolskim sprawa o wykroczenie polegające na niesieniu transparentów z napisami o treści: „Ruch Wolność i Pokój Gorzów”, „Solidarność Gorzów Wlkp.” i „Ruch Młodzieży Niezależnej RMN Gorzów Wlkp.” podczas wizyty Papieża Jana Pawła II w Gdańsku w dniu 12 czerwca 1987 oraz „próbach zakłócenia porządku publicznego”. W dniu 30 lipca 1987 Wydział Śledczy WUSW w Gorzowie Wielkopolskim sporządził wniosek o ukaranie Kazimierza Sokołowskiego za popełnione wykroczenie. IPN Sz 03/82 (197/III).
Kazimierz Sokołowski występuje w meldunkach Wydziału Śledczego WUSW jako osoba karana przez Kolegium ds. Wykroczeń. Przeciwko w/w został skierowany wniosek o ukaranie, za to, że w dniu 7.11.1987 w Skwierzynie „powielał bez wymaganego zezwolenia” biuletyn pt. „Sokół”. Za ten czyn Kolegium, uznało go winnym zarzucanego mu wykroczenia i ukarało go grzywną oraz obciążyło kosztami postępowania. Ukarany za udział w nielegalnym zgromadzeniu w dniu 6.09.1987 zorganizowanym przez organizacje młodzieżową „WIP”. W dniu 2.09.1987 podczas demonstracji przeciwko budowie elektrowni atomowej w Międzyrzeczu wystawił "na widok publiczny transparent oraz utrudniał ruch na drodze publicznej poprzez udział w marszu". IPN Sz 05/8 t. 9 (8/90).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim "Alternatywa" nr rej. Gd 48429), prowadzona przez Wydział III WUSW w Gdańsku w latach 1983-1990, dot. anarchistycznych i pacyfistycznych organizacji w Gdańsku, takich jak: „Federacja Młodzieży Walczącej”, „Międzymiastówa Anarchistyczna”, "Ruch Społeczeństwa Alternatywnego" (RSA), "Wolność i Pokój" (WiP). Kazimierz Sokołowski występuje w piśmie WUSW w Gorzowie skierowanym do Naczelnika WUSW w Gdańsku, jako jeden z czołowych działaczy ruchu „Wolność i Pokój”, który może podejmować próby nawiązania kontaktu z osobami zaangażowanymi w nielegalną działalność na terenie Gdańska. Sprawę zakończono w 1990 roku, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 19960/II Jego nazwisko figuruje również na ulotce dotyczącej osób, które odmówiły zasadniczej służby wojskowej i z tego powodu trafiły do więzienia. IPN Gd 0027/3842 t. 6, 9,10 (19960/II).
Akta kolegium w sprawie rozpowszechniania na terenie Gorzowa Wielkopolskiego przez członków nielegalnej organizacji "Wolność i Pokój" ulotek bez wymaganego zezwolenia. W dniu 18.05.1987 Kazimierz Sokołowski wraz z innymi członkami wspomnianej organizacji rozrzucali na terenie miasta ulotki, co doprowadziło do utworzenia zbiegowiska. Umieszczał bez stosownego zezwolenia w witrynach sklepowych i na dachu sklepu plakaty i transparenty. Rejonowe Kolegium ds. Wykroczeń orzekło karę 50 tys. zł grzywny za popełnione czyny. Wydział Śledczy WUSW w Gorzowie za pośrednictwem Rejonowego Kolegium ds. Wykroczeń zaskarżył powyższe orzeczenie do Kolegium II instancji. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy karę grzywny zamieniono na 3 miesiące pozbawienia wolności. IPN Sz 03/93 (214/III).
Rejestr spraw o wykroczenia prowadzony w Wydziale Śledczym WUSW w Gorzowie Wlkp. W dniu 7.11.1987 w Skwierzynie Kazimierz Sokołowski powielał bez zezwolenia biuletyn pt. „Sokół”. W/w występuje również jako osoba, która 2.09.1989 w Międzyrzeczu wystawiła transparent, który utrudniał ruch na drodze publicznej. IPN Sz 05/10 t. 10 (8/91).
W Biuletynie „Solidarność-Poznań” z dnia 8.05.1987 Kazimierz Sokołowski wymieniony został jako uczestnik demonstracji członków WiP przeciwko składowaniu materiałów radioaktywnych w Międzyrzeczu. Wraz z pozostałymi demonstrantami na dachu Domu Handlowego rozwieszał banery oraz rozrzucał ulotki nawołujące do sprzeciwu. Uczestnicy zostali usunięci z dachu tego budynku przez oddziały ZOMO, a następnie zatrzymani na 48 godzin w areszcie. IPN Po 06/286 t. 65 (366/2/67).
W dn. 8.12.1987 Komendant WKU w Gorzowie Wlkp. powiadomił Delegaturę WSW w tym mieście o tym, że poborowy Kazimierz Sokołowski nie stawił się w wyznaczonym dniu tj. 28.09.1987 do odbycia zasadniczej służby wojskowej w jednostce przy Zakładach Budownictwa Kolejowego w Katowicach. Sokołowski odmówił przyjęcia karty przeznaczenia z uwagi na swoje przekonania religijne oraz polityczne poglądy. W/w pisał prośbę do Komendanta WKU w Gorzowie o skierowanie go do służby zastępczej. Otrzymał jednak odpowiedź negatywną ze względu na brak podstaw prawnych do podjęcia takiej decyzji. W dniu 29.12.1987 został zatrzymany przez funkcjonariuszy Delegatury WSW w Gorzowie Wielkopolskim. Prokuratura Garnizonowa w Zielonej Górze wydała postanowienie o tymczasowym aresztowaniu w/w z uwagi na znaczny stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu. 12.01.1988 Prokurator Prokuratury Garnizonowej sformułował akt oskarżenia przeciwko Kazimierzowi Sokołowskiemu o uchylanie się od obowiązku powszechnej obrony PRL i skierował sprawę do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Zielonej Górze. Sąd w dniu 25.01.1988 wydał wyrok skazujący w/w na 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na wniosek obrońcy do Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w Warszawie została wniesiona rewizja od wyroku. Jednakże Sąd Najwyższy zaskarżony przez obronę wyrok nie znajdując podstaw do zmiany utrzymał w mocy, a kosztami postępowania obciążył oskarżonego. Kazimierz Sokołowski został osadzony w więzieniu w Rawiczu. Po interwencji obrońcy, pozytywnej opinii z miejsca zamieszkania oraz Zakładu Karnego w Rawiczu, a także przesłanych do Sądu Najwyższego listach poparcia dla Kazimierza Sokołowskiego, Naczelna Prokuratura Wojskowa w Warszawie wydała zarządzenie o wstrzymaniu wykonywania kary pozbawienia wolności. 21.07.1988 Sokołowski został zwolniony z więzienia w Rawiczu. 8 sierpnia 1988 został ułaskawiony przez Radę Państwa. IPN Po 875/113 (Sg. 4/88, Pg. D. II 73/87, Dd 42/II/87).
Z materiałów wynika, że w dniu 28.12.1987 delegatura WSW w Gorzowie Wielkopolskim wszczęła dochodzenie przeciwko poborowemu Kazimierzowi Sokołowskiemu, z uwagi na to że w/w 21.09.1987 odmówił przyjęcia karty powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej z powodów ideologicznych oraz religijnych. Służba ta miała się odbywać w oddziale obrony cywilnej przy zakładach budownictwa kolejowego w Katowicach. Wobec Kazimierza Sokołowskiego został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego. Wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Zielonej Górze w dniu 25.01.1988 został skazany na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. 8.08.1988 Przewodniczący Rady Państwa skorzystał z prawa łaski wobec Kazimierza Sokołowskiego, przez darowanie reszty kary. W/w złożył oświadczenie, w którym wyraził zgodę na odbycie zastępczej w odpowiednich organach. IPN BU 1207/186 (Pn.Nadz.120/87).
Naczelna Prokuratura Wojskowa w Warszawie w piśmie z dnia 20.07.1988 skierowanym do Rady Państwa wnioskowała o skorzystanie z prawa łaski względem Kazimierza Sokołowskiego, który odbywał karę pozbawienia wolności w związku z odmową odbycia zasadniczej służby wojskowej, przez darowanie nieodbytej części kary pozbawienia wolności, z uwagi na to, że w/w zadeklarował odbycie służby zastępczej. Rada Państwa w dnia 8 sierpnia 1988 postanowiła skorzystać z prawa łaski wobec w/w (Uchwała nr PO-1111-24-88). IPN BU 1209/2334 (IV U.18/88).
W dniu 29.01.1988 obrońca Kazimierza Sokołowskiego, złożył do Sądu Najwyższego-Izba Wojskowa w Warszawie rewizję i zaskarżył w całości wyrok Wojskowego Sądu Garnizonowego w Zielonej Górze, który skazywał w/w na dwa i pół roku pozbawienia wolności. W dniu 11.03.1988 rSąd Najwyższy-Izba Wojskowa w Warszawie zaskarżony wyrok utrzymał w moc oraz zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania rewizyjnego. IPN BU 1209/223 (Pn.Rew.90/88).
Ewidencja zastrzeżeń wyjazdów za granicę. Kazimierz Sokołowski otrzymał zastrzeżenie wyjazdów za granicę, zarejestrowane 14.08.1987 pod numerem GO142/Z/87 przez Wydział Śledczy WUSW Gorzów Wlkp., w okresie 30.07.1987 - 30.07.1989 ze względu na postępowanie w sprawach karnych. Anulowano je na zasadzie ustawy abolicyjnej 6.07.1989. IPN Sz 05/8 t. 37 (8/90).
Korespondencja dotycząca ścigania sprawców wykroczeń, pokwitowania rzeczy zarekwirowanych podczas przeszukań, opinie dotyczące treści zakwestionowanej literatury. Kazimierz Sokołowski wystepuje w szyfrogramach kierowanych przez WUSW w Gorzowie Wielkopolskim do Wydziału Inspekcji Biura Śledczego MSW w Warszawie jako aktywny „sprawca wykroczeń przeciwko porządkowi publicznemu". IPN Sz 05/10 t. 18 (8/91).
.