Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Wolski
Miejsce urodzenia: Skarbkowa
Data urodzenia: 25-05-1944
Imię ojca: Jan
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Rozpracowywany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE), nr rej. Bk 9865 jako członek delegacji z Wydziału Wykańczalni w Białostockich Zakładach Przemysłu Bawełnianego (BZPB) "Fasty" w Białymstoku, która prowadziła rozmowy z dyrekcją podczas przerwy w pracy w lutym 1971. Sprawa prowadzona w okresie 11.03.1971 - 27.03.1972 przez Wydział III KW MO w Białymstoku. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 347/II. Materiały o sygn. 347/II zniszczono w 1988 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Niezadowoleni" (nr rej. Bk 26019) prowadzona w okresie 05.09.1980 - 31.12.1980 przez Wydział III "A" KW MO w Białymstoku. Została założona z powodu zorganizowania w dn. 04.09.1980 przerwy w pracy w BZPB "Fasty". Pracownicy powołali komitet strajkowy i wysunęli postulaty, w których m.in. domagali się podwyżki płac, rozpisania nowych wyborów do Oddziałowych Rad Związkowych oraz Rady Zakładowej, zwiększenia dodatków za pracę w warunkach szkodliwych i w porze nocnej, wprowadzenia nauczania religii w szkołach podstawowych oraz popierali wszystkie postulaty wysunięte prze komitety strajkowe Wybrzeża i Śląska. Podczas rozmów Zakładowego Komitetu Strajkowego z kierownictwem zakładu kierownictwo zobowiązało się spełnić postulaty załogi i podpisano porozumienie o zakończeniu strajku. Jan Wolski został zarejestrowany do sprawy dn. 27.09.1980 pod nr rej. Bk 26172 jako inspirator wymienionej przerwy w pracy na Wydziale Wykańczalni BZPB "Fasty". Pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Zakładowego Komitetu Strajkowego. Sprawę zakończono poinformowaniem władz politycznych. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 2306/II. IPN Bi 012/281 (2306/II).
W teczce pracy tw. ps. "Tadek" (nr rej. Bk 26404) prowadzonej przez Wydz. III "A"/ V KWMO w Białymstoku Jan Wolski wymieniany jest w informacji operacyjnej z 25.03.1981 sporządzonej przez funkcjonariusza SB na podstawie doniesienia tw ps. "Tadek" jako osoba zaangażowana w przygotowanie ewentualnego strajku w BZPB "Fasty" w związku z wydarzeniami w Bydgoszczy w marcu 1981. IPN Bi 009/222/2 (7443/I).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Instrukcja" (nr rej. Bk 27666) prowadzona w okresie 18.12.1981 - 26.01.1983 przez Wydział III "A"/ Wydział V KW MO w Białymstoku. Założona z powodu wywieszenia w dn. 15.12.1981 na tablicy ogłoszeń BZPB "Fasty" ulotki pt. "Instrukcja Strajkowa" datowanej na 13.12.1981 Gdańsk, dotyczącej organizacji strajku generalnego. Celem prowadzenia sprawy było rozpoznanie, czy na terenie zakładu wśród załogi były rozprowadzane wspomniane ulotki, ustalenie osób, które dostarczyły na teren zakładu ulotkę i pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej. Podczas prowadzenia sprawy stwierdzono, że na terenie BZPB "Fasty" były wielokrotnie kolportowane ulotki i nielegalne wydawnictwa oraz stwierdzono próby organizowania strajków. Jan Wolski wymieniany w sprawie jako działacz byłej Solidarności, który wraz z innymi osobami zajmował się nawoływaniem do strajku i jego organizacją w BZPB "Fasty". W związku z ustaleniem osób zajmujących się kolportażem nielegalnych wydawnictw sprawę zakończono, a materiały dotyczące działalności tych osób (m.in. Jana Wolskiego) włączono do SOR "Pajęczyna". Akta sprawy "Instrukcja" złożono do archiwum pod sygn. 2634/II. IPN Bi 012/419 (2634/II).
Śledztwo prowadzone w okresie 14.05.1982 - 7.06.1982 przez Wydział Śledczy KW MO w Białymstoku w sprawie organizowania strajku protestacyjnego w BZPB "Fasty" dot. innej osoby. Jan Wolski wymieniany w sprawie jako uczestnik rozmowy przygotowującej przerwę w pracy na dzień 13.05.1982, w wyżej wymienionym zakładzie. W celu uniemożliwienia przeprowadzenie strajku, rozważano zatrzymanie Jan Wolskiego na jedna dobę w areszcie. IPN Bi 07/84 (319/III).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Sygnał" (n rej. Bk 28392) prowadzona w okresie 15.05.1982 - 28.12.1982 przez Wydział V KW MO w Białymstoku. Założona z powodu zbicia sygnalizatora alarmowego i uruchomienia alarmu przeciwpożarowego w dn. 13.05.1982 w BZPB "Fasty". Jan Wolski rozpracowywany w sprawie, ponieważ ustalono, że "zbicia sygnału mógł dokonać jedynie Wolski, gdyż inne osoby tamtędy nie przechodziły". SB ustaliła, że sytuacja może mieć związek z planowaną akcją protestacyjną i spowodowanie alarmu było formą odciągnięcia ludzi od stanowisk pracy. Z wyżej wymienionym przeprowadzono rozmowę operacyjną. Sprawę zakończono z powodu niemożności udowodnienia winy. Dalsza kontrola operacyjna J. Wolskiego miała być prowadzona w ramach SOR "Pajęczyna". Akta sprawy "Sygnał" zarchiwizowano pod sygn. 2623/II. IPN Bi 012/413 (2623/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Pajęczyna" (nr rej. Bk 28759) prowadzona w okresie 07.08.1982 - 30.04.1985 przez Wydział V KW MO/WUSW w Białymstoku. Dotyczyła działalności zawieszonego NSZZ "Solidarność" w BZPB "Fasty". Jan Wolski - członek Solidarności - został zarejestrowany do sprawy dn. 28.12.1982 pod nr rej. Bk 29505 z powodu "uczestniczenia w większości wrogich akcji" organizowanych przez nielegalne struktury NSZZ "Solidarność" na terenie BZPB "Fasty", m.in. współorganizował strajki w zakładzie pracy i zbierał składki na potrzeby "Solidarności". Z wyżej wymienionym przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze. Rozpracowanie zakończono z powodu "zaniechania wrogiej działalności". Akta sprawy o krypt. "Pajęczyna" złożono do archiwum pod sygn. 3062/II. IPN Bi 012/566 (3062/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Winieta" (nr rej. Bk 28031) prowadzona w okresie 10.03.1982 - 26.01.1983 przez Wydział V KW MO w Białymstoku. Założona w powodu ujawnienia w BZPB „Fasty” kolportażu Biuletynu Informacyjnego "Solidarność" wykonanego techniką powielaczową z zachowaniem układu winiety Biuletynu ukazującego się przed 13.12.1981. W toku prowadzenia sprawy ustalono, że w BZPB „Fasty” wielokrotnie kolportowano ulotki, biuletyny i inne nielegalne wydawnictwa sygnowane przez Tymczasową Komisję Regionalną NSZZ „Solidarność” w Białymstoku. Jan Wolski wymieniany w sprawie jako jeden z kolporterów wyżej wymienionych pism na terenie BZPB „Fasty”. W związku z tym, że ustalono kto dostarcza nielegalne wydawnictwa na teren zakładu oraz ustalono kolporterów, sprawę zakończono, a materiały dotyczące działalności tych osób (m.in. Jana Wolskiego) włączono do SOR "Pajęczyna". Akta sprawy "Winieta" zarchiwizowano pod sygn. 2635/II. IPN Bi 012/420 (2635/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Taternik" (nr rej. Bk 28521) prowadzona w okresie 14.06.1982 - 25.02.1983 przez Wydział V KW MO w Białymstoku. Założona w celu ustalenia sprawcy lub sprawców wywieszenia w nocy 11/12.06.1982 na kominie elektrociepłowni BZPB „Fasty” trzech flag: narodowej, kościelnej i Solidarności. Jan Wolski wymieniony w sprawie jako jeden z podejrzewanych o wyżej wymieniony czyn. Sprawę zakończono niewykryciem sprawców. Akta sprawy o krypt. "Taternik" złożono do archiwum pod sygn. 2658/II. IPN Bi 012/432 (2658/II).
.